Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamitega seotud kulude katmine

Tulenevalt kutseseaduse §-st 172 on haridus- ja teadusministri määrusega kehtestatud kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamitega seotud kulude ülemmäärad.

Nimetatud kutseeksami kulud jagunevad kaheks:

  1. Kutseeksamite läbiviimisega seotud kulud, mis kaetakse riigi eelarvest kutseõppeasutuste kaudu eksami läbiviijale. Kutseeksamite läbiviimisega seotud kulude ülemmäärad on kehtestatud määruse lisas kutseõppe õppekavarühmade kaupa. Eristatakse teoreetilist, praktilist ning teoreetilisest ja praktilisest eksamist kombineeritud eksamit.
  2. Kutseeksami väljatöötamise ja arendamise kulud, mis kaetakse Kutsekoja kaudu konkursiga valitud kutse andjale ja kutse andja kaudu kutsekomisjonile. Määruse lisa kehtestab kutseeksami väljatöötamise ja arendamise kulude maksimaalse ülemmäärana 2700 eurot ühe kutse kohta kalendriaastas.

Vastavalt kokkuleppele HTM-ga jagunevad punktis 2 nimetatud kulud omakorda kaheks:

2.1 Kutseeksami väljatöötamise kulud

Kutse andjal on võimalik ühes kalendriaastas taotleda Kutsekojalt kutseeksami väljatöötamise kulude katteks 700 eurot kutse kohta.

Kulude katmise taotlusega koos tuleb esitada väljatöötatud dokumentatsioon, mis sisaldab vähemalt:

  • hindamise korraldust kutseeksamil;
  • hindamiskriteeriume;
  • hindamismeetodeid (kuidas hinnatakse);
  • hindamisülesandeid (nt testid, praktilised tööd, intervjuuküsimused, portfoolio koostamise juhend vms).

Uue kutseeksami väljatöötamisena käsitletakse ka olemasoleva kutseeksami suuremahulist muutmist, kui täidetud on vähemalt üks järgnevatest kriteeriumitest:

a) kutseeksami hindamise vormi, korraldust ja hindamismeetodeid on põhjalikult ja sisuliselt muudetud (nt eksami vorm on muudetud teoreetilisest kombineerituks või praktilisest teoreetiliseks või välja on töötatud õppeaja jooksul hindamise arvesse võtmine ja uutmoodi, ressursse kokkuhoidvad kutseeksami hindamismeetodid vms)

b) välja on töötatud uued hindamiskriteeriumid ja hindamisülesanded.

2.2 Kutse andja ja kutsekomisjoni tööga ning kutseeksami arendamisega seotud kulud

Kutseeksamil osalejate arv ühes kalendriaastasKutse andja ja kutsekomisjoni kulude katmine ühe kutse kohta ühes kalendriaastas
kuni 101100
11 kuni 601500
61 kuni 1201700
121 kuni …2000

Kulud kaetakse kutse andja täidetud aruandetabeli alusel, kuhu on sisestatud aasta jooksul toimunud kutseeksamitel osalenute arvud.

Aruandetabel esitatakse Kutsekojale vähemalt üks kord aastas, hiljemalt 1. detsembriks. Vajadusel võib kulude katmist taotleda peale toimunud eksameid mitu korda aastas. Võimalik on ka taotleda ettemaksu, sisestades aruandetabelisse planeeritud kutseeksamitel osalejate arvud.

Kahel viimati nimetatud juhul esitab kutse andja aasta lõpus koondtabeli, kuhu on sisestatud terve aasta jooksul eksamitel osalenute lõplikud arvud. Selle alusel kannab Kutsekoda vajadusel kutse andjale üle lisasummad vastavalt tegelikule eksamil osalenute arvule, või teeb kutse andja tagasimakse.

Kuludokumente või muid kulude teket tõendavaid dokumente lisaks aruandetabelile ei ole vaja esitada, kuid silmas tuleb pidada, et vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi analüüsile on need summad ette nähtud järgmiste kulude katteks:

  • kutse andja ja kutsekomisjoni liikmete tööjõukulu, mis on seotud kutseeksami korraldamise ja arendamisega;
  • kutse andja ja kutsekomisjoni tööga seotud üldhalduskulu;
  • kutsetunnistuste blanketi hind – 2,5 € ühe kutsetunnistuse kohta.

Küsimuste korral pöörduge:

Maris Saarsalu
Koordinaator
maris.saarsalu@kutsekoda.ee
Tel: 679 1709