Kutsestandardid

Koolipsühholoog, tase 7

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 05-28052015-9.1/5k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Psühholoogia

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 25/28.05.2015

Kehtib alates: 28.05.2015

Kehtib kuni: 27.05.2020

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Koolipsühholoog, tase 7 kutsestandard on aluseks magistritaseme ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Koolipsühholoogi töö eesmärk on haridusasutustes õppivate laste arengu toetamine koostöös lapsevanemate ja haridustöötajatega, kaasates vajadusel teiste erialade spetsialiste. 7. taseme koolipsühholoog hindab laste arengut mõjutavaid tegureid, kavandab ja juhib sekkumisi, töötab koostöövõrgustikus koos teiste erialade spetsialistidega. Korraldab psühholoogiaalaseid koolitusi ja osaleb erialastes uurimusprojektides. Osaleb eriala ja organisatsiooni arendustegevustes.
Koolipsühholoogi kutsealal on kaks kutset:
koolipsühholoog, tase 7 ja
koolipsühholoog, tase 8.

Tööosad

A.2.1 Lapse arengut mõjutavate tegurite hindamine
1) Testide läbiviimine ja tulemuste interpreteerimine
2) Vaatluse läbiviimine ja tulemuste interpreteerimine
3) Intervjuu läbiviimine ja tulemuste interpreteerimine
4) Hindamistulemuste analüüsimine ja probleemi kontseptualiseerimine

A.2.2 Sekkumise läbiviimine
1) Sekkumise kavandamine
2) Nõustamine sh grupinõustamine koolipsühholoogias
3) Konsulteerimine koolipsühholoogias
4) Sekkumistulemuste analüüsimine ja vajadusel sekkumisplaani korrigeerimine

A.2.3 Koostöö ja erialane areng
1) Koostöö lapse tugivõrgustiku ja teiste spetsialistidega.
2) Koostöö erialaspetsialistidega
3) Oma erialase tegevuse reflekteerimine ja enesetäiendamine

A.2.4 Koolipsühholoogiaalane teavitamine ja arendustegevus
1) Koolipsühholoogiaalase teabe jagamine meedias, kogukonnas jm
2) Osalemine haridusasutuse arendustegevuses

A.2.5 Suhtlemine
1) Kontakti loomine
2) Kuulamine
3) Käitumisviisi ja väljenduse valimine
4) Aktsepteerimine
5) Konfliktide lahendamine
6) Enese väljendamine

A.2.6 Koolipsühholoogi kutseline käitumine ja tegutsemine