Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja uue juhi peamine ülesanne on inimeste oskuste ja tööturu vajaduste kookõlla viimine

Kutsekoja uue juhi peamine ülesanne on inimeste oskuste ja tööturu vajaduste kookõlla viimine

Eelmisel nädalal Vabariigi Valitsuses heakskiidu saanud kutseseaduse eelnõu loob eeldused Kutsekoja tegevuste laiendamiseks. Uue kutseseadusega luuakse oskuste koordinatsioonisüsteem, mis koondab infot tööturul vajaminevate võtmeametite ja -oskuste kohta, et õppimisel ja õpetamisel saaks paremini arvestada tööturu vajadustega. Täpsem info tööturul vajaminevatest oskustest annab igale inimesele võimaluse selgitada välja enda tugevused ja nõrkused ning täiendada just puuduolevaid oskusi ja sellega tõsta enda väärtust tööturul.


„Inimeste oskuste ja tööturu vajaduste paremaks ühitumiseks on vaja koolituspakkumist täpsemalt sihistada. Kui info tööturul toimuvate muutuste kohta on selge ja kättesaadav, on ka noorte haridusvalikud teadlikumad,“ ütles Kutsekoja uus juhatuse liige Tiia Randma. Tema sõnul on seni esitatud tööturu info liiga üldine, et olla veenvaks sisendiks erineva haridustaseme koolituskohtade kavandamisel. Samas lisab Randma, et teavet hariduspoliitiliste otsuste tegemiseks sobivasse keelde „tõlkida“ pole lihtne ja seda saab teha vaid ettevõtlussektorit ja tööandjaid aktiivselt kaasates.


Kutsekoja eestvedamisel luuakse tööturu seire ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteem OSKA, kus otsustaja rollis on keskne koordinatsiooninõukogu ja valdkondlikud kutsetegevuse eksperdikogud. Eksperdikogudes määratletakse tööturu koolitustellimus oma valdkonnas ja antakse hinnanguid üleriigilisele tööjõuvajadusele. Koordinatsioonikogu ülesanne on koondada info valdkondadeüleselt ja üldistada valdkondlikes eksperdikogudes tehtud ettepanekud ühiskonna vajadusi silmas pidades. OSKA süsteemi loomine on üks elukestvaõppe strateegia meetmetest ning selle rakendamiseks on kavandatud alates 2015. aastast ka Euroopa Sotsiaalfondi vahendid.


Sihtasutuse juhina tööle asunud Tiia Randma on alates 1995. aastast edendanud tööturuvajaduste ja koolituspakkumise paremat sidustamist. Töötades Eesti Kaubandus-Tööstuskoja haridusnõunikuna algatas ta 1997. aastal kutsete süsteemi loomise Eestis ja juhtis tänase Kutsekoja loomist; aastatel 2002-2004 aitas ta kaasa ETV 42-osalise saatesarja "Ametilood" sünnile; 2008. aastal panustas ta Ettevõtlusõppe Mõttekoja ning 2012. aastal ettevõtete koostöövõrgustiku "Unistused ellu!" loomisesse. 2012. aastast tänaseni koordineeris Tiia Randma Riigikantseleis oskuste rakkerühma tööd, mille käigus valmistati ette tööturu seire ja prognoosi ning oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi kontseptsioon. Selle elluviijaks saabki Kutsekoda.Lisainfo:

Tiia Randma

SA Kutsekoja juhatuse liige

 
Перейти к содержимому