Kutsetunnistuste lisad

Europassi kutsetunnistuse lisa (*)

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Puhastusteenindaja II

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Cleaner II

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Puhastusteenindaja II taseme kutsetunnistuse omanik oskab:
- teostada põrandate hoolduskoristust iseseisvalt
- teostada lagede hoolduskoristust iseseisvalt
- teostada seinte hoolduskoristust iseseisvalt
- teostada mööbli hoolduskoristust iseseisvalt
- töötada tervist, keskkonda ja tema kasutusse antud ressursse säästvalt
- täita töö- ja tuleohutusnõudeid, anda lihtsamat esmaabi, mõista töötaja õigusi ja kohustusi
- planeerida koristustarvikute otstarbekat paigutust hoiuruumis, hooldada koristustarvikuid
- liigitada mustust ja enamlevinud pinnakatematerjale (PVC, linoleum, parkett, laminaat jne) ning valida/soovitada tööks otstarbekas koristusviis
- kasutada põhilisi koristustarvikuid (mopid, lapid, harjad jne)
- liigitada ja doseerida koristusaineid ning teha olukorrast lähtuvaid valikuid nende kasutamiseks
- kasutada vastavalt vajadusele erinevaid puhastusmeetodeid (kuiv, väheniiske, niiske, märg)
- kasutada enamlevinud koristusmasinaid (vee- ja tolmuimeja, kombineeritud põrandahooldusmasin, põrandahooldusmasin); teab nende tööpõhimõtteid, hooldust ja tööohutust
- pesta aknaid, peegleid ja teisi klaaspindu tingimustes, kus ei vajata abivahendeid (tõstukid, redelid jms)
- sorteerida prügi, tundes keskkonnamärke ja ohtlikke jäätmeid
- iseseisvalt organiseerida oma tööd ning töötada meeskonnas sh juhendada teisi töötajaid
- hinnata juhendatava tööd ja töö tulemust

 

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Võimalikud ametinimetused on puhastusteenindaja–juhendaja, vanemkoristaja, objektivanem, eestööline jne

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kutsesüsteemi II kutsetase
Eesti Kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik, tase 3

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

a) teadmiste eksam (kirjalik test, vestlus, intervjuu) ja/või
b) oskuste eksam (proovitöö, töökohal jälgimine)
Proovitööle pääsemise eeldus on kirjaliku testi sooritamine.

Kirjalik test: kirjalikus testis vähemalt 70 valikvastustega küsimust, 80% õigete vastuste puhul on test edukalt sooritatud, 70-80% õigete vastuste korral toimub täiendav lisavestlus.

Praktiline eksam: pileti alusel enamlevinud ruumi hoolduskoristus määratud aja jooksul koos koristustarvikute, puhastusainete ja meetodite valikuga.

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Puhastustööde juht III

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee


(*) Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutsehariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
© Euroopa Ühendused 2002

Kui Te ei leia Teid huvitavat kutsetunnistuse lisa, siis pöörduge Eesti Europassi Keskuse poole:

Eesti Europassi Keskus
Tel: +372 679 1716
europass@kutsekoda.ee