Перейти к содержимому
Home » Isiklike õppekontode loomine ja mikrokvalifikatsioonitunnistused said Euroopa ministrite heakskiidu

Isiklike õppekontode loomine ja mikrokvalifikatsioonitunnistused said Euroopa ministrite heakskiidu

Euroopa Liidu ministrid võtsid juuni keskel vastu nõukogu soovitused isiklike õppekontode ja mikrokvalifikatsioonitunnistuste kohta, millega püütakse lahendada olulisi täiskasvanuhariduse väljakutseid.

Nõukogu isiklikke õppekontosid puudutava soovituse eesmärk on tagada juurdepääs kvaliteetsetele ja iga ühe vajadustele suunatud koolitusvõimalustele kogu täiskasvanu elu kestel, olenemata sellest, kas õppida sooviv isik parasjagu töötab või mitte. Konto peaks võimaldama kõigil tööealistel täiskasvanutel koguda ja säilitada isiklikke koolitusõigusi, et neid enda huvides ja endale sobival ajal kasutada abikõlblikuks kvaliteetseks koolituseks, juhendamiseks, nõustamiseks või valideerimiseks.

Soovituses kutsutakse liikmesriike üles integreerima isiklikke õppekontosid tugiraamistikku, sh riiklikku registrisse, mis sisaldab teavet nende koolitus-, valideerimis- ja karjäärinõustamisvõimaluste kohta, mis on abikõlblikud koolituskulude rahastamiseks ja kus osaledes on töötavatel täiskasvanutel õigus saada tasustatud õppepuhkust. Seega kirjeldatakse soovituses, kuidas liikmesriigid saavad tõhusalt siduda rahalist ja mitterahalist toetust, et koolitusel osalemise võimalikke takistusi kõrvaldada.

Nõukogu soovitusega mikrokvalifikatsioonitunnistuste kohta kehtestatakse Euroopa Liidus lähenemisviis, millega tagatakse mikrokvalifikatsioonitunnistuste kvaliteet, läbipaistvus ja kasutuselevõtt kõikides liikmesriikides, et suurendades huvi elukestvas õppes osalemise vastu ja tõsta tööalast konkurentsivõimet.

Mikrokvalifikatsioonitunnistused tõendavad õpitulemusi, mis on saadud lühiajaliste õpikogemuste kaudu (nt osaledes lühikursustel või -koolitustel). Sellised õppevormid pakuvad paindlikku ja sihipärast võimalust oma teadmiste, oskuste ja pädevuste arendamiseks nii isiklikku kui tööalast arengut silmas pidades.

Nõukogu soovituses esitatakse raamistik, sh mikrokvalifikatsioonitunnistuste määratlus, nende kirjeldamise standardelemendid ning koostamise ja väljastamise põhimõtted. Selline raamistik võimaldab mõista ja tunnustada mikrokvalifikatsioonitunnistusi institutsioonides, ettevõtetes, erinevates valdkondades ja riikides. Ühtlasi tuuakse soovituses välja peamised tegevussuunad seoses mikrokvalifikatsioonitunnistuste andmisega haridus- ja koolitus- ning tööturupoliitikas.

«Eesti raamistik mikrokvalifikatsioonide rakendamiseks on ettevalmistamisel täiskasvanute koolituse seaduse muutmise raames, arvestades ka nõukogu soovitustega. Heameel on meie õppeasutuste valmisoleku üle juba täna mikrokvalifikatsioone pakkuda, mis annab täiskasvanutele uusi ja paindlikumaid õppimisvõimalusi,» ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Renno Veinthal.

Euroopa Komisjon teeb soovituste rakendamiseks koostööd liikmesriikide ja sidusrühmadega. Eesmärk on tagada kaasaval viisi vajalik toetus ja mõju ning luua igale ühele võimalus täiendada vajalikke oskusi ja teadmisi kogu elukaare vältel.

Euroopa Liidu ministrite heakskiidu pälvinud nõukogu soovitused põhinevad Euroopa Komisjoni 2021. aasta detsembris vastu võetud ettepanekutel, mis esitati esimest korda Euroopa oskuste tegevuskavas 2020. aastal.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Перейти к содержимому