Перейти к содержимому
Home » Kutseeksamite korraldamine koroonaviiruse tingimustes

Kutseeksamite korraldamine koroonaviiruse tingimustes

Vabariigi Valitsuse alates 11. jaanuarist kehtestatud osalised piirangud puudutavad üksnes Harjumaad ja Ida- Virumaad. Teistes Eesti piirkondades üleriigilisi piiranguid kontaktõppes osalemiseks (sh eksamite sooritamiseks) kutse- ja kõrghariduses ette nähtud ei ole.

Alates 11. jaanuarist võib Harjumaal ja Ida-Virumaal kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides muuhulgas läbi viia kontakttegevusi õppijatele, kes sooritavad praktilist õpet, eksameid, teste või osalevad olümpiaadil. Seega võib korraldada ka kutseõppe lõpetajatele kutseeksameid.

Eksamite toimumise eeldusena on vaja järgida Terviseameti juhiseid:

  • Kontakttegevuste puhul peab toimuma tegevuse iseloomu arvesse võttev hajutamine.
  • Õpperuumi väliselt võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada.
  • Oluline on vähendada kontaktide hulka nii õppijate kui koolipersonali vahel.
  • Siseruumis kantakse maski. Kohustus ei laiene juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.
  • Tagada tuleb desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine Terviseameti juhiste kohaselt.

Kutse andja võib otsustada korraldada kutseeksami ka elektroonilisi vahendeid kasutades ning lähikontakte vältides.

Konkreetse kutseeksami läbiviimise aja ja koha osas teeb otsuse iga kutse andja eraldi, kooli lõpetajate puhul koostöös kutseõppeasutusega. Kutse andjate kontaktid on leitavad kutseregistrist.

Kutse andjad saavad soovi korral kutseeksamite korraldamise osas nõu pidada oma valdkonna koordinaatoriga Kutsekojas, kontaktid leitavad Kutsekoja veebist.

Vabariigi Valitsuse üle-eestilisi piiranguid hinnatakse uuesti kahe nädala pärast. Kehtivate piirangutega saab tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi kodulehel ning veebis kriis.ee

Soovime kõigile tervist, leidlikkust ja rahulikku meelt!

Перейти к содержимому