Skip to content
Home » Süsteemi osapooled

Süsteemi osapooled

Kutsesüsteemi osapooled

Kutsesüsteemi loojad, arendajad ja rakendajad, nende ülesanded ja tööjaotus:

Kutsenõukogude esimeeste kogu (lühend KEK) – kutsenõukogude esimeestest koosnev koostööorgan. Tegutseb Kutsekoja juures, koordineerib kutsenõukogude vahelist koostööd. Otsustab kutsealade esmatasemete paigutumise kvalifikatsiooniraamistikus ja kõrgemate kutsetasemete määramise vajaduse. Kinnitab kutsealade kaardid, kooskõlastab kutsestandardite väljatöötamise vajaduse. 

Kutsenõukogu – Vabariigi Valitsuse moodustatud kutsetegevuse valdkonna töötajate, tööandjate, kutse- ja erialaühenduste ning riigi esindajatest koosnev haldusorgan. Arendab kutsesüsteemi oma kutsetegevuse valdkonnas. Teeb ettepanekuid kutsestandardite väljatöötamiseks, kinnitab kutsestandardid. Annab kutse andjatele kutse andmise õigused, teostab järelevalvet. Kinnitab kutse andmise korra ja tasu suuruse.

Kutsenõukogu kodukord 

Kutse andjad

  • Kutset andev organ – juriidiline isik või tema asutus või riigi- või valitsusasutus, kellele on avaliku konkursi tulemusena antud kutse andmise õigus. Korraldab kutse andmisega seotud dokumentide väljatöötamist – kutse andmise kord, kompetentsuse hindamisjuhendid, eksamiküsimused-ülesanded. Vastutab kutse andmise protseduuride eest. Väljastab kutsetunnistuse.
  • Kool kui kutse andja –  õppeasutus, kellele antakse kutse andmise õigus, kui õppekava vastab kutsestandardile ja on riiklikult tunnustatud. Kutsenimetus ja kvalifikatsiooniraamistiku tase kantakse kutse andja õigust omava õppeasutuse väljastatavale akadeemilisele õiendile või hinnetelehele.

Kutsekomisjon – kutse andja poolt kutse andmise erapooletuse tagamiseks moodustatud komisjon, kuhu kuuluvad vastava valdkonna kutse andmisest huvitatud osapooled: spetsialistid, tööandjad, töötajad, koolitajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, vajaduse korral klientide ja tarbijate esindajad, samuti teised huvitatud osapooled. Töötab koostöös kutse andjaga välja kompetentside hindamise ja kutse andmisega seotud protseduurid ning vastavad dokumendid.  Nimetab vajadusel hindamiskomisjoni, otsustab kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise.

Hindamiskomisjon – moodustatakse vajadusel taotleja kompetentsuse hindamiseks. Hindab ja võtab vastu kutseeksami. Koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kohta protokolli ning esitab selle kutsekomisjonile

Haridus- ja Teadusministeerium – riigipoolne süsteemi toimimise juhtija-koordineerija, riigi hariduspoliitika kujundaja. Ühtse ja korrastatud kutsesüsteemi arendamise eest vastutav  kutseasutus. Kutseasutuse ülesannete täitmiseks on HTM sõlminud halduslepingu Kutsekojaga.

Kutsekoda – ühtse ja korrastatud kutsesüsteemi arendamist korraldav eraõiguslik sihtasutus. Kutsekoja ülesandeks on KEK-i ja kutsenõukogude tegevuse korraldamine ja koordineerimine; kutsesüsteemiga seotud dokumendivormide ja näidiste väljatöötamine ning kinnitamine; kutsestandardite ja kutsetunnistuste lisade koostamise korraldamine, kutsetunnistuste väljaandmise tehniline korraldamine, järelevalve korraldamine kutset andvate organite kutse andmise tegevuse üle, kutseregistri pidamine, nõustamise ja koolituse korraldamine, Europassi Keskuse töö korraldamine, tegutsemine riikliku kvalifikatsioonide koordinatsioonipunktina (National Qualifications Coordination Point – NCP), kutsesüsteemialane nõustamine ja koolitamine.

Haridus- ja Noorteamet – osaleb kutsesüsteemi arendamises ja rakendamises, töötab kutsestandardite alusel välja kutsehariduslikud riiklikud õppekavad, tegeleb süsteemselt tööalase koolituse sisu kaasajastamisega, õppeasutuste toetamise ja nõustamisega (õppekava arendus, õpetajate koolitus, ettevõtte praktika jne.)

Top
Skip to content