Перейти к содержимому
Home » Europass 2005-2020: saavutused ja tuleviku väljavaated

Europass 2005-2020: saavutused ja tuleviku väljavaated

                    

Ilmus Cedefopi teabekiri, mis annab lühida ülevaate Europassi arengutest aastatel 2005-2020. 

        

Europassi kasutusprotsent on muljetavaldav. Alates selle kasutuselevõtmisest 2005. aasta veebruaris on 2012. aasta märtsi lõpu seisuga Europassi veebilehekülge külastatud enam kui 
48,6 miljonit korda ning 38 miljoni eurooplase Europassi CVd on veebis vormistatud või alla laetud, keskmiselt 15 000 päevas.

       

Hinnanguliselt on välja antud enam kui 300 000 Europassi õpirände tunnistust, mis sisaldavad teavet töökogemuse ja õppimise kohta teistes riikides. Veebis on vormistatud või alla laetud enam kui 1,2 miljonit keelepassi (isikliku keeloskustaseme hindamine etteantud skaalal). Need arvud kinnitavad Europassi olulist rolli nii õppurite kui ka tööealise elanikkonna seas kogu Euroopas, kuid arendustööd ei ole veel sugugi ühelpool ning eesmärk on suurendada selle funktsionaalsust veelgi.

            

Europassi uuenenud kodulehekülg 
Enam kui seitsme tegutsemisaasta jooksul on Europassi edu aluseks olnud kerge ligipääs. 
2011. aasta detsembris värskendati veebi visuaalset ilmet, mis võimaldab nüüd veelgi kiiremat ligipääsu infole. 2012. aasta lõpuks võetakse kasutusele uus Europassi CV vorm. Ühtlasi võimaldavad uued veebipõhised teenused paremat ühilduvust Europassi ja teiste veebikeskkondade vahel, näiteks Europassi CV salvestamisel mõnes töövahenduskeskkonnas.

          

Europassi veebikeskkonna uus visuaalne lahendus


Euroopa oskuste pass ja Europassi kogemuste tunnistus

Euroopa Liidu (EL) Euroopa 2020 strateegia annab värsket hoogu Europassile, ühele paljudest meetmetest, mille eesmärk on lihtsustada eurooplaste õppimist ja töötamist teistes EL liikmesriikides.

2012. aasta lõpuks saavad Europassi kasutajad koostada oma Euroopa oskuste passi (European skills passport), mis muudab nende oskused ja kvalifikatsioonid paremini mõistetavaks. 2013. aastal on kavas kasutusele võtta uus dokument Europassi kogemuste tunnistus (Europass experience), mis võimaldab registreerida erinevaid oskusi ja kogemusi, mille inimesed on omandanud erineval moel nt läbi töökogemuse (sh. tööpraktikad, tööd suvepuhkuste perioodil, vabatahtlik töö).

     

Europassi kombineerimine teiste EL meetmetega

Kopenhaageni protsessi raames on EL loonud lisaks Europassile veel mitmeid teisi üleeuroopalisi meetmeid ja põhimõtteid. Üheskoos lihtsustavad need orienteerumist erinevates kvalifikatsioonides. Süsteemide muutmine paindlikumaks soodustab elukestvat õppimist ning toetab seeläbi tööalast ja geograafilist liikuvust.

         

Aastatel 2013-15 kavatsetakse Europassi teiste meetmetega tihedamalt siduda. Olulisemateks nendest on Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (European qualifications framework, EQF), Euroopa kutsehariduse arvestuspunktide süsteem (European credit system for vocational education and training, ECVET) ja Euroopa oskuste, pädevuste ja kutsete (European skills, competences and occupations, ESCO) taksonoomia.

             

Euroopa kvalifikatsiooniraamistikus on kaheksa taset, mis võimaldab võrrelda kvalifikatsioone (üld- ja kõrgharidus ning kutseharidus) nii riiklikul tasandil kui ka riikide vahel. Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku tasemetele viidatakse ka Europassi CVs ning kutsetunnistuse ja diplomilisades, näitamaks inimeste kvalifikatsiooni taset. Europassi kutsetunnistuse lisale, Europassi õpirände tunnistusele ja uuele Europassi kogemuste dokumendile kantakse nii formaalsel, mitteformaalsel kui informaalsel teel välisriigis omandatud tööalased oskused ja teadmised, mis tunnustatud ECVETi süsteemi raames

         

Valmimisel pakub ESCO põhjaliku nimekirja kõikide kutsealade raames kasutatavatest terminitest oskustest, pädevustest ja kvalifikatsioonidest.

                 

ESCO terminoloogiat kasutatakse Europassi täiustamiseks ning aitamaks inimestel kirjeldada ja esitada selgemas ja arusaadavamas vormis oma kogemusi hariduse ja töö valdkonnas erinevate ametite osas ning elust laiemalt. See muudab lihtsamaks inimeste oskuste tõestamise ja tõstab kvalifikatsiooni usaldusväärsust.


Перейти к содержимому