Skip to content
Home » Ootame arvamusi füsioterapeudi kutsestandardite kavanditele

Ootame arvamusi füsioterapeudi kutsestandardite kavanditele

Valminud on uuendatud füsioterapeut, tase 6 ja füsioterapeut, tase 7 kutsestandardite kavandid, millele ootame tagasisidet 17. juuliks.

Kutsestandardite uuendamisel sõnastati tulevikuoskused, üldoskused“ ja füsioterapeudi kutset läbiv kompetents. Kompetentside alla lisati 7 taseme puhul kohustuslik kompetents „Eriala arendamine“ ja valitav kompetents „Ettevõtlusega tegelemine“

Sõnastati B.1 kvalifikatsiooninõuded haridusele ja töökogemusele kutsete taotlemisel ja taastõendamisel

Kohustuslike kompetentside tegevusnäitajaid sõnastati sisuliselt ja keeleliselt täpsemaks. Korrastati sõnastusi kogu kutsestandardi ulatuses.

Füsioterapeut, tase 6 kutsestandard on õppekavade aluseks ning füsioterapeut, tase 7 kutsestandard on õppekavade ja töömaailma kutse andmise aluseks.

Dokumendid tutvumiseks

Füsioterapeut, tase 6

Füsioterapeut, tase 7

Füsioterapeudi eetikakoodeks

Keelte oskustasemete kirjeldused

Digipädevuste enesehindamise skaala

Tasemete võrdlustabel

Arvamusi ja ettepanekuid ootame hiljemalt 17. juulil 2024 e-posti helen.uustalu@kutsekoda.ee

Arvamusküsitluse eesmärk on tutvustada kutsestandardite kavandeid laiemale kasutajaskonnale ning saada tagasisidet, mida arvestada kutsestandardite lõppkavandite koostamisel. Lõppkavandid esitatakse kinnitamiseks valdkonna kutsenõukogule.

Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Skip to content