Перейти к содержимому
Home » Euroopa haridusjuhtide õppelähetus Eestisse 12.-16.aprillil 2010.a.

Euroopa haridusjuhtide õppelähetus Eestisse 12.-16.aprillil 2010.a.

11.-16. aprillil oli Kutsekoda Euroopa haridusjuhtide õppelähetuse korraldajaks. Euroopa haridusjuhtide õppelähetuste programm on mõeldud haridusvaldkonnas tegutsevatele ning hariduse arendamisega tegelevatele inimestele, samuti sotsiaalsetele partneritele, sh töömaailma esindajatele.

Programmi eesmärk on soodustada Euroopa riikide koostööd hariduspoliitika kujundamisel ja hariduse juhtimisel, pakkuda osalejatele võimalust vahetada kogemusi ning aidata leida häid kontakte edasiseks rahvusvaheliseks koostööks. Programmi toetajaks on Euroopa Komisjon, koordineerijaks CEDEFOP  (European Centre for the Development of Vocational Training).

Kutsekoja poolt korraldatud õppelähetusel osales kaheksa inimest kuuest Euroopa riigist (Saksamaa, Itaalia, Iirimaa, Tsehhi, Belgia ja Portugal).

Õppelähetuse teemaks oli „Quality assurance in National Qualification Framework“ .
Ühendavaks mõtteks seadsime kompetentsuse ringi (kvaliteediringi) mudeli, mille edukas toimimine sõltub iga osapoole tegevusest selles protsessis ning kõigi osapoolte koostööst. Olulised märksõnad olid Eesti kvalifikatsiooniraamistik (EKR), elukestev õpe, Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik (EQF), VÕTA, kvaliteediauhinna mudelid ning koostöö nii Eesti siseselt kui rahvusvahelisel tasandil.

Õppelähetuse programmiga tegime algust Kutsekojas, kus juhatuse liige Olav Aarna tegi sisuka ülevaate Kutsekojast, kutsesüsteemist ja kvaliteedi tagamiseks tehtavast arendustööst. Kõik külalised esitlesid end ning nende poolt ettevalmistatud esitluste kaudu saime teada nende tööst ja tegemistest ning ootustest õppelähetusele.

Õppelähetuse käigus külastasime mitmeid organisatsioone, kus iga üks tutvustas oma tegevust kvaliteedi tagamise protsessis (kvaliteediringis).
Elukestva Õppe Arendamise SA Innove juhatuse liige Lea Orro tutvustas  Innovet, Kristi Koort ja
Eleri-Riin Soom andsid ülevaate karjääriteenuste arendamisest ning kvaliteedi tagamise süsteemi väljatöötamisest kutsehariduses.
Innovesse oli kutsutud Eesti Kvaliteediühingu esindaja Tiia Tammaru, kes rääkis kvaliteediauhinna mudeli rakendamisest kutsehariduses.
Riiklikus Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuses kõneles Riina Tallo riikliku õppekava arendamisest, kutseõpetajate kvalifikatsiooni tõstmisest ning kutseõppeasutuste akrediteerimise süsteemi väljaarendamisest. 
Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Külli All andis laiema ülevaate HTM tegevusest hariduse kvaliteedi tagamisel.
Kõrghariduse kvaliteedi tagamisega seonduvaid teemad tõi kuulajateni  Archimedese juures tegutseva Eesti kõrghariduse kvaliteediagentuuri juhataja Heli Mattisen.

Praktilist elu käisime uurimas Olustvere Teeninduse- ja Maamajandusekoolis. Kuna Olustvere kool on võitnud kutseõppeasutuste kvaliteediauhinna, siis oli nende praktiline kogemus heaks täienduseks eelnevalt esitatud teoreetilistele põhimõtetele. Kooli ajaloost ja tänastest arengutest kõneles kooli direktor Arnold Pastak, tehes seda talle omase sütitavuse ja huumoriga. Täiskasvanute koolituste korraldamisest rääkis Marika Luik. Kohtumisele oli palutud ka õpilasi, kelle siiras ja samas väga elutark esinemine tegi kõigi kuulajate südamed soojaks.

Ja üllatus, üllatus! Samal päeval (14.04) avati Olustveres Leivakoda, kus osales pr Evelin Ilves. Meie külalised olid väga elevil, et said kohtuda Eesti The First Lady`ga.

Õppelähetuse viimane kohtumispaik oli Kaubandus -Tööstuskoda. Teemaks oli tööandjate hinnang haridusele ning nende võimalik koostöö koolilõpetajate oskuste parandamiseks. Kaubanduskoja poolt esinesid peadirektor Siim Raie ning haridusnõunik Tiia Randma. Kutse andjaid esindasid Toomas Tõnise Eesti Olümpiakomiteest, Indrek Peterson Eesti Ehituse ja Ehitusettevõtjate Liidust ning Helge Alt OÜ-st Puhastusekspert (puhastusteeninduse valdkond).  Arutleti selle üle, kas kutse andmine aitab parandada töötajate oskusi ning kas kutsetunnistus on kvaliteedimärk.

Pakkusime külalistele ka kultuurilist meelelahutust. Giidi juhendamisel toimus vanalinna ekskurssioon ning jalutuskäik Kadrioru pargis.

See õppelähetus läks korda. Külalised jäid rahule programmi, esinejate ning korraldusliku poolega. Positiivset tagasisidet saime õppelähetuse käigus, samuti kajastus kõrge hinnang osalejate poolt koostatud grupiraportis. Külaliste rahulolu ei tumestanud ka tuhapilv, mis jättis nad Tallinna lõksu veel pea nädalaks ajaks.

Archimedese Hariduskoostöö keskuse haridusjuhtide õppelähetuse programmi juhataja Sirli Taniloo sõnul on Kutsekoda esimene sotsiaalse partneri staatuses organisatsioon Eestis, kes õppelähetuse korraldanud on.

Suur tänu kõigile, kes meid vastu võtsid ning programmi sisuga täitsid. Suur tänu Kutsekoja meeskonnale, kes pea terve aasta selle ettevalmistamisega tegelesid.
Ning suur tänu Kutsekoja töötajatele, kes aktiivselt kohtumistel ja väljasõitudel osalesid.

Soovitame kõigil õppelähetuse korraldamine plaani võtta. Meie lööme kaasa!

Sirje Murre
ESF programmi koordinaator

Перейти к содержимому