Kutsetunnistuste lisad

Europassi kutsetunnistuse lisa (*)

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Massöör, tase 5

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Masseur/masseuse, level 5

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Massööri töö on kliendi masseerimine (peamiselt kätega, aga ka jalgade, kuppude vms abil) tema füüsilise ja vaimse suutlikkuse taastamiseks, tervisehäirete ennetamiseks, organismi üldise vastupanuvõime tugevdamisele ja hea enesetunde saavutamisele kaasaaitamine. Massöör valmistab ette töökoha, loob kontakti masseeritavaga, kogub anamneesi ja masseerib, kasutades korrektseid ja kohaseid massaaživõtteid ning järgib kutse-eetikat. Ta nõustab ja juhendab kliente ning vajadusel soovitab pöörduda tervishoiuspetsialisti poole.

Kompetentsid
- Klienditeenindus ja suhtlemine
- Kliendi vastuvõtmine ja ära saatmine
- Massaažiteenuste ja toodete tutvustamine
- Klientide teenindamine
- Töö dokumentide ja andmebaasiga
- Töö dokumenteerimine
- Oma raamatupidamise korraldamine
- Korrektse erialaterminoloogia valdamine
- Kliendibaasi haldamine
- Massaaž ja selle läbiviimine
- Tööks ettevalmistumine (riietus, juuksed, küüned, hügieen; psühholoogiline valmisolek jm)
- Töökeskkonna ja töövahendite ettevalmistamine
- Töökoha korrashoidmine
- Anamneesi kogumine ja kliendi seisundi hindamine ning kliendi ettevalmistamine massaažiks
- Massaažiseansi planeerimine
- Massaaži teostamine
- Massaaži lõpetamine

 

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Massöör

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik, tase 5
Euroopa kvalifikatsiooniraamistik, tase 5

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

sooritatud/mitte sooritatud

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee


(*) Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutsehariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
© Euroopa Ühendused 2002

Kui Te ei leia Teid huvitavat kutsetunnistuse lisa, siis pöörduge Eesti Europassi Keskuse poole:

Eesti Europassi Keskus
Tel: +372 679 1716
europass@kutsekoda.ee