Kutsestandardid

Raietööline, tase 3

Versiooni number: 7

Kutsestandardi tähis: 16-05122013-3.5.1/7k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Metsandus

Kutsetegevuse valdkond: Metsandus

Vastutav kutsenõukogu: Metsanduse Kutsenõukogu

Otsus: 13/05.12.2013

Kehtib alates: 05.12.2013

Kehtib kuni: 04.10.2017

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
62 Metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
02 Metsamajandus ja metsavarumine

ISCED klassifikaator:
082 Metsandus
0821 Metsandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Raietööline, tase 3 kutsestandardi alusel antakse nii esmast kutset kui kutset:
a) esmane kutse saadakse riiklikult tunnustatud, käesolevale kutsestandardile vastava õppekava täitmisel. Lõputunnistusele/diplomi lisale kantud märge esmase kutse saamise kohta tõendab, et isik on saanud ettevalmistuse ja omab valmisolekut vastaval tasemel kutsealal tegutsema asumiseks.
b) kutse saadakse, kui kutset andev organ on hinnanud isiku reaalses tööelus tõendatud kompetentside vastavust kutsestandardile ning väljastanud kutsetunnistuse.

Töö kirjeldus

Raietööline, tase 3 on oskustöötaja, kes teeb metsakasvatusega ja puidu varumisega seotud töid. Raietööline juhindub oma töös püstitatud metsakasvatuslikest eesmärkidest. Puidu varumisel juhindub ta raielangi tehnoloogilisest skeemist ja sortimendi kvaliteedinõuetest, luues optimaalsed töötingimused puidu kokkuveoks ja ladustamiseks. Raietööline kasutab ja hooldab võsa- ja kettsaagi ning teisi töö- ja turvavahendeid.

Tööosad

Raietööline, tase 3 kutse koosneb kolmest osast:

A.2.1 Metsauuenduse rajamine
A.2.2 Metsauuenduse hooldamine ja valgustusraie tegemine
A.2.3 Hooldus- ja uuendusraie tegemine