Kutsetunnistuste lisad

Europassi kutsetunnistuse lisa (*)

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Pottsepp II

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Potter, Stove-maker II

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

- Kliendiga suhtlemine ja nõustamine, tutvumine võimaluste ja dokumentatsiooniga
- Ruumi planeeritava kütteseadme soojustehniliste arvutuste tegemine
- Tööks vajalike materjalide kalkuleerimine ja valik
- Töökorralduse planeerimine
- Kütteseadme ehitamise/paigaldamise ettevalmistamine
- Kütteseadme ehitamine, paigaldamine

 

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Pottsepad töötavad kütteseadmete, korstnasüsteemide müügi- ja paigaldamisega tegelevates ettevõtetes (kaminasalongides) või eraettevõtjatena

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kvalifikatsiooniraamistik 2.tase
Euroopas kvalifikatsiooniraamistik 2. tase

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

Kutseeksam koosneb kahest osast: teooriast ja praktilisest osast.
Teooria eksami kirjalik osa koosneb:
a) kütteseadmete kohta tehtavatest arvutustest,
b) eriala testist ja
c) kütteseadmetega seotud jooniste tegemisest ja mõõtude pealekandmisest joonistele.
Praktilise eksami osa koosneb:
a) proovitööst ja
b) erialasest vestlusest

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Pottsepp III, EKR tase 4

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele

põhiharidus

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee


(*) Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutsehariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
© Euroopa Ühendused 2002

Kui Te ei leia Teid huvitavat kutsetunnistuse lisa, siis pöörduge Eesti Europassi Keskuse poole:

Eesti Europassi Keskus
Tel: +372 679 1716
europass@kutsekoda.ee