Перейти к содержимому
Home » Enim taotleti mullu lapsehoidja, koka ja IT-spetsialisti kutseid

Enim taotleti mullu lapsehoidja, koka ja IT-spetsialisti kutseid

Kutse taotlejate arv on aasta-aastalt kasvanud. Tõusnud on ka kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksami edukalt sooritanute hulk, mis mullu oli koguni 88 protsenti kutse taotlejatest, selgub Kutsekoja värskest ülevaatest.

2021. aastal tehti Eestis kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksameid kokku 166 kutsele. Taotleti nii kutseid kui ka osakutseid, kokku 7612 korral. Kutse sai 6530 inimest. 2020. aastal oli kutse taotlejaid ja ka kutse saanuid umbes 1000 võrra vähem.

Enim taotleti mullu kutseõppe lõpus lapsehoidja, koka, IT-süsteemide nooremspetsialisti ja mootorsõidukitehniku kutseid.

Lapsehoidja kutse taotlejad paistsid silma ka väga kõrge eksamisoorituse tasemega – eksami sooritasid kõik kutse taotlejad. „Nõudlus lapsehoidjate järele lähitulevikus püsib, seda eelkõige seoses erihooldust vajavate laste arvu kasvuga, mistõttu teeb kutse populaarsus rõõmu,“ ütles Kutsekoja kutsenõukogu koordinaator Maris Saarsalu.

Ta tõi välja, et samas selgus OSKA 2022. aasta valminud sotsiaaltöö valdkonna tööjõu- ja oskuste vajaduse uuringus, et lapsehoidja õppe lõpetanutest töötab lapsehoidjana alla 10 protsendi ning üle poole lõpetanutest töötavad õpetaja abina või koolieelse lasteasutuse õpetajana.

KutseKutse taotlejaid
2021 (2020)
Kutse andja
Lapsehoidja, tase 4337 (249)Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon / kutseõppeasutus
Kokk, tase 4330 (360)Eesti Peakokkade Ühendus
IT-süsteemide nooremspetsialist, tase 4276 (269)BCS koolitus
Mootorsõidukitehnik, tase 4269 (234)Autokutseõppe Liit
Hooldustöötaja, tase 4243 (280)Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon / kutseõppeasutus
Kondiiter, tase 4221 (221)Leivaliit
Maaler, tase 4 esmane kutse203 (179)Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Plaatija, tase 4 esmane kutse186 (173)Eesti Ehitusettevõtjate Liit
Pagar, tase 4178 (138)Eesti Leivaliit
Noorem tarkvaraarendaja, tase 4167 (177)BCS koolitus
Kümme enimtaotletud kutset aastal 2021

Kutse andjad, kellelt mullu enim kutseid taotleti, olid Eesti Peakokkade Ühendus (enim taotleti neilt koka kutset), Eesti Ehitusettevõtjate Liit (enim taotleti maalri kutset) ning Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon (enim taotleti lapsehoidja kutset).

Hüppeliselt kasvas kutse taotlemine Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioonilt, aga ka Autokutseõppe Liidult (enim taotleti neilt sõiduautotehniku kutset) ning Eesti Leivaliidult (enim taotleti pagari kutset).

Kutse andjaKutse taotlejaid 2021 (2020)Kutseala
Eesti Peakokkade Ühendus647 (700 – EHRL*)Toitlustus- ja majutusteenindusala kutsed
Eesti Ehitusettevõtjate Liit604 (592)Ehituse oskustööliste kutsed
Eesti Sotsiaaltöö Assotsiatsioon516 (424)Sotsiaalhoolduse kutseala, lapsehoiuteenuse kutseala ja sotsiaaltöötaja kutsed
Autokutseõppe Liit504 (399)Sõidukite hoolduse ja remondi kutseala kutsed
BCS Koolitus461 (460)IT-süsteemide ja -teenuste ning tarkvaraarenduse kutseala kutsed
Eesti Masinatööstuse Liit453 (378)Metalli töötlemise ja metalltoodete tootmise kutseala kutsed
Eesti Leivaliit444 (371)Pagari ja kondiitri kutsed
Eesti Tarneahelate Juhtimise Ühing404 (298)Logistika kutseala kutsed
Eesti Elektritööde Ettevõtete Liit381 (332)Elektritöö ja automaatika kutseala kutsed
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda285 (324)Looma- ja taimekasvatuse, põllumajandustehnika kutseala ja loomaarsti abiline (tase 4) kutsed
Kutse taotlejate arv kutse andjate vaates

* Aastal 2020 andis selle valdkonna kutseid Eesti Hotellide ja Restoranide Liit

Eksamite sooritamisel ollakse edukad

Kutseeksami sooritas mullu edukalt 88 protsenti kõikidest koolilõpu kutse taotlejatest. Siiski oli ka kutseid, mille eksami sooritamine osutus taotlejatele keeruliseks.

Kutsetest, mille taotlejate arv oli alla saja, ebaõnnestus sagedamini teleoperaatori ning metsatehniku eksami sooritamine (eksamil positiivse tulemuse saanute hulk mõlemal 33 protsenti taotlejatest). Enam kui 100 taotlejaga kutsete puhul mootorsõidutehniku (eksami sooritas 47 protsenti kutse taotlejatest) ning noorem tarkvaraarendaja eksami sooritamine (eksami sooritas 57 protsenti kutse taotlejatest).

„Ei saa öelda, et keerulisemaks on osutunud ühe või teise valdkonna kutsed või oleks ebaõnnestumine seotud konkreetsete koolide või kutse andjatega,“ toonitas Maris Saarsalu. „Kutsete lõikes varieerus positiivse eksamitulemuse saanute hulk vahemikus 33–100 protsenti ning ühtset põhjust mõne kutseala eksamite ebaõnnestumisel välja tuua ei saa.“

Seda, kas eksam on sooritatud positiivsele tulemusele või mitte, otsustab kutse andja hindamiskomisjon, hinnates eksamineeritava tööks vajalike kompetentside olemasolu. Eksami positiivne tulemus on aluseks kutse andmisele.

Kutsekoda hakkab käesolevast aastast eksamite ebaõnnestumiste põhjusi välja selgitama, et aru saada, kas selle taga on valdkonna keerukus, eksami korraldus või mõni muu põhjus.

Eksami tegijate arv kasvab

Koolilõpu kutseeksamil osalejate arv on aasta-aastalt kasvanud. Maris Saarsalu sõnul võib kasvu taga olla asjaolu, et alates 2017. aastast kutseõppesse sisse astunutele on kutseeksam kutseõppe lõpetamiseks kohustuslik. Kutseeksami tegijate arvu kasvu umbes 1000 inimese võrra prognoositakse sisseastunute arvu alusel ka tänavuseks aastaks.

2021. aastal oli Eesti kutsesüsteemis kokku 46 kutseõppeasutustes kutseeksameid korraldavat kutse andjat ja 15 kutseõppeasutust, kes väljastavad kutseid oma õpilastele.

Mootorsõidukitehniku kutse on olnud populaarne eriala kutsesüsteemi algusaastatest peale.
Foto: Agne Lepikson
Перейти к содержимому