Skip to content
Home » Kutse andja õiguste taotlemine õppeasutusele

Kutse andja õiguste taotlemine õppeasutusele

Õppeasutus saab kutsenõukogult ilma konkursita kutse andja õigust taotleda, kui õppekava vastab kutsestandardile ja on riiklikult tunnustatud.

Kutse andmise õigus antakse iga kutse kohta eraldi.

Kutse andja õiguse taotlemise esimese sammuna on soovitatav võtta ühendust Kutsekojaga ning esitada loetelu erialadest, millele soovitakse kutse andjaks saada (nn eeltaotlus), et selgitada välja, kas õppekava aluseks olev kutsestandard on kehtiv, ning kas kutsealal on olemas konkursiga valitud kutse andja ja kutsekomisjon, kellega koostöö on vajalik järgmiste kutseseadusest tulenevate nõuete täitmiseks. Kui vastaval kutsealal ei ole tegutsevat kutsekomisjoni, moodustab selle Kutsekoda.

Peale eeltaotluse esitamist ja vajaliku info täpsustamist saab õppeasutus alustada kutse andja õiguse taotlemisega. Selleks õppeasutus:

  • koostab taotluse (taotluse vorm kutseõppeasutuseletaotluse vorm kõrgkoolile) ilma konkursita kutse andja õiguste saamiseks;
  • valmistab ette vajalikud dokumendid: kutsestandardi kompetentside ja õppekava õpiväljundite vastavustabeli ja lõpueksami, lõputöö või kutseeksami hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtted;
  • pöördub vastava valdkonna kutsekomisjoni poole, et eelnimetatud dokumendid kooskõlastada ning leppida kokku, millal ja kuidas toimub kutsekomisjoni kinnitatud kutseeksami dokumentatsiooni õppeasutusele edastamine, hindamiskomisjonide koosseisude kooskõlastamine ja muu kutseeksamitega seotud koostöö;
  • saadab taotluse koos kutsekomisjoni kooskõlastatud dokumentidega (õppekava kutsestandardile vastavuse võrdlustabel ja kutseeksami hindamiskomisjoni moodustamise põhimõtted) Kutsekoja üldmeilile kutsekoda@kutsekoda.ee;
  • nimetab kontaktisiku, kes hakkab kutse saanud isikute andmeid kutseregistrisse sisestama ning kelle poole saab tehniliste küsimustega pöörduda.

Konkursita valitud kutse andja õiguse andmise otsustab vastava valdkonna kutsenõukogu.

Top
Skip to content