Kutsestandardid

Kokk, tase 4

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 04-11052011-4.3/5k

Spetsialiseerumised:
Suurköögitöö
Restoranitöö

Valdkond: TEENINDUS

Kutseala: Toitlustus- ja majutusteenindus

Kutsetegevuse valdkond: Teenindus

Vastutav kutsenõukogu: Teeninduse Kutsenõukogu

Otsus: 6/11.05.2011

Kehtib alates: 11.05.2011

Kehtib kuni: 23.05.2012

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
51 Isikuteenindajad

EMTAK klassifikaator:
I MAJUTUS JA TOITLUSTUS
56 Toidu ja joogi serveerimine

ISCED klassifikaator:
101 Isikuteenindus
1013 Majutamine ja toitlustamine

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Töö kirjeldus

Toiduvalmistamise kutsealal on välja töötatud abikoka, 3. taseme koka ja 4. taseme koka kutsestandardid. Abikokk käitleb toidutooret, abistab kokka toitude valmistamisel ja serveerimisel ning töötab koka juhendamisel.
3. taseme kokal on vajalikud kompetentsid tööturule sisenemiseks, võib vajada mõningast juhendamist.
4. taseme kokk omab töökogemust, tal on vajalikud kompetentsid iseseisvaks tööks. Vajadusel juhendab meeskonda ning arendab ja töötab välja uusi tooteid ning lahendusi.

Toiduvalmistamise kutsealal on 3. ja 4. taseme kokal võimalik spetsialiseeruda restoranitööle või suurköögitööle.

4. taseme kokk käitleb toidutooret, kasutades mitmesuguseid külm- ja kuumtöötlemise võtteid ning valmistab ja serveerib toite juhendi järgi. 4. taseme koka töö eeldab majanduslikku mõtlemisviisi, sealhulgas oskust käidelda toidutooret ja toitu säästlikult. Täidab enesekontrolli tegevusi. Töö iseloom eeldab oskust oma tööd iseseisvalt ja ratsionaalselt korraldada ning aega planeerida. Vajalik on tahe ja oskus töötada meeskonnas. 4. taseme kokk valmistab toitu vastavalt klientide vajadustele ja soovile ning tegutseb ja käitub eetiliselt, esteetiliselt ning muul sotsiaalselt heaks kiidetud viisil.

Tööosad

2.1 Töö planeerimine ja korraldamine
2.2 Menüü koostamine
2.3 Kaupade haldamine
2.4 Toidutoorme eeltöötlemine
2.5 Toitude valmistamine
2.6 Teenindamine ja müügitöö
2.7 Kaastöötajate juhendamine
2.8 Toodete arendamine
2.15 4. taseme koka kutset läbivad kompetentsid

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Restoranitöö
2.9 Restoranitöö korraldus
2.10 Peoteenindus
2.11 Rahvus- ja regionaalköögid

Suurköögitöö
2.12 Suurköögitöö korraldus
2.13 Eritoitlustus
2.14 Catering-teenindus