Kutsetunnistuste lisad

Europassi kutsetunnistuse lisa (*)

1. KUTSENIMETUS JA -TASE; KEELEKOOD - ET (1)

Müüja I

(1) Originaaldokumendi keeles

2. KUTSENIMETUS JA -TASE (TÕLGITUD) (1)

Shop assistant I

(1) Kui on kohaldatav. Sellel tõlkel ei ole õiguslikku tähendust.

3. KUTSEOSKUSED

Müüja I kutsetunnistuse omanik:
­- valmistab ette oma töökoha ja hoiab oma töökoha korras;
­- arvestab töökeskkonna ohutusega;
­- teeb kindlaks kliendi vajadused, hindab vajaduste rahuldamise võimalusi ja pakub sobivaima lahenduse;
­- võtab kaubad vastu;
­- valmistab kauba müügiks ette arvestades pakendamise ja märgistamise eeskirju ning varustades kaubad hinnasiltidega;
­- paigutab kaubad müügisaali vastavalt kaupade nõudluse ja müügigruppide järgi, arvestades väljapaneku põhimõtetega ning kaupade kaubandusliku välimusega;
­- peab kaupade arvestust ja hindab kaubavarusid;
­- teenindab ja nõustab kliente kaupade sortimendi, kvaliteedi, hooldamise, päritolu, toote valmistaja ja kasutamisvõimaluste osas;
­- tegeleb kaupade ümbervahetamise ja tagasivõtmisega;
­- teenindab erivajadustega ja erineva kultuuritaustaga kliente;
­- lahendab tekkinud probleemid;
­- käsitleb klientide kaebusi ja kiitusi;
­- tunneb toidukaupade sortimenti, kvaliteeti, keemilist koostist, toiteväärtust, maitseomadusi, kasutamisvõimalusi, hoiunõudeid ja realiseerimisaegasid ning kaupade märgistusi;
­- tunneb tööstuskaupade sortimenti, koostist, kvaliteeti, garantiiaegasid, kasutamistingimusi ja -võimalusi, hoiunõudeid, moetrende, kaupade märgistusi jms;
­- tunneb erinevaid müügitehnikaid;
­- töötab kassas: käsitleb kaupasid ja arvutab ostu maksumuse;
­- arveldab klientidega kasutades erinevaid maksevahendeid;
­- kontrollib päevase rahatulemi.

Müüja töö müügisaalis on seotud erinevate tegevuste kiire vaheldumisega, mis eeldab füüsilist ja vaimset vastupidavust ja võimet paindlikult lülituda ühelt tegevuselt teise.

 

4. KUTSETUNNISTUSE OMANIKU VÕIMALIKUD AMETINIMETUSED (1)

Müüja töötab kaubandusettevõttes.

(1) Kui on kohaldatav

5. KUTSETUNNISTUSE VÄLJAANDMISE ALUS
Kutsetunnistuse väljastaja nimi ja õiguslik vorm

Kutsetunnistuse on välja andnud kutsenõukogu poolt tegevusloa saanud Kutset Andev Organ

Kutsetunnistusele tunnustuse andnud institutsiooni nimi ja õiguslik vorm

Vabariigi Valitsuse määrusega kinnitatud Kutsenõukogu

Kutsetase (riigisisene ja/või rahvusvaheline)

Eesti kutsesüsteemi I kutsetase
Eesti Kvalifikatsiooniraamistik, tase 3
Euroopa Kvalifikatsiooniraamistik, tase 3

Hindamisskaala / sooritamise tingimused

I teadmiste eksam (teooriatest)
II oskuste eksam (praktiline müügisituatsioon)

Järgmine kutsetase, mida on võimalik taotleda

Müüja II

Rahvusvahelised lepingud

Õiguslik alus
Kutseseadus (RT I 2008, 24, 156; 01.09.2008)

6. AMETLIKULT TUNNUSTATUD VIISID KUTSETUNNISTUSE SAAMISEKS

Kutsetunnistuse saamiseks on vaja tõendada kõik kompetentsid vastavalt kutsestandardis ja kutset andva organi kutse andmise korras esitatud nõuetele

Lisainformatsioon (sealhulgas kutsete süsteemi kirjeldus) on kättesaadav:
www.kutsekoda.ee


(*) Selgitav märkus
Selle dokumendi ülesandeks on anda konkreetse tunnistuse kohta lisainformatsiooni. Ilma kutsetunnistuseta ei ole sellel dokumendil õiguslikku tähendust, ta ei asenda kutsetunnistuse originaali ega anna õigust kutsetunnistuse tunnustamiseks teiste riikide institutsioonide poolt. Kirjelduse formaat põhineb järgmistel tekstidel: nõukogu 3. detsembri 1992. aasta resolutsioon 93/N 49/01 kvalifikatsioonide läbipaistvuse kohta, nõukogu 15. juuli 1996. aasta resolutsioon 96/N 224/04 kutsehariduse tunnistuste läbipaistvuse kohta ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. juuli 2001. aasta soovitus 2001/613/EÜ õppurite, koolitusel olevate isikute, vabatahtlike, õpetajate ja koolitajate liikuvuse kohta ühenduses.
Täiendav informatsioon aadressil: http://europass.cedefop.europa.eu/et/home
© Euroopa Ühendused 2002

Kui Te ei leia Teid huvitavat kutsetunnistuse lisa, siis pöörduge Eesti Europassi Keskuse poole:

Eesti Europassi Keskus
Tel: +372 679 1716
europass@kutsekoda.ee