Kutsestandardid

Sotsiaaltöötaja, tase 7

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 05-12092014-02/7k

Spetsialiseerumised

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu ja Sotsiaaltöö Kutsenõukogu

Otsus: 21/12.09.2014

Kehtib alates: 12.09.2014

Kehtib kuni: 11.09.2019

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

ISCED klassifikaator:
092 Heaolu
0923 Sotsiaaltöö ja nõustamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Sotsiaaltöötaja, tase 7 kutsestandard on aluseks koolitusprogrammide koostamisele ning isikute kompetentsuse hindamisele kutse andmisel.

Töö kirjeldus

Sotsiaaltöö edendab inimeste heaolu ja sotsiaalset ühtekuuluvust, aitab kaasa sotsiaalsetele muutustele ja arengule nii üksikisiku, organisatsiooni kui ühiskonna/kogukonna tasandil. Sotsiaaltöös on tähtsal kohal sotsiaalne õiglus ja inimõigused, kollektiivne vastutus ja erinevuste austamine.

Sotsiaaltöötaja, tase 7 ülesanneteks on ennetustöö, klientide ja nende lähedaste nõustamine ning nendega koostöös toetavate tegevuste kavandamine ja elluviimine. Lisaks sellele osaleb ta poliitika kujundamises ja teenuste arendamises, nõustab ja juhendab kolleege ja teisi spetsialiste.

7. taseme sotsiaaltöötaja spetsialiseerub vähemalt ühele järgmistest spetsialiseerumistest:
laste ja perede heaolu;
sotsiaaltöö laste ja peredega;
lastekaitse;
sotsiaaltöö puudega inimestega;
sotsiaaltöö psüühiliste erivajadustega inimestega;
sotsiaaltöö eakatega;
sotsiaaltöö kodututega;
sotsiaaltöö töötutega;
sotsiaaltöö tervishoius;
ohvriabi;
koolisotsiaaltöö;
sotsiaaltöö sõltlastega;
sotsiaaltöö vähemuskultuuride ja vähemustega;
sotsiaaltöö maakogukonnas.

Sotsiaaltöötaja kutsealal töötab ka 6. taseme sotsiaaltöötaja, kelle põhiülesanneteks on ennetustöö, klientide ja nende lähedaste nõustamine ning nendega koostöös toetavate tegevuste kavandamine ja elluviimine.

Tööosad

A.2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
2.1.1. Teenuse dokumentatsiooni koostamine, kriteeriumidele vastavate tingimuste loomine ja/või järelevalve.
2.1.2. Teavitustöö tegemine.
2.1.3. Teenuse/tegevuse dokumenteerimine ja hindamine.
2.1.4. Töötajate töö planeerimine.
2.1.5. Andmete kogumine ja arvestuse pidamine osutatud sotsiaalteenuste ja -toetuste ning nende saajate kohta.
2.1.6. Valdkonna arengu planeerimine ja täitmise jälgimine.
2.1.7. Finantsressursside planeerimine ja täitmise jälgimine.
A.2.2 Teenuste korraldamine ja osutamine
2.2.1. Teenuste vajaduse väljaselgitamine teeninduspiirkonnas.
2.2.2. Teenuste osutajate kaardistamine, teenuste korraldamine.
2.2.3. Sotsiaaltoetuste maksmise korraldamine, väljamaksete tegemine.
2.2.4. Ekspertarvamuste koostamine ja esitamine.
A.2.3 Juhtimine, juhendamine ja tööalane toetamine
2.3.1. Tööalane juhendamine ja toetamine.
2.3.2. Nõupidamiste jm kollektiivsete töövormide korraldamine.
2.3.3. Sotsiaaltöö valdkonna juhtimine asutuse tasandil, sh arengueesmärkide seadmine, tegevuste läbiviimine ja hindamine.
2.3.4. Ohutusnõuete täitmise jälgimine.
A.2.4 Enesearendamine
2.4.1. Refleksioon ja professionaalne enesearendamine.
2.4.2. Kollegiaalses nõustamises (kovisioon) osalemine, uute erialaste oskusteadmiste vahendamine.
2.4.3. Koolitustel osalemine.
2.4.4. Tööjuhendamises/supervisioonis osalemine.
2.4.5. Erialaste uurimuste läbiviimine ja analüüsimine.
A.2.5 Klienditöö
2.5.1. Abivajajaga kontakti loomine.
2.5.2. Tingimuste loomine klienditööks ja kolleegide juhendamine.
2.5.3. Koostöösuhte loomine, andmete kogumine ja töötlemine.
2.5.4. Kliendi vajaduste hindamine ja eesmärkide määratlemine.
2.5.5. Klienditöö läbiviimine.
2.5.6. Kliendiga koostöö lõpetamine, abistamise järjepidevuse korraldamine.
2.5.7. Kliendi toetamine tema õiguste kaitsel.
2.5.8. Juhtumikorralduse rakendamine.
2.5.9. Abistamine kriisiolukordades.
A.2.6 Sotsiaalnõustamine
2.6.1. Teabe andmine sotsiaalkaitse võimalustest.
2.6.2. Nõustamine kliendi elukeskkonna ressursside kättesaadavuse suurendamiseks.
2.6.3. Klientide, perede ja gruppide abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel ja edaspidise toimetuleku soodustamiseks.
A.2.7 Töö gruppidega
2.7.1. Kliendi suunamine grupitöös osalema.
2.7.2. Grupi algatamine.
2.7.3. Grupitöö läbiviimine.
2.7.4. Grupi lõpetamine.
2.7.5. Grupitöö dokumenteerimine.
A.2.8 Teavitus- ja ennetustöö kogukonnas, kogukonna aktiveerimine
2.8.1. Töö avalikkusega.
2.8.2. Ennetustöö sotsiaalvaldkonnas.
2.8.3. Kogukonna aktiveerimine.
2.8.4. Vastastikuse abistamise korraldamine kogukonnas.
A.2.9 Spetsialistide võrgustiku loomine, hoidmine ja tugevdamine
2.9.1. Võrgustiku loomine ja aktiveerimine.
2.9.2. Võrgustikukohtumiste korraldamine, juhtimine.
2.9.3. Meeskonnatöö koordineerimine.
A.2.10 Valdkonna arendamine
2.10.1. Uurimuste kavandamine, uurimisprojektide tellimine ja/või läbiviimine.
2.10.2. Sotsiaalvaldkonna arengukavade, programmide ja projektide käivitamine, juhtimine ja nendes osalemine.
2.10.3. Osalemine poliitikakujundamise protsessis.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Laste ja perede heaolu
A.2.11 Sotsiaaltöö laste ja peredega
2.11.1. Lapse ja tema perekonna hindamine.
2.11.2. Perekonna abistamine oma ülesannetega toimetulekuks ning lapse väärkohtlemise ennetamiseks või lõpetamiseks.
2.11.3. Perekonna abistamine eriolukordades.
2.11.4. Abistamine peresisese vägivalla korral.
2.11.5. Töötamine asendushooldusele paigutatud lapse päritoluperega.
2.11.6. Töötamine perest eraldatud ja asendushooldusele paigutatud lastega.
2.11.7. Perede lepitamine lastega seotud küsimustes.
2.11.8. Lapsevanemate ja last kasvatavate isikute nõustamine.
2.11.9. Töötamine asendusperedega.

A.2.12 Lastekaitse
2.12.1. Esmase ennetustöö korraldamine.
2.12.2. Laste abivajaduse varane märkamine.
2.12.3. Lapse ja pere hindamine.
2.12.4. Lastega seotud kriisiolukordade lahendamine.
2.12.5. Nõustamine laste argielu korralduslikes küsimustes.
2.12.6. Eestkoste ja hooldusõiguse korraldamine.
2.12.7. Vaidluste lahendamine kooli jt lasteasutuste ning last kasvatavate isikute vahel.
2.12.8. Lapse esindamine õigusaktides sätestatud menetlustes.
2.12.9. Vanemliku hoolitsuseta laste perest eraldamine ja asendushoolduse korraldamine.
2.12.10. Noortele järelhoolduse korraldamine.
2.12.11. Osalemine lapsendamise ettevalmistamisel.

Sotsiaaltöö laste ja peredega
A.2.11 Sotsiaaltöö laste ja peredega
2.11.1. Lapse ja tema perekonna hindamine.
2.11.2. Perekonna abistamine oma ülesannetega toimetulekuks ning lapse väärkohtlemise ennetamiseks või lõpetamiseks.
2.11.3. Perekonna abistamine eriolukordades.
2.11.4. Abistamine peresisese vägivalla korral.
2.11.5. Töötamine asendushooldusele paigutatud lapse päritoluperega.
2.11.6. Töötamine perest eraldatud ja asendushooldusele paigutatud lastega.
2.11.7. Perede lepitamine lastega seotud küsimustes.
2.11.8. Lapsevanemate ja last kasvatavate isikute nõustamine.
2.11.9. Töötamine asendusperedega.

Lastekaitse
A.2.12 Lastekaitse
2.12.1. Esmase ennetustöö korraldamine.
2.12.2. Laste abivajaduse varane märkamine.
2.12.3. Lapse ja pere hindamine.
2.12.4. Lastega seotud kriisiolukordade lahendamine.
2.12.5. Nõustamine laste argielu korralduslikes küsimustes.
2.12.6. Eestkoste ja hooldusõiguse korraldamine.
2.12.7. Vaidluste lahendamine kooli jt lasteasutuste ning last kasvatavate isikute vahel.
2.12.8. Lapse esindamine õigusaktides sätestatud menetlustes.
2.12.9. Vanemliku hoolitsuseta laste perest eraldamine ja asendushoolduse korraldamine.
2.12.10. Noortele järelhoolduse korraldamine.
2.12.11. Osalemine lapsendamise ettevalmistamisel.

Sotsiaaltöö puudega inimestega
A.2.13 Sotsiaaltöö puudega inimestega
2.13.1. Kliendi abivajaduse hindamine ja registri pidamine.
2.13.2. Abivahendite vajaduse väljaselgitamine, kasutamise juhendamine.
2.13.3. Puudega inimestega seotud õigusaktide eelnõude koostamine KOV-s.
2.13.4. Nõustamine ja teenuste korraldamine.
2.13.5. Puudega inimestega seotud sotsiaaltöö arendamine.
2.13.6. Ava- ja asutusehoolduse korraldamine.
2.13.7. Töö rehabilitatsioonispetsialistina.

Sotsiaaltöö psüühiliste erivajadustega inimestega
A.2.14 Sotsiaaltöö psüühiliste erivajadustega inimestega
2.14.1. Info kogumine ja registri pidamine.
2.14.2. Nõustamine ja teenuste korraldamine.
2.14.3. Abivahendite vajaduse väljaselgitamine, kasutamise juhendamine.
2.14.4. Psüühiliste erivajadustega inimestega seotud sotsiaaltöö arendamine.
2.14.5. Ava- ja asutusehoolduse korraldamine.
2.14.6. Eestkoste korraldamine.

Sotsiaaltöö eakatega
A.2.15 Sotsiaaltöö eakatega
2.15.1. Eakate igapäevaeluga toimetuleku hindamine.
2.15.2. Eakate igapäevaeluga toimetuleku korraldamine.
2.15.3. Abivahendite vajaduse väljaselgitamine, kasutamise juhendamine.
2.15.4. Ava- ja asutusehoolduse korraldamine.
2.15.5. Eakate sotsiaaltöö arendamine.

Sotsiaaltöö kodututega
A.2.16 Sotsiaaltöö kodututega
2.16.1. Koduta isikute sotsiaalnõustamine.
2.16.2. Resotsialiseerimisteenuste korraldamine ja osutamine.
2.16.3. Kodututega seonduva sotsiaaltöö arendamine.

Sotsiaaltöö töötutega
A.2.17 Sotsiaaltöö töötutega
2.17.1. Kliendi olukorra hindamine.
2.17.2. Kliendi motiveerimine ja individuaalse tööotsimiskava koostamine.
2.17.3. Kliendi/tööotsija ettevalmistamine kohtumiseks tööandjatega.
2.17.4. Kliendi abistamine tööandjatega suhtlemisel.
2.17.5. Nõustamine rahaga seonduvates küsimustes.
2.17.6. Koostöö tööotsija võrgustikuga.
2.17.7. Töötutele suunatud teenuste kaardistamine ning teenuste korraldamine.
2.17.8. Koostöö edendamine partneritega.
2.17.9. Töötutega seotud sotsiaaltöö arendamine.

Sotsiaaltöö tervishoius
A.2.18 Sotsiaaltöö tervishoius
2.18.1. Informeerimine ja nõustamine.
2.18.2. Töö kliendiga.
2.18.3. Kriisitöö.
2.18.4. Konsulteerimine ja koolitamine.

Ohvriabi
A.2.19 Ohvriabi
2.19.1. Klientide toetamine ja nõustamine.
2.19.2. Lepitusteenuse osutamine.

Koolisotsiaaltöö
A.2.20 Koolisotsiaaltöö
2.20.1. Esmase ennetustöö korraldamine.
2.20.2. Õpilaste ennetav sotsialiseerimine.
2.20.3. Tunnivälise aja sisustamine.
2.20.4. Õpilaste koostöö- ja õpioskuste edendamine.
2.20.5. Koolipersonali koolisotsiaaltöö ja sotsiaalpedagoogika alase teadlikkuse tõstmine.
2.20.6. Koostöö kooliväliste asutuste ja organisatsioonidega.
2.20.7. Hindamisuurimuste läbiviimine.
2.20.8. Erinevate huvide ja vajadustega õpilaste lõimimine.
2.20.9. Töö koolikohustuse eirajatega.
2.20.10. Probleemselt käituvate ja/või õpiraskustes õpilaste ja nende vanemate sotsiaalpedagoogiline abistamine.
2.20.11. Osalemine kriisiolukordade lahendamises.

Sotsiaaltöö sõltlastega
A.2.21 Sotsiaaltöö sõltlastega
2.21.1. Esmase ennetustöö korraldamine.
2.21.2. Teisese ennetustöö korraldamine.
2.21.3. Kontakti loomine sõltlasega.
2.21.4. Sõltlase olukorra hindamine ja individuaalse tegevuskava koostamine.
2.21.5. Meditsiinilise ja psühholoogilise sekkumise toetamine.
2.21.6. Koostöö sõltlase võrgustikuga.
2.21.7. Sõltlastele suunatud abivõimaluste kaardistamine ja koostöö edendamine partneritega.
2.21.8. Töö tugiisikutega, kogemusnõustajatega, eneseabigruppidega.
2.21.9. Teiste spetsialistide ja kogukonna nõustamine sõltuvusega seotud küsimustes.

Sotsiaaltöö vähemuskultuuride ja vähemustega
A.2.22 Sotsiaaltöö vähemuskultuuride ja vähemustega
2.22.1. Abikäesotsiaaltöö.
2.22.2. Klientide kultuurilist eripära arvestav nõustamine.
2.22.3. Kliendi abistamine suhtlemisel asutuste ja organisatsioonidega.

Sotsiaaltöö maakogukonnas
A.2.23 Sotsiaaltöö maakogukonnas
2.23.1. Kohaliku kultuurilise eripära arvestamine.
2.23.2. Töötamine üksinda.
2.23.3. Kogukonnapõhine abistamine.
2.23.4. Virtuaalsete ja mobiilsete teenuste arendamine ja kasutamine.

Valitavad tööosad:
A.2.24 Koolituste korraldamine
2.24.1. Koolitusvajaduse väljaselgitamine.
2.24.2. Koolituskava koostamine.
2.24.3. Koolituse ressursside planeerimine.
2.24.4. Koolituse läbiviimine.
2.24.5. Koolitustegevuse dokumenteerimine ja tagasiside, koolituse hindamine.
A.2.25 Praktika juhendamine
2.25.1. Praktika ettevalmistamine.
2.25.2. Praktikakoha ja seal kehtivate nõuete tutvustamine praktikandile.
2.25.3. Praktikandi juhendamine ja toetamine praktikaülesannete täitmisel.
2.25.4. Praktika lõpetamine.
A.2.26 Teenuste juhtimine
2.26.1. Sotsiaal- ja avalike teenuste planeerimine.
2.26.2. Sotsiaalteenuste arendamine ja turundus.
2.26.3. Sotsiaalteenuste finantsjuhtimine.
2.26.4. Sotsiaalteenuste osutamise korraldamine.
2.26.5. Sotsiaalteenuste osutamine.
A.2.27 Ettevõttesotsiaaltöö
2.27.1. Ettevõtte töötajate heaolu eest hoolitsemine.
2.27.2. Nõustamine ja lahenduste leidmine töötingimuste ning töö- ja pereelu ühendamise küsimustes.
2.27.3. Toimimine eestkõneleja ja lepitajana.
2.27.4. Tervisedendamisele kaasaaitamine.
2.27.5. Osalemine positiivse tööõhkkonna kujundamisel.
2.27.6. Töötajate erialase ja personaalse arengu toetamine.
A.2.28 Rahvusvaheline sotsiaaltöö
2.28.1. Rahvusvaheline klienditöö.
2.28.2. Osalemine rahvusvahelistes projektides ja koostöös.
2.28.3. Osalemine rahvusvahelistel konverentsidel.