Перейти к содержимому
Home » Oskuste klassifikaator

Oskuste klassifikaator

Oled jõudnud OSKA ühe kasulikuma infoallikani — oskuste klassifikaatorini. Siit leiad kõik üld- ja tegevusoskused, millega oma tööelus kokku puutud ning saad kergesti sirvida ka selliseid oskusi, mida võid soovida endas mingi ametikoha pidamiseks arendada.

Esimene tabel on oskuste sisukord, kust võid leida oskuste jaotused ning nende põgusad kirjeldused.

PS! Klikates teises veerus asuvatele oskustele, viib lehekülg sind vastavate oskuste täpsemate kirjeldusteni järgmises tabelis.

Oskuste sisukord

1ÜLDOSKUSEDTöömaailma tegevusoskusteks vajalikud eeldusoskused, mis on kõikidele töömaailma valdkondadele ülekantavad.
1.1 EnesejuhtimisoskusedOskused, mis aitavad kaasa eneserefleksioonile ning enda võimete ja potentsiaali paremale realiseerimisele.
1.2MõtlemisoskusedInformatsiooni ja abstraktsete kontseptsioonide töötlemiseks vajalikud kognitiivsed oskused.
1.3LävimisoskusedOskused, mida kasutatakse inimestega koos töötamiseks, kommunikeerimiseks ja ühise eesmärkide saavutamiseks.
2TEGEVUSOSKUSED Konkreetse vaimse, materiaalse, sotsiaalse, tehnilise või korraldusliku ülesande lahendamiseks vajalikud oskused.
2.1HaldamisoskusedSüsteemide, andmete või tegevusvaldkondade administreerimise, korrastamise ning töös hoidmisega seotud oskused.
2.2Hindamis- ja uurimisoskusedArendatud võimed, mida inimestel on vaja teabe ja andmete metoodiliseks töötlemiseks, et saavutada kasutuskõlblikke tulemusi.
2.3JuhtimisoskusedArendatud võimed planeerida, organiseerida ja kontrollida ressursse ning teostada nende järelevalvet, saavutamaks eesmärke.
2.4Transpordi- ja käitlemisoskusedToodete, ainete, materjalide, elusloomade, inimeste vm objektide veo, käsitlemise, kohtlemise ja hoiustamisega seotud oskused.
2.5Korraldus-, müügi- ja turundusoskusedTegevuste organiseerimise ja avalikkusele tutvustamisega seotud oskused.
2.6LoovoskusedToodete, teoste või sündmuste loomise ja esitamisega seotud oskused.
2.7Valmistamis- ja töötlemisoskusedMaterjalide, toodete, ehitusobjektide ja detailide töötlemise ning lõppkujule viimisega seotud oskused.
2.8Juhendamis-, õpetamis- ja nõustamisoskusedOskused õpetada teistele, kuidas midagi teha. Oskused olemaks toeks ning leida sobivaid sekkumisi, et probleem lahendada.
2.9Inimese heaolu tagamise oskusedPuhastus-, hooldus-, kasvatus- ja ravitegevuse oskused inimeste heaolu ning tervise tagamiseks.
2.10Looma- ja taimekasvatuse oskusedLoomade ning taimede kasvatamiseks, aretamiseks ning loomade raviks ja hoolduseks vajalikud oskused.
2.11Tehnilised oskusedArendatud võimed, mida kasutatakse tööks masinate, seadmete, tehniliste süsteemide või muude abivahendite ja tööriistadega.

Järgmisest tabelist leiad põhjaliku klassifikaatori nii üld- kui tegevusoskuste kohta. Klassifikaatoris aitab sul orienteeruda esimesest veerust leitav kood. Kui soovid liikuda mõne teise oskuste peatüki juurde, saad seda teha ka lehe ülaosas asuva sisukorra abil.

Oskuste klassifikaator

KoodOskusLühikirjeldus
1

ÜLDOSKUSED

Töömaailma tegevusoskusteks vajalikud eeldusoskused, mis on kõikidele töömaailma valdkondadele ülekantavad.
1.1EnesejuhtimisoskusedOskused, mis aitavad kaasa eneserefleksioonile ning enda võimete ja potentsiaali paremale realiseerimisele.
1.1.1Muutustega kohanemineOskus kohaneda märkimisväärse varieeruvusega töökohal. Oskus kiiresti reageerida ootamatutele situatsioonidele.
1.1.2StressijuhtimineOskus hinnata enda käitumist, reguleerida oma mõtteid ja emotsioone kriitilistes situatsioonides.
1.1.3Eesmärgi saavutamineOskus tegutseda järjekindlalt ülesande täitmiseks või tegevuse lõpuleviimiseks, teha eesmärgi saavutamiseks kohaseid valikuid.
1.1.4Iseseisev tegutsemineOskus iseendale ülesandeid püstitada ning neid lahendades vähe või üldse mitte juhendamist vajada.
1.1.5Tegevuste algatamineOskus tunda ära võimalused ja haarata neist kinni. Ideede genereerimine, endale kohustuste võtmine ja väljakutsetest kinni haaramine, pakkudes välja, tehes või korraldades midagi ise, ilma et teised teda selleks ärgitaksid.
1.1.6Vastutuse võtmineOskus seostada iseenda tegevust võimalike tagajärgedega. Võime anda aru enda tulemuste eest.
1.1.7Väärtustest lähtumineOskus lähtuda töös nii isiklikest, ühiskondlikest kui organisatsiooni väärtuspõhimõtetest.
1.1.8Juhistest ja nõuetest lähtumineOskus töö tegemiseks vajalikke juhiseid ja reegleid arvestada, ellu viia ja rakendada. Asjakohase teabe ja isikliku otsustusvõime kasutamine, tegemaks kindlaks, kas sündmused või protsessid vastavad õigusnormidele, eeskirjadele või standarditele.
1.1.9Kiire ümberlülitumineOskus tegeleda lühikese aja jooksul vaheldumisi kahe või mitme tegevusega või märgata vaadeldava nähtuse kohta kiiresti teavet kahest või enamast allikast (näiteks kõne, helid, puudutused ja teised allikad).
1.1.10Ergonoomiliste töövõtete rakendamineOskus rakendada töötervishoiu reeglite kohaseid ohutusvõtteid. Võime rakendada tööd soodustavaid ja tervist säästvaid asendeid ja töövõtteid tööülesannete täitmisel.
1.2MõtlemisoskusedInformatsiooni ja abstraktsete kontseptsioonide töötlemiseks vajalikud kognitiivsed oskused.
1.2.1AnalüüsioskusOskus dekonstrueerida infot väiksemateks üksusteks või näha, kuidas detailid moodustavad terviku, selleks, et teha korrektseid järeldusi ning lahendada ülesandeid ning tajuda üksiktoimingute või etappide kaugemat eesmärki.
1.2.2Matemaatiline kirjaoskusOskus mõista ja kasutada numbreid ja teisi matemaatilisi mõisteid. Võime teostada täpselt matemaatilisi tehteid (näiteks liitmine, lahutamine, korrutamine, jagamine, protsentarvutus jne).
1.2.3Loov ja uuenduslik tegutsemineOskus vaadelda teemat või olukorda erinevatest vaatenurkadest ja kombineerida tähelepanekuid tavapärasest erinevateks uudseteks lahendusteks. Oskus kasutada, täiustada või kokku sobitada olemasolevaid ja uudseid tööviise või tooteid organisatsioonile kasutooval viisil.
1.2.4Ruumiline mõtlemineVõime mõelda visuaalselt geomeetrilistest vormidest ja mõista kolmemõõtmeliste objektide kahemõõtmelist kujutist. Võime aru saada seostest, mis tulenevad objektide liigutamisest ruumis. Võime teada oma asukohta keskkonna suhtes või teada, kus asuvad sinu suhtes teised objektid.
1.2.5Probleemi lahendamineOskus märgata potentsiaalset probleemi, vaadata läbi seotud teavet, sõnastada lahendamist vajav küsimus ja hinnata võimalusi ning strateegiaid sellele vastuse leidmiseks.
1.2.6Keskendumine ja detailidele tähelepanu osutamineOskus keskenduda teatud aega ühele ülesandele, ilma et tähelepanu hajuks ning olla detailide suhtes tähelepanelik ja ilmutada ülesannete täitmisel põhjalikkust.
1.2.7ÕppimisoskusOskus koondada kognitiivsed protsessid uue info omandamiseks ning võime mõtestada ja väärtustada õpitu sisulist tähendust.
1.3LävimisoskusedOskused, mida kasutatakse inimestega koos töötamiseks, kommunikeerimiseks ja ühise eesmärkide saavutamiseks.
1.3.1KeeleoskusVõime saada aru emakeelest või võõrkeelest, mõista sõnade, lausete ja lõikude täpset tähendust ning sõnadevahelisi seoseid. Võime esitada teavet ja ideesid selgelt.
1.3.2Meeskonnatöö- ja koostööoskusOskus kollektiivi vajadustega ning ühise eesmärgiga arvestada, teistega ülesannete täitmiseks koostööd teha.
1.3.3SuhtlemisoskusOskus luua teise inimesega füüsiline ja psühholoogiline kontakt, väljendada ennast arusaadavalt ja kuulata aktiivselt.
1.3.4Empaatiline käitumineOskus pöörata tähelepanu teiste tunnetele ja vajadustele olles sealjuures mõistev, abivalmis. Oskus teiste inimeste reaktsioone märgata ja aru saada, miks nad nii reageerivad.
1.3.5Suhete loomine ja hoidmineOskus tõlgendada süstemaatiliselt teise osapoole probleeme ja vajadusi, kindlaks määrates lahendusi ja võimalikke kõrvalmõjusid. Oskus arendada ja säilitada usaldusväärseid suhteid.
1.3.6Tagasiside vastuvõtmineOskus eristada fakte hinnangutest, muuta enesearengu, parema koostöö ja tööalase soorituse huvides oma käitumist vastavalt oludele ja teiste inimeste tähelepanekutele.
1.3.7Teabe esitamineOskus jagada kirjalikult, visuaalselt ja suuliselt infot klientidele, avalikkusele, valitsusele või teistele inimestele ja organisatsioonidele.
1.3.8Märgisüsteemide kasutamine ja/või koostamineOskus edastada ja mõista ideid ja infot märgilisel või visuaalsel kujul, näiteks piltide, fotode, tüpograafia, infograafika, noodikirja,  joonistuste, värvide, postrite, viiplemise ja kaartide abil.
1.3.9Digitaalne kirjaoskusOskus mõista ja kasutada digitaalseid süsteeme, tööriistu ja rakendusi ning töödelda digitaalset teavet.
2TEGEVUSOSKUSEDKonkreetse vaimse, materiaalse, sotsiaalse, tehnilise või korraldusliku ülesande lahendamiseks vajalikud oskused.
2.1HaldamisoskusedSüsteemide, andmete või tegevusvaldkondade administreerimise, korrastamise ning töös hoidmisega seotud oskused.
2.1.1DokumenteerimineIgasuguse teabe sisestamine, transkribeerimine, salvestamine, säilitamine või hoidmine kirjalikul või elektroonilisel kujul.
2.1.2Dokumendi koostamineDokumentide koostamine ja kohandamine vastavalt dokumentatsioonihalduses sätestatule. Ühiselt kasutatavate dokumendimallide koostamine.
2.1.3Dokumentide kasutamineElektroonilistes või paberkandjal olevates tekstides, arvudes, sümbolites, graafikutes ja kujutistes oleva olulise teabe leidmine, mõistmine ja kasutamine.
2.1.4Arhiveerimine ja arhiivikogude kujundamineDokumentide jm objektide aktiivsest keskkonnast eraldamine ning kaitse tagamine kadumise, hävitamise ja muutmise eest ning kasutatavuse säilitamine tulevikus.
2.1.5Informatsiooni haldamineInfokogumite haldamine. Meetodite kasutamine millega teavet luuakse, säilitatakse, seotakse, vahetatakse ja kasutatakse. Infoarhitektuuri ja otsingusüsteemide rakendamine. Informatsiooni jagamise strateegia järgimine. Siia ei kuulu teadmuse juhtimine (vt oskus 2.3.20 Innovatsiooni juhtimine).
2.1.6Finantstehingute teostamineFinants- või äritehingute sooritamine, nagu müügiarvete või ostutellimuste väljastamine. Maksete sooritamine.
2.1.7Tegevuste administreerimineAsutuse siseste või projektimeeskonna tegevuste haldamine. Teiselt spetsialistilt või osakonnalt teenuse või toote tellimine, broneerimine jms
2.1.8Lepingute haldamineLepingute ajakohasena hoidmine ja nende organiseerimine kindla süsteemi alusel, et lihtsustada edasist kasutamist. Lepingupartneriga teabe vahetamine.
2.1.9Teenuse administreerimineTeenuse täitmise jälgimine vastavalt organisatsiooni nõuetele ja standarditele. Tähtaegadest ja eelarvest kinnipidamise jälgimine.  Teenuse või toote lahendus on kooskõlastatud kolleegidega ja vastab organisatsiooni tarnevõimsusele.
2.1.10Pakkumiste koostamineKliendile nõuetele vastava teenuse või toote lahenduse müügipakkumise koostamine, mis on konkurentsivõimeline, kooskõlastatud kolleegidega ja vastab organisatsiooni tarnevõimsusele. Hankepakkumiste koostamise ja väljatöötamise korraldamine, andes sisendi tarnijate, toodete ja teenuste valikuks, hinnates tarnetingimusi ja hangitava toote või teenuse võtmenäitajaid.
2.1.11Toodete ja teenuste hankimine ja siseostmineTootmiseks vajalike toormaterjalide leidmine turult ja nende sisseostmine, konkreetse hankeprotseduuri reeglite järgimine.  Näiteks: ehitusmaterjalide hankimine, mehaanika detailide hankimine, reklaampindade hankimine, teenuste mh meelelahutusteenuste hankimine, toidu valmistamise ja tootmise toorainete hankimine ja sisseostmine, IKT sisseostmine.
2.1.12Kaupade, toodete ja vara haldamineEttevõtte materjali ja varutud toodete laoseisu haldamine, jälgides laoprofiile ja asukohti. Kaupade, toodete või objektide toimimise, säilimise ja selle väärtuse hoidmine. Hallatava objekti füüsilise, juriidilise ja majandusliku säilimise tagamine, juhtides ja dokumenteerides selle kasutamisega seotud protsesse. Haldamise käigus süstematiseeritakse pidevalt objekti korrashoiuga seotud andmeid, tänu millele saab teha objekti kohta kompetentseid otsuseid ning viia läbi vastavaid tegevusi.
2.1.13Identiteedi ja dokumentide kontrollimineInimese identifitseerimine ja tema dokumentide või lubade kehtivuse tuvastamine.
2.1.14Personali haldaminePersonaliga seotud haldus- ja bürootööülesannete täitmine nagu nt puhkusearvestus, töökeskkonna haldus, töösuhete lõpetamine jm.
2.1.15Eelarve- või finantshaldusFinantsvarade jaotuse ja kättesaadavuse kindlaksmääramine ning finants- ja halduskontrollide kehtestamine. Tööde või projektide eelarvete koostamine. Organisatsiooni finantstehingute kajastamine vastavalt nõuetele ja seadustele. See hõlmab alusdokumentide ettevalmistamist, haldamist ja säilitamist kõigi tehingute, toimingute ja muude ettevõtte sündmuste kohta.
2.1.16Muud haldamisoskusedMujal liigitamata haldamisoskused.
2.2Hindamis- ja uurimisoskusedArendatud võimed, mida inimestel on vaja teabe ja andmete metoodiliseks töötlemiseks, et saavutada kasutuskõlblikke tulemusi.
2.2.1MõõtmineMõõdetava suuruse arvväärtuse kindlakstegemine mõõtevahendi abil. Suuruse, vahemaa, koguste, võimsuse vms mõõtmine mõõteriista nt kaal, joonlaud, ampermeeter, luksmeeter abil.
2.2.2HinnastamineToote või teenuse hinna määramine. Kauba hinnaga märkimine ning jälgimine, et hinnad vastaksid ettenähtud kriteeriumitele või eesmärkidele.
2.2.3AuditeerimineSüstemaatiline, dokumenteeritud ja objektiivne tõendusmaterjali kogumine ja hindamine toote, teenuse, töötulemuste, aruannete, organisatsiooni, projekti, isiku vms nõuetele, kriteeriumitele ja regulatsioonidele vastavuse kontrollimiseks.
2.2.4Tulemuste kvaliteedi hindamineEesmärkide saavutamise kontrollimine vastavalt etteantud normidele, standarditele ja muudele tingimustele.
2.2.5Valdkonna arengu jälgimineValdkonna uusimate arengute, vahendite ja meetodite tundmaõppimine selleks, et kavandada uute ja innovaatiliste lahenduste rakendamist ja integreerimist toodetesse, teenustesse, lahendustesse, tööprotsessidesse vm väärtuse loomise ahela osadesse.
2TEGEVUSOSKUSEDKonkreetse vaimse, materiaalse, sotsiaalse, tehnilise või korraldusliku ülesande lahendamiseks vajalikud oskused.
2.1HaldamisoskusedSüsteemide, andmete või tegevusvaldkondade administreerimise, korrastamise ning töös hoidmisega seotud oskused.
Перейти к содержимому