Muutuv majandus ja tööturg
Majanduse ja tööturu arengut käsitleva kogumiku leiad siit. Lisainfo Eesti Statistikaameti kodulehel.

Oskuste kasulikkus tööturul 2014
Aruande koostasid Eesti Rakendusuuringute Keskus Centar ja Poliitikauuringute Keskus Praxis Haridus- ja Teadusministeeriumi tellimusel.
Uuringu leiad siit

Oskused ja elukestev õpe: kellelt ja mida on Eestil oskuste parandamiseks õppida? 2014
Uuringu leiad siit

Kvaliteet täiskasvanuhariduses 2013
Uuringu inglise keelse lõpparuande leiad siit. Uuringu lühikokkuvõtte leiad siit.
Loe uuringust lähemat.

Täiskasvanute oskused Eestis ja maailmas: PIAAC uuringu esmased tulemused 2013
Uuringu eestikeelse aruande leiad siit. Uuringu lühikokkuvõtte leiad siit.
Loe uuringust lähemalt.

Elanikkonna teadlikkus kutseõppes toimuvast ja kutsehariduse maine aastal 2013
Uuringu aruande leiad siit. Esitluse uuringu tulemuste kohta leiad siit.

Eesti IKT kompetentsidega tööjõu hetkeseisu ja vajaduse kaardistamine
Uuringu leiad siit. Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS uuringu lühikokkuvõtte leiad siit.

Terviseturismi klastri spaa-ettevõtete personali arenguvajaduse uuring 2013
Uuringu leiad siit. Tallinna Ülikooli esitluse uuringu tulemuste kohta leiad siit.

Kutseharidus ja muutuv tööturg 2013
Uuringu leiad siit. Poliitikauuringute Keskuse PRAXIS lühikokkuvõtte leiad siit.

Eesti ehitusvaldkonna tööjõu koolitamise tegevuskava 2013
Tegevuskava leiad siit.

Eesti metsa- ja puidutööstuse sektoruuring 2012
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.

Ehitusharidus ja ehitustööjõud Eestis 2012
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.

Konsulendi kutse hindamise uuring 2012
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.

Kutseeksamid eksamikomisjoni liikmete ja õpilaste pilgu läbi 2012
Uuringu leiad siit. Esitluse uuringu tulemuste kohta leiad siit.

Statistikaameti Eesti tööjõu-uuringu kutsetegevuse mooduli kokkuvõte 2012
Kokkuvõtte leiad siit. Kutsetegevuse mooduli andmetabelid (lisa 3) leiad siit.

Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2019
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi koostatud lühikirjelduse leiad siit.

Kutseõppeasutuste vilistlaste uuring 2012
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.
Esitluse uuringu tulemustest leiad siit.

Tööjõu kompetentside ja oskuste taseme ning tööturu vajaduste väljaselgitamine kalandussektoris 2012
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.

Täiskasvanuhariduse valdkonna statistika põhinäitajad 2011
Haridus- ja Teadusministeeriumi ülevaate leiad siit.

Sotsiaalhoolekande töötajate täienduskoolituse vajaduse uuring 2011
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.

Karjääriteenuste süsteemi uuring 2011
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.
Esitluse uuringu tulemustest ja poliitikasoovitused leiad siit.

Tööjõu siseriikliku mobiilsuse uuring
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte peatükist 2.2. Tööturu ja ettevõtluse üldine olukord, leiad siit.

Riiklike õppekavade rakendumine kutseõppeasutustes
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.

Rahvusvahelise õpirände mõju uuring 2011
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.

Eesti Masinatööstuse sektoruuring 2010-2011
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte leiad siit.

Energeetika tööjõu uuring 2010-2011
Uuringu leiad siit. Kokkuvõtte tulemustest leiad siit.
Esitluse "Tööjõu kvaliteet ja selle arendamise võimalused energeetikasektoris" leiad siit.

OECD haridusindikaatorite ülevaade “Education at a Glance"
Uuringu leiad siit ja Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsioonibüroo konsultandi Asso Ladva kokkuvõtte leiad siit.

CEDEFOP´i uuring "Ettevõtjaks pürgijate nõustamine Euroopas"
Kokkuvõtte leiad siit. Uuringu leiad siit.

Logistika valdkonna võtmeametite ja -kompetentside kaardistamine

Põllumajanduse, toiduainetööstuse ja metsanduse sektori tööjõu vajaduse uuring
Kokkuvõtte leiad siit. Uuringu leiad siit .

Tööjõuvajaduse prognoos aastani 2017
Kokkuvõtte leiad siit. Prognoosi leiad siit.

Kutse andmisega seotud tegevuste kaardistamine
Uuingu leiad siit. Kokkuvõtte siit.

Eesti tööjõuvajaduse stsenaariumanalüüs 2008-2015
Kokkuvõtte leiad siit. Uuringu leiad siit.

Eesti ettevõtete ekspordiprobleemide uuring

Poliitikaanalüüs "Eesti tööealise rahvastiku väljarändepotensiaal aastal 2010"

Masinatööstuse valdkonna võtmeametite ja -kompetentside kaardistamine
Uuringu leiad siit. Uuringu kokkuvõtte leiad siit.