Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja töötajate õppereis Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) Partnership’i ja Scottish Qualifications Authority (SQA)-sse

Kutsekoja töötajate õppereis Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) Partnership’i ja Scottish Qualifications Authority (SQA)-sse

15.-18. septembril toimus Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamise koordinatsioonikeskuse korraldatud Kutsekoja töötajate õppereis Glasgowsse Šotimaal, et külastada partnerasutusi Scottish Credit and Qualifications Framework (SCQF) Partnership (edaspidi SCQF Keskus) ja Scottish Qualifications Authority (SQA). Õppevisiidi eesmärk oli tutvuda Šotimaa kutse- ja haridussüsteemiga.


SCQF Keskus — koordineerib Šoti riiklikku kvalifikatsiooniraamistikku ja haldab raamistikku kantud kvalifikatsioonide andmebaasi. Ühtlasi on ka Šoti Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) rakendamise koordinatsioonikeskus.

SCQF keskuses tutvustasprojektide juhtAnthony O’Reilly keskuse üleehitust ja toimimise põhimõtteid ning koostöömudelit Šotimaa teiste organisatsioonide ja süsteemidega.

SCQF Keskus on mittetulundusühing, mida osaliselt sihtfinantseeritakse Šoti valitsuse poolt. Šoti kvalifikatsiooniraamistikus on 12 taset, 1. kõige madalam, 12. kõige kõrgem. Raamistik näitab, kuidas erineva mahu (Credit Point) ja sisuga kvalifikatsioonid omavahel suhestuvad. Peamiselt on raamistikku kantud üldhariduskoolide, kutseõppeasutuste ja ülikoolide kvalifikatsioonid, kuid tunnustamisprotsessi on läbi teinud ka mitmed ettevõtted ja asutused. Kvalifikatsiooni tunnustamisel on lisaks mahule oluline vastavus kvalifikatsiooniraamistiku taseme kirjeldustele ning kohase (ja ühtlustatud) taksonoomia kasutamine.

Juhataja Sheila Dunn tutvustas kvalifikatsiooni (õppekava) tunnustamise põhimõtteid, protsessi ja ning selle süsteemi kvaliteedimudelit.

1 Scottish Credit Point (SQFCP) = 10 h õppetööd. Kõik kvalifikatsiooni taotlemise kontekstis olulised kogutud Credit Point’id on kumuleeruvad ning eesmärgiks on, et juba õpitut ei peaks kordama.

Paula Cleary arendusosakonnast tutvustas ametliku tunnustuse saanud kvalifikatsioonide andmebaasi. Andmebaasi on kantud üle 11 000 kvalifikatsiooni. Registrikanne sisaldab nimetust, kestust, mahtu (credit point), registreerimise aega, kvalifikatsiooni andjat ja tunnustajat, kuid mitte sisukirjeldust või õppekava.

Kommunikatsioonijuht Sam Houten-Feeley tutvustas lühidalt välja töötatud teavikuid ning lisaks kodulehekülje haldusele rõhutas sotsiaalmeedia osatähtsust, eriti Twitterit. FB ei saavuta nii suurt kõlapinda.

Scottish Qualifications Authority (SQA) — Šoti suurim kvalifikatsioonide, meie mõistes õppekavade ja hindamisprogrammide välja töötaja.

SQA keskuses juhtis päeva SQA rahvusvaheliste suhete keskuse Euroopa piirkonna juht Martin Chisholm, kes andis ülevaate Šoti kutse- ja haridussüsteemi ajaloost ja hetkeseisust. SQA on nii Suurbritannias kui välismaal tuntud ja tunnustatud kaubamärk ning konkureerib kvalifikatsioonisüsteemide ülesehitamise ja kvalifikatsioonide andmise rahvusvahelisel turul.

Projektijuht James Morgan andis ülevaate SQA põhimõtetest kvalifikatsioonide kujundamisel. Lisaks üleriiklikele kvalifikatsioonidele on väga kitsaid kvalifikatsioone, mida tellib riik (nt kreeka keele ja kirjanduse õpetaja) või piirkondlik majandussektor (nt gaasi- ja naftatööstus Aberdeenis, mida mujal ei ole).

SQA kui kvalifikatsioonide tunnustaja – Andy Crone andis ülevaate SQA rollist kui kvalifikatsioonide tunnustajast ja rõhutas, et need kaks rolli – kvalifikatsioonide välja töötamine ning kvalifikatsioonide riiklikku raamistikku kandmise vääriliseks tunnustamine – on rangelt üksteisest lahutatud. SQA välja töötatud kvalifikatsioonid läbivad sama range kontrolli kui kõik teised. Kvalifikatsioonide tunnustamise hulka kuulub ka pidev järelevalve kvalifikatsiooni andjate, sh SQA üle, sest SQA-l on ka endal õppe- ja kutse andmise keskused.

Brian Stokes tutvustas kvaliteedisüsteemi, mida rakendatakse kõikide, sh SQA enda õppe- ja kutse andmise keskuste üle. Asutus (keskus) peab läbima kahetasemelise akrediteerimise – süsteemi (juhtimine, haldussuutlikkus) ja kvalifikatsiooni andmise (õppekava, hindamine, tingimused) tasandi. Sanktsioone rakendatakse eelkõige kvalifikatsiooni andmise õiguste suhtes – järelevalvemenetlus, peatamine, õiguse ära võtmine (antud kvalifikatsiooni kohta).

Elaine Snell andis ülevaate SQA tegevustest kvalifikatsioonide välja töötamisel ja arendamisel.

Šotlastel on tehtud tänuväärne töö näitamaks, kuidas enne raamistiku kehtestamist antud kvalifikatsioonid raamistikku kantud kvalifikatsioonidega suhestuvad, kuid tegemist on skemaatilise abivahendiga raamistiku paremaks mõistmiseks, varasemad kvalifikatsioonid ei ole kehtivatega võrdsustatud. Ühtegi tõendit vms vastavuse kohta ei väljastata. SCQF- i sõnul nõudis sellise mudeli välja töötamine 11 kuud intensiivset tööd.

Kutse andmise kvaliteedi tagamisel on oluline nõustav ja toetav järelevalve ning seda juba taotluse menetlemise varases faasis (mis võib viia ka taotlusest loobumiseni).

Raamistiku tutvustamisel on olulised lihtsad ja ühele lehele ära mahtuvad kogu keerulist kutsete süsteemi ja haridusmaastikku kirjeldavad skeemid.

Heaks ja järgimistväärivaks näiteks oli kvalifikatsiooniraamistiku tasemekirjelduste esitamine kahes vaates: tasemete kaupa (iga tase tervikuna, koos kõigi kirjeldajatega, ja kirjeldajate kaupa – iga kirjeldaja läbi kõigi tasemete).

Перейти к содержимому