Kutseregister

Kehtib 572 kutsestandardit 94 kutsealale
On väljastatud 137142 kutsetunnistust, neist kehtib 92084
On väljastatud 4902 osakutsetunnistust
On väljastatud 5254 koolilõpudokumendile kantud kutset
Töötab 14 kutsenõukogu
Tegutseb 105 kutse andjat ja
20 koolilõpu kutset andvat õppeasutust

2001. aastal asutatud registri  eesmärk on koguda teavet kutsenõukogude, kutsestandardite, kutsete ja nende tasemete, kutsetunnistuste, kutse andmise korra ning kutset andvate organite kohta ning süstematiseerida ja säilitada esitatud andmed, tagamaks korrastatud kutsesüsteemi loomist ning tööjõuturu kujundamise reguleerimist.

Registri vastutav töötleja on Haridus- ja Teadusministeerium ning volitatud töötleja on Sihtasutus Kutsekoda.

Registrit peetakse vastavalt «Kutseseadusele», «Andmekogude seadusele» ja muudele õigusaktidele ühetasandilise infotehnoloogilise andmekoguna.

Register koosneb:
1) aktuaalsete andmete kogust digitaalkujul;
2) registriarhiivist, mis sisaldab aktuaalsuse kaotanud andmeid, andmetöötlusprotsesside kohta kogutud andmeid ning andmete registrisse kandmise aluseks olevaid alusdokumente.

Riikliku kutseregistri pidamise põhimäärus

Vt. ka Kutseregistri isikustatud andmete kasutamine
Autoriseeritud kasutajate isikuandmete töötlemine