Перейти к содержимому
Home » Anneli Leemet: inimesed, kes hindavad vabadust ja eneseteostust, vajavad häid üldoskusi

Anneli Leemet: inimesed, kes hindavad vabadust ja eneseteostust, vajavad häid üldoskusi

Kutsekoja tööjõuvajaduste seire- ja prognoosisüsteemi OSKA analüütik Anneli Leemet andis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna avalikul loengul esinedes ülevaate sellest, milliseks võib kujuneda tulevik töömaailmas meie praeguse teadmise kohaselt.

Anneli Leemet selgitas, et tööturul leiavad aset märkimisväärsed struktuursed nihked, mille käigus on nii primaarsektoris kui tööstuses hõivatute osakaal kahanenud, kasvanud aga erinevate teenuste osutamisega seotud tegevusaladel.

Paralleelselt on suurenenud ka spetsialistide ja juhtide osatähtsus tööjõus, vähenenud seevastu oskus- ja lihttöötajate arv. Suurim hõive kasv on viimasel kümnendil toimunud info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkonnas ning kasv jätkub.

Tulevikus tõenäoliselt need suundumused järjekordse tööstusrevolutsiooni taustal süvenevad. Keskset rolli selles mängivad jätkuv automatiseerimine, tehisintellekt ja asjade internet.

Kuigi praegusel ajal on ebakindlus erinevate prognooside ümber tavatult suur, tõi Leemet välja, et ulatuslik automatiseerimine ja digitaliseerimine ehk digipööre on üks viiest suurest megatrendist, mis pikaajalises vaates tuleviku tööturgu mõjutab. Oluline koht on ka rohepöördel, üleilmastumisel, rahvastikumuutustel ja väärtuste teisenemisel.

Väärtusmaailma muutumine on muuhulgas toonud kaasa traditsioonilise töö tähtsuse vähenemise inimeste elus – järjest olulisemaks saab individuaalne vabadus ja eneseteostus. Esiplaanile on kerkinud paindlikkus nii töökoha, -aja, -suhete kui ka töö sisu osas.

Rõhuasetuste muutus omakorda tingib heade üldoskuste aina kaalukama rolli tööturul konkurentsis püsimisel.

Leemeti sõnul tõstavad ka Eesti tööandjad OSKA uuringutes tulevikust rääkides sageli esile just mitmesuguste üldoskuste, nagu enesejuhtimisoskuste, sh muutustega kohanemine, tegevuste algatamine (proaktiivsus), aga ka meeskonna- ja koostööoskuse, analüüsi- ning (võõr)keeleoskuse vajadust ning seda isegi kriitilisemana võrreldes spetsiifiliste valdkondlike oskustega.

Anneli Leemeti loeng „Töömaailma tulevik – trendidest ja prognoosidest tulevikuoskusteni“ on järelvaadatav SIIN.

Veebiloeng toimus 14. aprillil osana Tartu Ülikooli sotsiaalteaduste valdkonna magistriõppekava „Muutuste juhtimine ühiskonnas» avalike seminaride sarjast.


Перейти к содержимому