Kutsestandardid

Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 08-24052013-3.1/1k

Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA

Kutseala: Telekommunikatsioon

Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu

Otsus: 12/24.05.2013

Kehtib alates: 24.05.2013

Kehtib kuni: 23.05.2018

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
61 Telekommunikatsioon

ISCED klassifikaator:
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0612 Andmebaaside ja võrgu disain ning haldus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6 kutsestandard on aluseks rakenduskõrghariduse, bakalaureuse ja täiendusõppe õppekavade koostamisele.

Töö kirjeldus

Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6 töö eesmärgiks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) võrkude (lai-, koht-, raadio- ja optiliste võrkude) ja süsteemide (sh taristu) kavandamine ning haldamine ja ajakohastamine.
IKT vanemspetsialist valib IKT süsteemi nõuetest lähtuvalt süsteemi elemente ja nendevahelisi ühendusi, pidades silmas standardeid, protokolle ja erinevate toodete omadusi.
Ta kasutab võrgu haldussüsteeme, et jälgida võrkude võtmenäitajaid, millele tuginedes kavandab ennetavad tegevused mittevastavuste vältimiseks. IKT vanemspetsialist omab baasteadmisi ja on kaasatud telekommunikatsioonivõrkude, lai-, koht-, raadio- ja optiliste võrkude tervikarhitektuuri projekteerimisel. Ta osaleb andmehalduskeskuste arhitektuuri kavandamisel, arvestades virtualiseerimis- ja pilvetehnoloogiaid, kõrgkäideldavust ning turu vajadusi. Ta tunneb enamlevinud komponentide toimimise füüsikalisi aluseid ja tehnoloogilisi toimimispiiranguid.
IKT vanemspetsialist on teadlik organisatsiooni IKT strateegiast ja äristrateegiast, IKT eelarve piirangutest, IKT süsteemi turbest ning meetoditest, tagamaks terviklikkust ja ajakohasusust.
Ta analüüsib IKT süsteeme toimimise tõhustamise eesmärgil – teeb kindlaks muudatuste vajaduse ja hiljem seirab muudatuste tulemusi.
Ta teeb riskianalüüsi, tagamaks väljatöötluse kvaliteeti, sh käideldavust, turvalisust ja hinnates IKT seadmete toimimise aluseks olevaid loodusressursse (sh toimimiskeskkond), nende omadusi, kasutuse haldust ja haldusmeetodeid (nt raadiosageduste ja optiliste ressursside piiratust ning energiatarvet).

IKT vanemspetsialisti töös on olulisteks ülesanneteks IKT süsteemide kavandamine, hooldusplaanide väljatöötamine, seadistamine, mittevastavuste tuvastamine ja kõrvaldamine. Ta lähtub oma töös kehtivatest standarditest, protokollidest ja parimatest praktikatest, tuvastades probleemide põhjusi ning registreerides ja lahendades neid. Ta annab sisendi hinnapakkumiste koostamisse ja on kaasatud klientide nõustamisse.
IKT vanemspetsialist töötab iseseisvalt muutuvates olukordades. Ta juhendab telekommunikatsiooni spetsialisti tööd ja vajadusel teiste kaastöötajate tööd ning võtab vastutuse teiste arendamise eest. IKT vanemspetsialist vastutab enda ja teiste ohutuse eest töökeskkonnas ning järgib töö- ja keskkonnaohutuse nõudeid.

IKT kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 36 e-CF põhikompetentsi ja jaotab need viie IKT äriprotsessi valdkonna vahel. 36 e-CF põhikompetentsi on toodud kutsestandardi lisas 1.

Tööosad

Info- ja telekommunikatsioonitehnoloogia vanemspetsialist, tase 6 töö koosneb 18 põhitegevusega seotud osast ja 8 tugitegevusega seotud osast. NB! Tööosade loetelu ei määra nõutud kompetentside taset ja nende järjekord ei määra olulisust.

IKT vanemspetsialisti põhitegevused 80% kutsest:
1. Infosüsteemi ja äristrateegia kooskõlastamine (e-CF kompetents A.1.)
2. Teenusetaseme haldus (e-CF kompetents A.2.)
3. Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.)
4. Arhitektuuri projekteerimine (e-CF kompetents A.5.)
5. Rakenduse projekteerimine/kavandamine (e-CF kompetents A.6.)
6. Jätkusuutlik areng (e-CF kompetents A.8.)
7. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1.)
8. Süsteemide integreerimine (e-CF kompetents B.2.)
9. Testimine (e-CF kompetents B.3.)
10. Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
11. Muudatuste tugi (e-CF kompetents C.2.)
12. Teenuse osutamine (e-CF kompetents C.3.)
13. Probleemihaldus (e-CF kompetents C.4.)
14. Infoturbestrateegia väljatöötamine (e-CF kompetents D.1.)
15. Hankimine (e-CF kompetents D.4.)
16. Prognooside koostamine (e-CF kompetents E.1.)
17. Protsessi täiustamine (e-CF kompetents E.5.)
18. Infoturbe haldamine (e-CF kompetents E.8.)

IKT vanemspetsialisti tugitegevused 20% kutsest:
19. Äriplaani väljatöötamine (e-CF kompetents A.3.)
20. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
21. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)
22. Kasutajatugi (e-CF kompetents C.1.)
23. Informatsiooni ja oskusteabe haldamine (e-CF kompetents D.10.)
24. Projektijuhtimine ja -portfelli haldamine (e-CF kompetents E.2.)
25. Riskijuhtimine (e-CF kompetents E.3.)
26. IKT kvaliteedijuhtimine (e-CF kompetents E.6.)