Kutsestandardid

Raamatukoguhoidja, tase 6

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 19-14032013-10/4k

Valdkond: HARIDUS JA KULTUUR

Kutseala: Raamatukogundus

Kutsetegevuse valdkond: Kultuur

Vastutav kutsenõukogu: Kultuuri Kutsenõukogu

Otsus: 14/14.03.2013

Kehtib alates: 14.03.2013

Kehtib kuni: 21.11.2017

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
R KUNST, MEELELAHUTUS JA VABA AEG
91 Raamatukogude, arhiivide, muuseumide ja muude kultuuriasutuste tegevus

ISCED klassifikaator:
032 Ajakirjandus ja teave
0322 Raamatukogundus, teave, arhiivindus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid.

Töö kirjeldus

Raamatukoguhoidja töö sisu on kogude kujundamine, töötlemine, säilitamine, ja inforessursside vahendamine, tagades nii raamatukogukasutajate vajaduste rahuldamise kui ka kultuuripärandi säilimise tulevastele põlvkondadele.

Raamatukoguhoidja töö peamine eesmärk on pakkuda kõrgetasemelist raamatukogu- ja infoteenust kõikidele teabevajajatele, võimaldades juurdepääsu kasutajate infovajadustele vastavalt komplekteeritud ja korrastatud inforessurssidele, olenemata infokandjast. Raamatukoguhoidja osaleb eesti rahvusliku teabevaramu loomisel, rahvusvahelises infovahetuses ning toetab teadus- ja arendustegevust, elukestvat õpet ja kultuuridevahelist suhtlemist. Tulemuslik töö eeldab pidevat enesetäiendamist ja valmisolekut tutvustada raamatukogu- ja infotööd.

Raamatukoguhoidja, tase 6 töö koosneb standardite ja juhendite järgi täidetavatest tööülesannetest, mis hõlmavad raamatukogu töö põhiprotsesse, on korduva iseloomuga, vähese või keskmise uudsusega ning nõuavad iseseisvat otsustamist kindlate ülesannete piires.

Tööosad

A.2.1 Kogude kujundamine
1.1. Infovajaduse väljaselgitamine ja kogutava info valimine
1.2. Teavikute hankimine
1.3. Teavikute kustutamine
1.3. Kogude inventuuri läbiviimine
A.2.2 Kogude töötlemine
2.1. Teavikute arvelevõtmine
2.2. Teavikute kataloogimine (kirjeldamine, liigitamine, märksõnastamine) ja bibliografeerimine
2.3. Teavikute raamatukogunduslik töötlemine
A.2.3 Kogude säilitamine
3.1. Kogude säilitustingimuste jälgimine ja parendamine
3.2. Teavikute seisundi jälgimine ja parendamine
A.2.4 Lugejateenindus; Andmekogude loomine ja vahendamine
4.1. Erinevate teenindusviiside rakendamine (nt teavikute kohalkasutus või kojulaenutus, raamatukogudevaheline laenutus, jm)
4.2. Erinevate raamatukogu- ja infoteenuste vahendamine (nt teatmeteenindus, elektrooniline dokumendiedastus, valikteadistus, eritingimustes ja erivajadustega inimeste teenindamine, bibliograafiate ja referaatväljaannete koostamine jm).
4.3. Kogude ja teenuste tutvustamine (sh kasutajakoolitus, näituste ja teiste ürituste korraldamine, teavitusmaterjalide koostamine jm)
4.4. Inforessursside loomine
A.2.5 Arendustegevus
5.1. Raamatukogude ja teiste asutuste ning organisatsioonide vahelises rahvusvahelises koostöös osalemine
5.2. Raamatukogude ja teiste asutuste ning organisatsioonide vahelises siseriiklikus koostöös osalemine
5.3. Raamatukogu- ja infoteenuse arendamine
5.4. Koostöövõrgustiku haldamine ja arendamine strateegiliste partneritega (nt ülikoolid, kutse- ja eriala liidud, valitsusasutused, KOV jne)