Перейти к содержимому
Home » Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli kokkuvõte 2012

Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli kokkuvõte 2012

Kutsekoda koostöös Eesti Statistikaametiga uuris Eesti tööjõu-uuringu raames kutsealast tegevust, et selgitada, milliseid teadmisi-oskusi tööturul vajatakse ning milliseid teadmisi ja oskusi peavad töötajad vajalikuks täiendada. Kutsetegevust puudutavad küsimused lisati tööjõu-uuringule 2011 aasta I ja III kvartalis, millele kokku vastas 4828 inimest ning sellele said vastata vaid tööga hõivatud inimesed. Statistikaamet avaldas uuringutulemused 2012. aastal.

Kutsetegevust puudutavad küsimuste lisamise eesmärk oli selgitada oskuste olulisus ameti- ja tegevusalade lõikes ning oskuste täiendamise vajadus. 


Tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli küsimuste vastused on koondatud andmetabelitesse rahvuse, soo, vanuse, piirkonna, tööandja omaniku liigi (avalik või erasektor), ametialade ja tegevusvaldkondade järgi grupeeritult. Kutsetegevust puudutava osa kokkuvõttes on suuremat tähelepanu pööratud ameti- ja tegevusalade analüüsimisele, mis on kutsesüsteemi arendustegevusteks oluline. 


Ameti- ja tegevusalade lõikes on toodud välja järgmiste oskuste olulisus ja täiendamise vajalikkus: suhtlemisoskus, meeskonnatööoskus, eneseväljendus- ja esinemisoskus, oskus pakkuda uusi lahendusi, analüüsi- ja tõlgendamisoskus, arvutamisoskus, arvuti kasutamise oskus, iseseisva õppimise oskus, keelte (eesti, inglise vene) oskus ning juhtimisoskus.

Kokkuvõte on üleval Kutsekoja kodulehel

Head lugemist!

Перейти к содержимому