Euroopa kvalifikatsiooniraamistik - EQF

Euroopa kvalifikatsiooniraamistik from Smoked Sparrow on Vimeo.

23. aprillil 2008 võtsid Euroopa Parlament ja Nõukogu vastu soovituse Euroopa ühtse elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistiku (European Qualifications Framework - EQF) rakendamiseks. Kvalifikatsiooni mõistetakse seejuures kui hindamise tulemusena ametlikult tunnustatud kompetentsust. EQF-s on 8 kvalifikatsioonitaset, kus kompetentsust kirjeldatakse õpiväljundite terminites, mis on jagatud kolme rühma: teadmised, oskused ning iseseisvuse ja vastutuse ulatus. Esimeseks sammuks EQF-i rakendamisel on EL liikmesriikide riiklike kvalifikatsiooniraamistike või kvalifikatsioonide sidustamine EQF tasemetega.

EQF on võrdlusraamistik, mis seostab omavahel EL riikide kvalifikatsioonisüsteemid ja seeläbi aitab eri maade kvalifikatsioone vastastikku arusaadavamaks ja võrreldavaks muuta. Oluliseks eesmärgiks on ka mitteformaalse ja informaalse õppe tulemuste tunnustamine. See aitab õppijaid ja töötajaid, kes soovivad teise riiki kolida, töökohta vahetada või kodumaal õpinguid muus haridusasutuses jätkata. Eestis kutsekoolis, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis õppides võib ju arvata, et selle sisu ja hariduse tase on hästi mõistetav ka teistes Euroopa riikides – tegelikult ei pruugi see aga nii olla. Juba kutsehariduses on eri maades nii palju erinevaid liike, et nendes orienteerumine on muutunud väga keeruliseks.
Selleks, et eri maade kvalifikatsioonid saaksid kõigile paremini mõistetavaks, ongi loodud Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik (European Qualifications Framework – EQF). EQF on 8-tasemeline võrdlusraamistik, millega kõik riigid oma kvalifikatsioonid ära suhestavad ja nii saame teada, mis tasemel midagi eri riikides õpetatakse. See on võrreldav näiteks sellega, et paljudes Euroopa riikides on oma rahaühik, millel on oma väärtus. Valuutakursi abil saame me aga päris kergesti aru, kui palju üks teise riigi rahaühik väärt on. EQF on seega mõnes mõttes nagu valuutakurss, mis muudab teiste riikide kvalifikatsioonid meie jaoks paremini mõistetavaks.
Kuna EKRi tasemekirjeldused on identsed EQFi tasemekirjeldustega võrdub EKRi tase alati sama EQFi tasemega.

Selleks, et koordineerida riikliku kvalifikatsiooniraamistiku arendamist ja tagada EQF-ga sidustamise kvaliteet on EL riikidel soovitatud luua riiklik koordinatsioonikeskus (Nationa Coordination Point - NCP). Eestis täidab seda rolli Sihtasutus Kutsekoda. Tagamaks kõigi oluliste huvirühmade kaasatus nendesse protsessidesse, on soovitatud moodustada ka laiapõhjaline juhtkomitee. Selline juhtkomitee, mis koosneb pädevate asutuste esindajatest ning ekspertidest, on moodustamisel.