Перейти к содержимому
Home » Kutsekoja kvaliteedimärgi pälvis neli kutse andjat

Kutsekoja kvaliteedimärgi pälvis neli kutse andjat

Kutsekoda tunnustas tänavu „Tunnustatud kutse andja“ kvaliteedimärgiga nelja organisatsiooni, kes on tõstnud oma valdkonna kutseeksamite hindamiskomisjoni liikmete töö kvaliteeti läbi hindajate koolitamise.

Tunnustuse „Tunnustatud kutse andja. Väljapaistev kutseoskuste hindajate koolitaja“ pälvisid: Puhastusekspert OÜ, Eesti Noorsootöötajate Kogu, Eesti Metsa- ja Puidutööstuse Liit, Eesti Arboristide Ühing. Nimetatud organisatsioonidele väljastatakse virtuaalne kvaliteedimärk, mida nad saavad eksponeerida oma kodulehel.

Lisaks kvaliteedimärgi saanutele tõstis Kutsekoda tublide hindajate koolitajatena esile ka Eesti Maastikuehitajate Liitu, Eesti Peakokkade Ühendust, Eesti Soojustehnikainseneride Seltsi, Eesti Ehitusinseneride Liitu.

Kutsekoja juhatuse liige Tiia Randma selgitas kutse andjate tunnustusüritusel, et kvaliteedikonkursi eesmärk on väärtustada kutse andmise tegevust ning tõsta esile neid, kelle tegevust valitud kategoorias saab seada teistele eeskujuks. „Tahame ju kõik, et kutse andmise tegevus oleks hästi korraldatud ning rahul oleksid nii kutse andjad kui ka kutse saajad,“ sõnas ta.

Kvaliteedikonkursi kategooriate valikuga on püütud panna kutse andjaid oma tegevuse eri aspektidele mõtlema, oma tegevust ning selle mõju analüüsima ja vajadusel parandama. Randma lisas, et kutse andjate töö on oluline kogu ühiskonnale, kuna nende tegevus aitab tõsta Eesti inimeste professionaalsust.

„Tunnustatud kutse andja “ konkurss toimus tänavu kuuendat korda. Konkursil said osaleda ja oma kandidatuuri esitada kõik 104 konkursiga valitud kutse andjat.

Millega tänavused tunnustuse saajad silma paistavad?

 • Hindajate koolitamiseks korraldatakse õpirändeid välisriikides parimate praktikate saamiseks ja töötatakse välja õppevideod.
 • Õppevideod ja regulaarsed infotunnid toetavad hindajate ühtsete arusaamade kujundamist.

Mõju:

 • Tänu koolitustele on hindajad tulnud töös toime kõikide keerukate olukordadega ja hoidnud ära konfliktide tekke.
 • Õpirännetel osalenud hindajad on innustunumad ja on kursis Euroopa parimate praktikatega.
 • Elektroonsete eksamitestide avaldamine enne eksamit on parandanud nii taotlejate kui hindajate digioskuseid. Hindamine on läbipaistev, kvaliteetsem ja veavaba.
 • Hindajatelt saadud tagasiside põhjal on nende töö tänu koolitustele märksa selgem ja stressivabam.
 • Iga uus hindaja läbib alguses alustava hindaja koolituse koordinaatoriga ning saab igakülgselt nõustamist.
 • Hindajatele antakse võimalus koostada mitteandmise teatised, et selgemalt põhjendada, miks ühel või teisel põhjusel ei tee nad ettepanekut kutset anda.

Mõju:

Taotlejate tagasiside on olnud, et hindamine on toetav, arendav ning selge. Palju kiidetakse hindajate oskust suunata taotlejat reflekteerima ning et intervjuud on taotlejat toetavad ja ei ole hirmutavad nagu eksamid.

 • Kõikide kutsete hindamiskomisjoni liikmetele toimuvad vähemalt korra aastas koolitused, kus muuhulgas analüüsitakse eksamite mittesooritamise põhjuseid ning arutatakse kutseeksamitel tekkinud konfliktsituatsioone (ka teoreetilisi).
 • Arendatakse ka hindamiskomisjoni liikmete suhtlemis- ja tagasisidestamise oskust.

Mõju:

Tihe koostöö ja vastastikune usaldus tagavad paindlikkuse – komisjon on võimeline arvestama kutse taotlejate erivajaduste, aga ka ettenägematute asjaoludega.

 • Iga-aastased võimalused osaleda rahvusvahelistel võistlustel vabatahtlikuna või kohtunikuna annavad hindajatele suure kogemuse hindamisega seotud tegevustes. Tulevikus on plaanis ühendada rahvusvaheliselt (Baltikumi) hindajate info ja kogemused.

Mõju:

 • Ühtne hindamine, hindamisel tekkinud erisuste vähenemine ja vaiete vähendamine.

Перейти к содержимому