Kutsestandardid

Maastikuehitaja, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 11-03122012-17/5k

Osakutsed:
Sillutise paigaldaja, tase 4
Piirdeaedade ehitaja, tase 4
Haljasalade hooldaja, tase 4

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Aiandus ja maastikuehitus

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 18/03.12.2012

Kehtib alates: 03.12.2012

Kehtib kuni: 12.11.2017

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
F EHITUS
43 Eriehitustööd

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0812 Aiandus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Kutsestandard on dokument, mis kirjeldab tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid

Kutsestandardi kasutusalad
1) Tööturu nõudmistele vastavate õppekavade ja koolitusprogrammide koostamine
2) Inimeste kompetentsuse hindamine, sh enesehindamine ja vastavushindamine kutse andmisel
3) Ametite kirjeldamine ja tutvustamine
4) Inimese karjääri planeerimine ja aluse loomine elukestvaks õppeks
5) Koolitusvajaduste väljaselgitamine ning koolituse planeerimine
6) Ametijuhendite koostamine ja töötajate värbamine
7) Kutsete ja kvalifikatsioonide võrdlemine

Töö kirjeldus

Sellel kutsealal on kolm kutset: noorem-maastikuehitaja, tase 3; maastikuehitaja, tase 4 ja vanem-maastikuehitaja, tase 5.

Maastikuehitaja, tase 4 kutse eeldab nooremaednik, tase 3 kompetentside olemasolu.

Maastikuehitaja on oskustöötaja, kelle põhiülesanded on maastikuehituse objekti mahamärkimine, ettevalmistustööd ja materjali ladustamine objektil, projekti põhjal aia või haljasala rajamine, mullatööd, teede, müüride ja puidust väikerajatiste ehitamine, istutusalade ettevalmistamine, istutamine, muru rajamine jms. Ta töötab iseseisvalt. Hooldustöödel ta rohib, niidab, lõikab taimi, väetab, teeb taimekaitset jm.
Maastikuehitaja kasutab tööks vajalikke seadmeid ja töövahendeid ning täidab täpselt etteantud juhiseid. Ta organiseerib iseseisvalt oma tööd, suudab töötada meeskonnas ja juhendab noorem-maastikuehitajat. Maastikuehitaja töötab välitingimustes ja avalikus ruumis, sellel kutsealal töötamine nõuab head tervist, füüsilist vastupidavust ja pingetaluvust.
Ta suhtub austusega elusloodusesse.
Maastikuehitaja töö eeldab autojuhilubade olemasolu.

Tööosad

Maastikuehitaja töö koosneb nooremaednik, tase 3 kolmest kohustuslikust tööosast ning maastikuehitaja, tase 4 üheksast kohustuslikust töö osas ja valitavatest tööosadest.

Nooremaednik, tase 3 tööosad:
A.2.1 Külvi- ja istutuspinna ettevalmistamine ning külvamine ja istutamine
A.2.2 Aiakultuuride hooldamine
A.2.3 Saagi või toodangu koristamine, säilitamine ja müügiks ettevalmistamine

Maastikuehitaja, tase 4 tööosad:
A.2.4 Töö planeerimine
A.2.5 Objekti (haljasala, rajatis) ettevalmistamine
A.2.6 Istutusalade rajamine, taimede, sh sibulate, istutamine ning seemnete külvamine
A.2.7 Sillutiste (betoonkivi, looduskivi, puidu- ja sõelmeteede) rajamine
A.2.8 Puidust rajatiste (pergolad, terrassid, võreseinad ja lihtsamad katusealused) ehitamine ja hooldamine
A.2.9 Muru rajamine
A.2.10 Aedade ja haljasalade hooldamine
A.2.11 Müüride ehitamine
A.2.12 Nõlvade kindlustamine ja treppide ehitamine

Valitavad tööosad:
A.2.13 Sisehaljastuse rajamine ja hooldamine
A.2.14 Maastikuehituses kasutatavate masinate ja seadmete kasutamine ning igapäevane hooldus
A.2.15 Lokaalse kuivendus- ja kastmissüsteemi kavandamine ja paigaldamine
A.2.16 Aiaveekogude rajamine
A.2.17 Piirete ehitamine
A.2.18 Mänguväljakute ja spordiplatside ehitamine
A.2.19 Maastikuehituslike eelarvete ja hinnapakkumiste koostamine
A.2.20 Juhendamine

Maastikuehitaja, tase 4 kutse sisaldab järgmisi osakutseid:
Sillutise paigaldaja, tase 4, mis moodustub töö osadest A.2.5., A.2.7. ja A.2.9.
Piirdeaedade ehitaja, tase 4, mis moodustub töö osadest A.2.5., A.2.11. ja A.2.17.
Haljasalade hooldaja, tase 4, mis moodustub töö osadest A.2.1.– A.2.4., A.2.9. ja A.2.10.