Kutsestandardid

Tantsuspetsialist, tase 7

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 19-06042015-05/5k

Spetsialiseerumised:
Rahvatantsuspetsialist, tase 7
Kaasaegse tantsu spetsialist, tase 7
Ladina ja standardtantsu spetsialist, tase 7

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Muusika ja esituskunstid

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 23/06.04.2015

Kehtib alates: 06.04.2015

Kehtib kuni: 30.06.2018

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
90 Loome-, kunsti- ja meelelahutustegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0215 Muusika ja esituskunstid

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Kutsestandardis on tehtud muudatused struktuuris, eemaldatud on Koreograaf-lavastaja spetsialiseerumise suund. Kõik kolm spetsialiseerumise suunda saavad soovi korral tõendada koreograafia loomist ja lavastamist.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Tantsuspetsialist, tase 7 kutsestandard on aluseks taseme ja täiendusõppe õppekavade koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Tantsuspetsialistide töö on loominguline. Tantsuspetsialistid oskavad ise tantsida ning suudavad oma oskusi ka teistele edasi anda.

Tantsuspetsialisti kutsealal on neli kutset: tantsuspetsialist, tase 5; tantsuspetsialist, tase 6; tantsuspetsialist, tase 7 ja tantsuspetsialist, tase 8.

Tantsuvaldkond hõlmab järgnevaid spetsialiseerumisi:
1) rahvatantsuspetsialist;
2) kaasaegse tantsu spetsialist;
3) ladina ja standardtantsu spetsialist.

7. taseme tantsuspetsialist on loovisik, kes on tantsijate ja/või tantsuvaldkonnas osalevate isikute juhendaja ja kes on seotud tantsukunsti viljelemise ning valdkonna arendamisega. Valmistab ette ja viib läbi lavastusproove ja vajadusel treeningtunde (so töötab iseseisvalt ja juhib teisi). Töö tulem on tantsukollektiivi esinemine,(tantsu)lavastus ja/või erialane artikkel ja osalemine erialas(t)es töögruppides. Lisaks tantsualastele teadmistele ja oskustele eeldab tantsuspetsialisti töö metoodilisi, pedagoogilisi ja psühholoogilisi teadmisi. Lähtub oma töös heast tavast. Tantsuspetsialist töötab nii iseseisvalt kui meeskonnas. Töö eeldab aktiivset suhtlust tantsijatega, kolleegidega, lavastusmeeskonnaga, tööandja(te)ga ja tantsuvaldkonna ekspertidega. Vastutab lavastusliku terviku kunstilise taseme ja oma töö laiema mõju eest valdkonna arengule.

Tööosad

A.2.1 Repertuaari/koreograafia ettevalmistamine:
1) repertuaari valimine ja/või loomine;
2) repertuaari kohandamine.

A.2.2 Tantsutreeningu/proovi läbiviimine:
1) ettevalmistamine;
2) treeningtunni/proovi juhtimine;
3) liikumismaterjali ja/või koreograafia õpetamine;
4) analüüsimine;
5) tagasiside andmine.

A.2.3 Juhtimine:
1) trupi/ringi loominguline juhtimine;
2) trupi/ringi organisatoorne juhtimine;
3) koostöö osapooltega.

A.2.4 Esinemine:
1) sündmuse/teema kaardistamine;
2) repertuaari valimine ja/või kohandamine;
3) tagasiside ja analüüs.

A.2.5 Valdkonna arendamine:
1) mentorlus;
2) koolituste läbiviimine;
3) arendustegevuste kavandamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Spetsialiseerumine toimub vastavalt tantsustiilile ning kõik tööosad on spetsialiseerumisega otseselt seotud.
– rahvatantsuspetsialist,
- kaasaegse tantsu spetsialist,
- ladina ja standardtantsu spetsialist.

Valitavad tööosad:
A.2.6 Koreograafia loomine ja edastamine:
1) idee tutvustamine;
2) koreograafilise materjali loomine, edastamine ja arendamine;
3) repeteerimine.

A.2.7 Lavastamine:
1) visiooni loomine;
2) tegevusplaani koostamine;
3) liikumismaterjali loomine ja/või valimine;
4) proovide juhtimine;
5) loomingulise tulemuse esitlemine ja analüüs.

A.2.8 Projektijuhtimine/produtseerimine:
1) töötamine projekti ideega;
2) projekti ettevalmistamine;
3) projekti projekti juhtimine ja/või läbiviimine;
4) projekti analüüs.

A.2.9 Tantsukollektiivi loomine
1) vajaduste ja/või võimaluste väljaselgitamine;
2) kollektiivi loomine.