Kutsetunnistuste lisad

Europassi kutsetunnistuse lisa (*)

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Massaažiterapeut, tase 6

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Massage therapist, level 6

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Kompetentsid:

Klienditeenindus ja suhtlemine
- Kliendi vastuvõtmine ja ära saatmine.
- Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine.
- Klientide teenindamine.
Töö dokumentide ja andmebaasiga
- Töö dokumenteerimine.
- Oma raamatupidamise korraldamine.
- Korrektse erialaterminoloogia valdamine.
- Kliendibaasi haldamine.
Massaaž ja selle läbiviimist toetavad tegevused
- Tööks ettevalmistumine (riietus, juuksed, küüned, hügieen; psühholoogiline valmisolek jm).
- Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine.
- Töökoha korrashoidmine.
- Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks.
- Massaažiseansi/teraapia planeerimine.
- Massaaži/teraapia teostamine.
- Abi ja/või võimlemisvahendite kasutamine.
- Massaaži/teraapia lõpetamine.
- Rehabilitatsioonimeeskonna liikmena tegutsemine.
- Teraapia tulemuste hindamine

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid:
Lastemassaaž
- Ettevalmistused lastemassaažiks ja massaaži teostamine
- Kontakti loomine.
- Massaažikabineti ettevalmistamine.
- Teabe kogumine.
- Juhiste andmine.
Teadmised: laste funktsionaalne anatoomia ja füsioloogia ning ealine ja füüsiline areng, laste psühholoogia, laste sagedamini esinevad haigused, laste ortopeedia, laste neuroloogia, laste rehabilitatsiooni iseärasused ja terapeutilised harjutused, beebimassaaž, laste spetsiifiline suhtlemispsühholoogia ja nõustamine

Spordimassaaž
- Ettevalmistused spordimassaažiks ja massaaži teostamine
- Otstarbelise aparatuuri kasutamine.
- Tulemuste hindamine.
- Võistluseelne, võistlusaegne ja võistlusjärgne massaaž.
- Spordiala spetsiifikast lähtumine.
- Esmaabi andmine traumade korral.
- Erinevate spordimassaaži tehnikate ja meetodite kasutamine.
- Spordimassaažiks, sh spordivigastuste ennetamiseks, sobivate tehnikate kasutamine.
- Tugimeeskonna füsioterapeudi või arsti assisteerimine.
- Tugede kasutamine (nt ortoosid, teipimine jm).
- Spordispetsiifiliste õlide, kreemide, salvide jm kasutamine.
Teadmised: spordifüsioloogia, sportliku treeningu alused (ülesehitus ja treenituse tekkemehhanismid), spordimassaaži roll treeningprotsessis, spordipsühholoogia, tugi- ja liikumisaparaadi ülekoormusseisundid, haigused ja spordivigastused, spordivigastuste ennetamine, füüsikalise ravi (näit elektri-, magnet-, termoravi, jt) võimalused, spordibiomehaanika ja spordikinesioloogia, kehaliste harjutuste osatähtsus, sh terviseriskiga seotud harjutused- algtase, müofastsiaalsed tehnikad

Üldmassaaži teraapia
- Ettevalmistused massaažiteraapiaks ja massaaži teostamine
Teadmised: segmentmassaaž, lümfimassaaž , sidekoe massaaž, rasedate massaaž ,vanurite massaaž ja üks idamaade massaaž, neuroloogilised haigused ja massaaž nende puhul, tugi- ja liikumisaparaadi haigused ja massaaž nende puhul, pehmete kudede manuaalteraapia, müofastsiaalsed tehnikad.

 

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Massaažiterapeut, lastemassaažiterapeut ja spordimassaažiterapeut.

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 6
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 6

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee


(*) Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutsehariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
© Euroopa Ühendused 2002

Kui Te ei leia Teid huvitavat kutsetunnistuse lisa, siis pöörduge Eesti Europassi Keskuse poole:

Eesti Europassi Keskus
Tel: +372 679 1716
europass@kutsekoda.ee