Kutsestandardid

Välispaigalduse elektrik, tase 4

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 07-07122012-3.2/8k

Valdkond: ENERGEETIKA JA ELEKTRIALA

Kutseala: Elektritöö ja automaatika

Kutsetegevuse valdkond: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstus

Vastutav kutsenõukogu: Energeetika, Mäe- ja Keemiatööstuse Kutsenõukogu

Otsus: 9/07.12.2012

Kehtib alates: 07.12.2012

Kehtib kuni: 25.03.2014

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
7 Oskustöötajad ja käsitöölised
74 Elektri- ja elektroonikatööstuse töötajad

EMTAK klassifikaator:
D ELEKTRIENERGIA, GAASI, AURU JA KONDITSIONEERITUD ÕHUGA VARUSTAMINE
35 Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

ISCED klassifikaator:
071 Tehnikaalad
0713 Elektrienergia ja energeetika

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

See kutsestandard on aluseks kutsekeskhariduse (esmataseme) õppekavale.

Töö kirjeldus

Välispaigalduse elektrikud ehitavad ja käitavad elektriliine, alajaamu, jaotlaid ning elektrienergia tootmisüksuseid.

Välispaigalduse elektrik 4 täidab tavapäraseid kuni 45 kV elektrivõrgu paigaldamise, hoolduse ning käidu toimingutega seonduvaid ülesandeid nagu näiteks kaabli paigaldus, seadmete töökorda seadmine, põhirikete avastamine ja parandamine. Ta on võimeline teostama iseseisvalt pingevabasid töötoiminguid või töötama meeskonnaliikmena alludes töö juhtija korraldustele. Vajadusel suudab ta täita tänava ja territooriumi valgustustööde, elekterveoliinide ja tõsteseadmete paigaldustööde, üle 45 kV liinide ehitamise ning siseelektritöödega seonduvaid tööülesandeid.

Tööosad ja -ülesanded vt Lisa 1