Kutsetunnistuste lisad

Europassi kutsetunnistuse lisa (*)

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Kliiniline psühholoog, tase 7

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Clinical Psychologist, level 7

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Kliinilise psühholoogi töö eesmärk on psüühilise distressi, psüühika- ja käitumishäirete, psüühiliste puuete ja riskikäitumise hindamine, leevendamine, ravimine ja ennetamine. Kliinilise psühholoogi töö esitab kõrgendatud nõudeid tema eetilistele põhimõtetele ja isikuomadustele. Kliiniline psühholoog spetsialiseerub järgmistele valdkondadele: kliiniline lapsepsühholoogia, psühhoteraapia, kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoogia ja neuropsühholoogia.

Kompetentsid:
- Eesmärkide määratlemine.
- Patsiendi hindamine.
- Kliinilise psühholoogia erialameetodite arendamine.
- Kliinilis-psühholoogiline sekkumine.
- Kliinilis-psühholoogiliste sekkumiste hindamine.
- Teabe jagamine patsientidele ja avalikkusele.
- Kliinilise psühholoogi erialane areng ja koostöö.

Spetsialiseerumisega seotud kompetentsid:
Kliiniline lapsepsühholoog
- Lapse ja pereliikmete vajaduste määratlemine ja eesmärkide püstitamine.
- Lapse kliinilis-psühholoogiline hindamine ja testimine.
- Tõenduspõhiste psühholoogiliste sekkumiste kavandamine ja rakendamine lastel.
Kliiniline psühholoog-psühhoterapeut
- Tõenduspõhise psühhoteraapia läbiviimine.
Kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog
- Psühholoogia-alaste eksperdiarvamuste andmine menetlusasjades.
- Hälbiva käitumise juhtumite kliiniline analüüs.
- Tõenduspõhise psühhokorrektsiooni kavandamine ja tegemine.
Neuropsühholoog
- Neuropsühholoogilise hindamise kavandamine ja tegemine.
- Tõenduspõhiste neuropsühholoogiliste sekkumiste rakendamine.

Valitavad kompetentsid:
- Kliinilise psühholoogia alase teenuse väljatöötamine ja kasutamine.
- Praksise haldamine.
- Turundus ja müük.
- Psühholoogiaalane koolitamine ja juhendamine.
- Kliinilise psühholoogia teadusuurimuste tegemine

 

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Kliiniline psühholoog, kliiniline lapsepsühholoog, kliiniline psühholoog-psühhoterapeut, kliiniline kohtu- ja korrektsioonipsühholoog, neuropsühholoog, psühholoog.

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 7
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 7

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Kliiniline psühholoog, EKR tase 8

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee


(*) Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutsehariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
© Euroopa Ühendused 2002

Kui Te ei leia Teid huvitavat kutsetunnistuse lisa, siis pöörduge Eesti Europassi Keskuse poole:

Eesti Europassi Keskus
Tel: +372 679 1716
europass@kutsekoda.ee