Перейти к содержимому
Home » OSKA IKT valdkonna eksperdid: aastaks 2020 vajatakse Eestis 37000 IKT spetsialisti

OSKA IKT valdkonna eksperdid: aastaks 2020 vajatakse Eestis 37000 IKT spetsialisti

Reedel, 18. märtsil Kutsekojas kogunenud OSKA IKT (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia) valdkonna eksperdid kinnitasid valdkonna rakendusuuringu sõnumid ja eesmärgid. Uuringu käigus otsiti vastuseid küsimustele, milliste oskustega töötajaid ning millistel ametikohtadel lähema 5-10 aasta jooksul vajatakse ning kus vajalikke kompetentse omandada saab.

Olulisima sõnumina tõid eksperdid välja, et Eesti majanduse konkurentsivõime hoidmiseks ja tõstmiseks vajatakse tänasega võrreldes 1,5 korda enam IKT-spetsialiste, aastaks 2020 vajatakse ühtekokku 37 000 IKT-spetsialisti ja mitte ainult IKT-sektorisse. Spetsialistide arvulise vajaduse katmiseks tuleb oluliselt vähendada õpingute katkestajate arvu nii kutse- kui kõrgkoolides. Tööandjate ülesanne on ühendada paindlikumalt õppimise ja töötamise võimalused.

Jätkuvalt kasvab vajadus suuremat lisandväärtust loovate inseneritasemel IKT spetsialistide järele. Konkurentsivõimeliste IKT-lahenduste loomine ja haldamine eeldab IKT-spetsialistidelt laiapõhjalisi valdkondlikke ja valdkonnaüleseid teadmisi ja oskusi.

Eksperdikogu rõhutas õppe praktilisemaks muutmise vajadust kõrg- ja kutsekoolides. Eesmärk on muuta õpet nii, et see annaks koheseks rakendumiseks vajalikud praktilisemad tööoskused. Õppe praktilisemaks muumiseks peaksid koolid kaasama rohkem praktikutest õppejõude, muutma õppekava rohkem nn päriselu põhiseks.

Eksperdikogu rõhutas erialaste IKT-kompetentside olemasolu vajalikkust teistes sektorites töötavatel spetsialistidel, kes oleksid võimelised tellima ja rakendama oma valdkonnas uusi IKT-lahendusi. Selleks on vaja suurendada mitte-IKT erialade õppekavades nii kõrg- kui kutsekoolides valdkonnaspetsiifiliste IKT-teadmiste ning -oskuste osakaalu.

IKT valdkond valiti OSKA analüüsiks oma olulisuse tõttu Eesti majandusele. Valdkond paistab silma kõrge lisandväärtuse, ekspordivõimekuse ja keskmisest oluliselt kõrgemate palkade poolest, toetades sel moel Eestile olulisi strateegilisi arengusuundi. IKT-sektori lisandväärtus moodustab 7,1% kogu ettevõtlussektoris loodavast lisandväärtusest ning IKT-sektoris moodustas eksport aastatel 2011–2013 keskmisena 67% müügikäibest, samal ajal oli Eesti keskmine 35%.

OSKA esimesed rakendusuuringud on läbi viidud IKT, metsanduse ja puidutööstuse ning arvestusala valdkondades. Nende tulemusi tutvustatakse 20. aprillil toimuval konverentsil „Töö ja oskused 2025“.

IKT valdkondlikus eksperdikogus on asjatundjad Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidust, Eesti Elektroonikatööstuse Liidust, ettevõtetest Baltic Computer Systems, Datel, Codeborne, Telia Eesti, Stoneridge Electronics, Nortal, Proekspert. Koolidest kuuluvad eksperdikogusse esindajad Tallinna Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Tartu Ülikoolist, Tallinna Polütehnikumist, Eesti Infotehnoloogia Kolledžist. Riigi poolt esindavad Majandus- Ja Kommunikatsiooniministeerium, Haridus- ja Teadusministeerium ning SA Innove.

Sihtasutus Kutsekoda tegeleb tulevikku suunatud oskuste ja tööjõu vajaduse prognoosisüsteemi OSKA metoodika väljatöötamisega. OSKA otsib vastuseid küsimustele, kui palju ja milliste oskustega inimesi on meie tööturul vaja täna ja homme, kus ja kuidas neid oskusi saab omandada ning mida peaks tänases haridussüsteemis ja elukestvas õppes muutma, et tulevikuvajadustele vastata.

Перейти к содержимому