Kutsestandardid

Puukäsitööline, tase 3

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 17-03032014-3.1/1k

Osakutsed:
Puitesemete ja -detailide valmistamine, tase 3

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Käsitöö

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Rahvakunsti ja Käsitöö Kutsenõukogu

Otsus: 15/03.03.2014

Kehtib alates: 03.03.2014

Kehtib kuni: 02.03.2019

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskus- ja käsitöölised
73 Käsitöömeistrid, täppisinstrumentide valmistajad ja trükitöölised

EMTAK klassifikaator:
S MUUD TEENINDAVAD TEGEVUSED
94 Organisatsioonide tegevus

ISCED klassifikaator:
021 Kunstid
0214 Käsitöö

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Puukäsitööline, tase 3 kutsestandard on kutse- ja täiendusõppe õppekavade koostamise ning isikute kutsealaste kompetentside hindamise alus.

Töö kirjeldus

Puukäsitööline, tase 3 teeb vastavalt etteantud juhenditele kvaliteetseid ja esteetilisi puidust käsitööesemeid või detaile puidutöö põhilistes tehnikates.
Tavaliselt töötab ta iseseisvalt, keerukamate tööülesannete juures võib ta vajada juhendamist. Puitesemete valmistaja vastutab talle antud tööülesannete täitmise eest.
Ta on valmis oma oskuste piires osutama teenuseid allhanke korras jms.
Puukäsitööline järgib töö turvalisuse ja keskkonnahoiu reegleid. Ta peab tähtsaks käsitöö valdkonna eetilisi tõekspidamisi ja väärtusi.
Seotud kutsed:
Puukäsitööline, tase 4

Tööosad

A.2.1 Tööprotsessi ettevalmistamine
2.1.1 Töö planeerimine.
2.1.2 Materjalide varumine ja kasutamine.
2.1.3 Töövahendite ettevalmistamine.
2.1.4 Töökoha korraldamine.
A.2.2 Puitesemete ja detailide valmistamine
2.2.1 Eseme või selle osa valmistamine.
2.2.2 Eseme viimistlemine.

Puuesemete valmistaja, tase 3 tervikkutse sisaldab osakutset „Puitesemete ja detailide valmistamine“.