Перейти к содержимому
Home » OSKA koondas erinevate elualade digioskused

OSKA koondas erinevate elualade digioskused

OSKA ülevaatest saab teada, milliste digioskuste järele kriisi tõttu vajadus kasvab ning milliseid IKT-oskusi tasub õppida, et järgmisel viiel aastal tööturul läbi lüüa.

COVID-19-st tingituna digitaliseerimine ja automatiseerumine kiireneb ning töötajate IKT-oskused on eriti hinnas. Näiteks efektiivsuse suurendamiseks tööstuses on oskustöötajal vaja tunda masina- ja robotisüsteeme, samuti osata neid seadistada ning programmeerida.

Innovaatiliste tehnoloogiliste lahenduste kasutamine tervishoius aitab saavutada ka paremaid ja kiiremaid ravitulemusi. Üha olulisemaks muutub edendus- ja ennetustegevus ning erinevate nutirakenduste oskuslik kasutamine. Ülevaatest selgub, et igal elualal on vajalik osata meeskonnatöö korraldamiseks sobivaid veebikeskkondi, nt ühistööd võimaldavaid kaugtöölahendusi valida ja kasutada; järgida andmekaitset ja korraldada turvalist veebisuhtlust; aru saada andmeanalüüsi kontseptsioonidest ning analüüsida suurandmeid; samuti kasutada turvaliselt erinevaid sotsiaalmeedia kanaleid ja rakendusi.

OSKA ülevaade valdkonnaspetsiifiliste IKT-oskuste vajadusest

Ülevaade kirjeldab, milliseid erialaseid IKT-oskusi läheb vaja arvestusalal, ehituses, energeetikas, hariduses ja teaduses, info- ja kommunikatsioonitehnoloogias, kaubanduses, kinnisvarateenustes, kultuuris ja loometegevuses, majutuses, toitlustuses ja turismis, metsanduses, personali- ja administratiivtöös ning ärinõustamises, põllumajanduses, siseturvalisuses ja õiguses, sotsiaaltöös, tervishoius, transpordis ja logistikas, tööstuses, vee- ja jäätmemajanduses ning keskkonnas.

Tööturul vajalikud IKT-teadmised ja -oskused on kirjeldatud nii lühiajalises, kuni 1 aasta, kui ka pikemaajalises, kuni 5 aastat, vaates.  Ülevaade on koostatud OSKA valdkonnauuringute põhjal, arvestades ka COVID-19 mõju.

Tuleviku tööjõu- ja oskuste prognoosisüsteem OSKA koostab 2020. aasta lõpuks kõigil elualadel Eesti tööjõu- ja oskuste vajaduse prognoosid ning võrdleb neid pakutava koolitusega kutse- ja kõrghariduses ning täienduskoolitustes.

OSKA tööjõu ja oskuste vajaduse uuringud aitavad teha tarku karjäärivalikuid ning kujundada tulevikku vaatavat töö- ja hariduspoliitikat.

OSKA uuringute koostamist korraldab SA Kutsekoda Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Перейти к содержимому