Kutseregistri autoriseeritud kasutajate isikuandmete töötlemine

Kutseregistri infosüsteem on veebipõhine keskkond, kuhu pääsevad autoriseeritud kasutajad vastavalt kasutajaõigustele.

1. Autoriseeritud kasutajate all peetakse silmas kutset andvate organisatsioonide (edaspidi Kutse andjad) kontaktisikuid ja juhatuse liikmeid. Kutseregistris avalikustatakse kutse andjate andmed õigusaktidega (Kutseseadus, Kutseregistri põhimäärus) ettenähtud mahus ja viisil.

2. Kutse andjatele võimaldatakse ligipääs konkreetsete kutse andmisega seotud toimingute (kutsetunnistuste, osakutsetunnistuste, koolilõpudokumendile kantavate kutsete ja osakutsete sisestamine ja nende kinnitamiseks esitamine, kutsekomisjonide liikmete andmete ajakohasena hoidmine, kutse andja aastaaruannete täitmine) tegemiseks. Kasutaja autoriseerimine on isikukoodipõhine, süsteemi siseneda saab vastavaid teenuseid kasutades (ID kaart või MobiilID).