Kutsestandardid

Aktiivtegevuste instruktor, tase 4

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 04-11062014-02/4k

Spetsialiseerumised:
Seiklusraja instruktor, tase 4
Maastikuvibu instruktor, tase 4
Matkajuht, tase 4

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Reisiteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 17/11.06.2014

Kehtib alates: 11.06.2014

Kehtib kuni: 02.11.2016

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
34 Õigus-, sotsiaal-, kultuuri- jms alade keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
79 Reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine ning sellega seotud tegevus

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1015 Reisimine, turism ja vabaajaveetmine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Aktiivtegevuste instruktori kutsestandard on tööturu nõudmistele vastavate õppekavade koostamise ning isiku kompetentsuse hindamise alus.

Töö kirjeldus

Aktiivtegevuste instruktori töö eesmärk on pakkuda kliendile elamusi läbi aktiivsete tegevuste. Aktiivtegevuste läbiviimisel arvestab ta sihtgrupi vajaduste, ea ja võimetega.
Instruktor kasutab erinevaid erialaspetsiifilisi vahendeid, oskab adekvaatselt hinnata riske, käituda kriisiolukorras ning anda esmaabi.
Instruktor on klienditeenindaja, kes tegutseb ja käitub vastavalt heale tavale ja eetilistele normidele, on võimeline suhtlema klientidega erinevatest rahvustest ja kultuuridest.
Aktiivtegevuste instruktori tööülesanded on aktiivtegevuste ettevalmistamine, juhtimine, tegevusteks vajalike tehniliste vahendite olemasolu ja turvalisuse tagamine.
Instruktor on usaldusväärne ja professionaalne.

Tööosad

A.2.1 Aktiivtegevuste ettevalmistamine:
1) tegevusplaani koostamine ja järgmine;
2) riskijuhtimine;
3) osapooltega kokkulepete sõlmimine.

A.2.2 Aktiivtegevuste läbiviimine ja gruppide juhendamine:
1) tegevuste tutvustamine;
2) juhiste andmine ohutuse ja turvalisuse osas;
3) kliendi valmisoleku hindamine;
4) tegevuste läbiviimine;
5) tegevuste lõpetamine;
6) tagasiside analüüsimine.

A.2.3 Tehniliste vahendite olemasolu ja turvalisuse tagamine:
1) varustuse hankimine, hooldamine ja säilitamine;
2) tegevuskeskkonna ja -paikade valik, heakorra järgimine ja hooldamine;
3) varustuse transportimine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
A.2.4 Köietööde ja seikluspargi töö juhendamine:
1) seiklusraja avamine ja kontrollimine;
2) külastajate vastuvõtmine ja instruktaaž;
3) järelevalve seiklusradadel;
4) päästmine.

A.2.5 Maastikuvibulaskmise juhendamine
1) viburaja ehitamine ja varustuse kontrollimine;
2) külastajate vastuvõtmine ja instruktaaž;
3) järelevalve viburajal;
4) tegutsemine ohuolukorras.

A.2.6 Matkamine
A.2.6.1 Veematkade korraldamine ja läbiviimine:
1) veekogu valimine;
2) külastajate vastuvõtmine ja instruktaaž;
3) turvanõuete järgimine;
4) päästmine.
A.2.6.2 Jalgsimatkade korraldamine ja läbiviimine:
1) retkede ettevalmistamine ja juhtimine;
2) looduse vahendamine retkedel.
A.2.6.3 Suusa-, kelgu-, saanimatkade korraldamine ja läbiviimine.
A.2.6.4 Rattamatkade korraldamine ja läbiviimine.
A.2.6.5 Ratsamatkade korraldamine ja läbiviimine.