Skip to content
Home » Kutse andmise korraldamine

Kutse andmise korraldamine

Konkursiga valitud kutse andja:
1. töötab koostöös kutsekomisjoniga välja kutse andmise korra eelnõu ja esitab selle kutsenõukogule kutse andmise õiguse taotlemisel;
2. korraldab kompetentsuse hindamise juhendite, eksamimaterjalide ning teiste kutse andmiseks vajalike dokumentide väljatöötamise;
3. hindab kutsekomisjoni kaudu konkursita valitava kutse andja õigust taotleva õppeasutuse õppekava vastavust kutsestandardile ning kooskõlastab õppeasutuse lõpueksami, lõputöö või kutseeksami hindamiskomisjoni koosseisu, et tagada tööturu osapoolte kaasatus;
4. töötab välja ja arendab kutseõppe tasemeõppega seotud kutseeksami hindamisjuhendeid, eksamimaterjale ning teisi vajalikke dokumente ning korraldab kutseeksamit kutseseaduse §-s 172 sätestatud tingimustel;
[RT I, 30.01.2015, 1 – jõust. 01.03.2015]
5. kalkuleerib ja esitab kutsenõukogule kinnitamiseks kutse andmise ja kutse taastõendamisega seotud tasu suuruse, kooskõlastades selle eelnevalt kutsekomisjoniga;
6. korraldab kutse andmise väljakuulutamist;
7. tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise;
8. võtab vastu kutset taotleva isiku avalduse ja dokumendid (edaspidi dokumendid) ja lähtuvalt kutse andmise korras sätestatud kutsetunnistuse taotlemise eeltingimustest hindab taotleja sobivust taotletavale kutsetasemele ning esitab nõuetekohased dokumendid otsustamiseks kutsekomisjonile;
9. väljastab kutsetunnistuse või kutsetunnistuse duplikaadi;
10. tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse;
11. vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest;
12. esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande;
13. edastab kutseasutusele kutseregistrisse kandmisele kuuluvad andmed;
14. Kutse andja määrab käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud ülesannete täitmiseks vastutava isiku.

Ilma konkursita valitud kutse andja:
1. tagab kutse andmisega seotud teabe avalikustamise;
2. tagab kutse andmise käigus saadud avaldamisele mittekuuluva teabe kaitstuse;
3. vastutab kutse andmise korraldamise protseduuride täitmise eest;
4. esitab kutsenõukogule vähemalt kord aastas kutse andmise korraldamise aruande ning kutse andmisega seotud rahaliste vahendite kasutamise aruande;
5. edastab kutseasutusele kutseregistrisse kandmisele kuuluvad andmed.

Konkursiga valitud kutse andja, selle puudumisel SA Kutsekoda moodustab kutse andmise erapooletuse tagamiseks kutsekomisjoni, kuhu kuuluvad selle valdkonna kutse andmisest huvitatud osapooled: spetsialistid, tööandjad, töötajad, koolitajad, kutse- ja erialaliitude esindajad, vajaduse korral klientide ja tarbijate esindajad, samuti teised huvitatud osapooled.
 
Kutsekomisjon:
  • töötab välja kutse andmise korra koostöös kutse andja õiguste taotlejaga;
  • kinnitab vajaduse korral kompetentsuse hindamise koha nõuded;
  • vaatab läbi kutset taotleva isiku dokumendid ning otsustab kutset taotleva isiku kompetentsuse hindamise vormi ja viisi;
  • nimetab vajaduse korral hindamiskomisjoni(d), kes hindab (hindavad) kutset taotleva isiku kompetentsuse vastavust kutsestandardi nõuetele;
  • kinnitab hindamise korraldamise juhendi ja eksamimaterjalid;
  • otsustab kutset taotlevale isikule kutse andmise või andmata jätmise;
  • ahendab hindamiskomisjoni tegevuse kohta esitatud kaebusi;
  • annab kutsenõukogu taotlusel hinnangu õppeasutuse õppekava vastavuse kohta kutsestandardile;
  • täidab muid seaduses sätestatud ülesandeid.

Kõigi ülesannete täitmiseks tuleb koostada kutsekomisjoni töökord.

Kutse andja õigusi taotlev organisatsioon peab kutsekomisjoni koosseisu hoolikalt kavandama. Kõikide oluliste osapoolte kaasatusest sõltub hilisem tulemus, laiem kandepind ja kogu kutse andmisega seotud tegevuse usaldusväärsus.
Dokumentide koostamisel on abiks Kutsekoja koordinaator. Töö käigus mõeldakse läbi kutse andmise põhimõtted antud valdkonnas ja otsustatakse kutse andmise viis. Kutse andmise viisiks võib olla kutseeksam või dokumentide alusel tõendamine. Kutse andmise korras pannakse kutsetasemeti paika eksamivormid,  kirjeldatakse üldisi nõudeid kutse andmisel ja kutsetunnistuse taotlemise protseduuri.

Hindamiskomisjon on kutsekomisjoni moodustatud komisjon kutse taotleja kompetentsuse hindamiseks.

Kutsekomisjon võib vastavalt vajadusele moodustada ühe või mitu hindamiskomisjoni.
Hindamiskomisjon koosneb vähemalt kolmest liikmest. Kui hindamine toimub eksami vormis automaatse testimissüsteemi kasutamisel, mille puhul inimene eksami hindamisse ei sekku, vaid ainult fikseerib tulemusi, siis võib hindamiskomisjonis olla üks liige.
Hindamiskomisjoni liikmed peavad olema sõltumatud ning vajalike erialaste teadmiste ja kogemustega.
Hindamiskomisjoni liikmetest ei tohi üle ühe kolmandiku olla selleks hindamiseks või kutseeksamiks ettevalmistavaid koolitajaid või vahetult väljaõppe korraldamisega seotud isikuid ja üle ühe kolmandiku ei tohi olla kutset taotleva isiku tööandjaga samast asutusest, välja arvatud automaatse testimissüsteemi korral.

Hindamiskomisjon:
1) hindab ja võtab vastu kutseeksami;
2) koostab hindamise korraldamise ja tulemuste kohta protokolli ning esitab selle kutsekomisjonile.

Top
Skip to content