Перейти к содержимому
Home » Küsitlusele vastanutest ligi pooled toetavad kutseõppe lõpetamist kutseeksamiga

Küsitlusele vastanutest ligi pooled toetavad kutseõppe lõpetamist kutseeksamiga

Kutsekoja korraldatud küsitlusest selgus, et ligi pool vastanutest toetab kutseõppe lõpetamist kutseeksamiga ning töömaailma kutse andja kõrval ka kutsekooli kutse andjana.

43% vastanutest toetas praegustest õigusaktidest tulenevat olukorda, kus kõik kutseõppe lõpetajad peavad lõpetamiseks sooritama riigi finantseerimisel korraldatava kutseeksami, v.a kutsekeskhariduse õppurid, kellel on kutseeksami ebaõnnestumise korral võimalik kool lõpetada ka koolieksamiga. 17% vastanute arvates peaksid kutseõppeasutuse lõpetamiseks kutseeksami sooritama kõik lõpetajad.

24% vastanutest leidis, et kutseeksamit peaksid sooritama vaid need õppurid, kes selleks ise soovi avaldavad ning kutsekooli peaks olema võimalik lõpetada ka koolilõpueksamiga.

Enamik küsitlusele vastanutest leidis, et kutse andjaks võib olla ka kutsekool, oluline on, et õppekava vastaks kutsestandardile. 22% vastanutest leidis, et kutse andmise õigus peaks olema vaid konkursiga valitud kutse andjal.

42% küsitlusele vastanutest pidas oluliseks, et kutsekool teeb kutse saamise kohta märke kooli lõputunnistusele ning väljastab ka eraldi kutsetunnistuse. 27% toetab kehtivat korda, kus kutsekool teeb kutse saamise kohta märke ainult lõputunnistusele ning 24% arvates peaks kutsekool kutse saanutele väljastama eraldi kutsetunnistuse.

Kutsekoda korraldas kutsenõukogude liikmete hulgas küsitluse kutse andmise kohta kutseõppe lõpetajatele selle aasta juunis.

Kutsenõukogude liikmetest vastas küsitlusele ca 1/3 ehk 105 inimest, kellest peamiselt vastasid kutse- ja erialaliitude esindajad (49), haridussüsteemi esindajaid oli 28, tööandjate esindajaid 18 ning riigi esindajaid 10.

Küsitluse tulemused

Перейти к содержимому