Kutsestandardid

Loomakasvatustootja, tase 5

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 11-22112018-2.6/8k

Spetsialiseerumised:
Veisekasvatustootja, tase 5
Seakasvatustootja, tase 5
Lamba- ja kitsekasvatustootja, tase 5
Hobusekasvatustootja, tase 5
Linnukasvatustootja, tase 5
Küülikukasvatustootja, tasu 5
Karusloomakasvatustootja, tase 5

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 11/22.11.2018

Kehtib alates: 22.11.2018

Kehtib kuni: 21.11.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Taime- ja loomakasvatusega seotud kompetentsid on kirjeldatud nüüd eraldi kutsestandardites. Eraldi teadmisi välja toodud ei ole, vajalikud teadmised on integreeritud tegevusnäitajatesse. Senisest selgemalt on välja toodud vajalikud IKT-kompetentsid. Parandatud on ka sõnastusi ja ühtlustatud detailsusastet.
Standardis on küüliku- ja karusloomakasvatusega seotud kompetentsid kirjeldatud eraldi spetsialiseerumistena.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Looma-või linnukasvatuse põllumajandustootja on erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab loomakasvatusliku tootmise eest vastavalt spetsialiseerumisele. Ta toodab, esmatöötleb ja turustab põllumajandussaadusi.
Tema peamisteks tööülesanneteks on ettevõtte tootmistegevuse kavandamine ja korraldamine, tootmismahtude ja tööjõu vajaduste planeerimine, tööde juhtimine või teostamine, majandustegevuse üle arvestuse ja aruandluse pidamine, vajadusel ettevõtte esindamine ning klientide ja vahendajatega suhtlemine. Ta on kursis valdkonna arengutega ja on vajadusel valmis rakendama asjakohaseid muudatusi. Töötamine põllumajandustootjana eeldab tööd inimestega, organiseerides ja vastutades meeskonna töö eest.
Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu tootmise.

Loomakasvatuse kutsealal on ka Loomakasvatustöötaja, tase 3 ja Loomakasvataja, tase 4 kutsed.

Tööosad

A.2.1 Loomade või lindude hooldamine
1. Looma/linnu üldise heaolu jälgimine, hindamine ja hooldamine.
2. Looma/linnu grupeerimine ja/või ümberpaigutamine.
3. Looma/linnu igapäevane vaatlemine ja analüüsimine.
4. Looma/linnu puhastamine.
5. Loomade sõrgade hooldusvärkimine ja küüniste korrastamine.
6. Farmiseadmete töökorras oleku kontrollimine ja hooldamine.

A.2.2 Loomade või lindude söötmine
1. Toitumuse ja söömuse hindamine.
2. Sööda ladustamine ja kvaliteedi hindamine.
3. Söötmisala ja -vahendite puhastamine.
4. Söödarotatsiooni koostamine.
5. Söötmis- ja jootmisseadmete töökorras oleku kontrollimine ja hooldamine.

A.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel
1. Looma või linnu üldise tervisliku seisundi hindamine.
2. Haige looma ja linnu ravimine ning hooldamine.
3. Lõpnud looma või linnu kahjutustamine.

A.2.4 Juhtimine ja majandamine
1. Tootmisprotsessi ja -ressursside kavandamine.
2. Personali juhtimine.
3. Aruannete koostamine.
4. Müügiprotsessi ja turundustegevuse kavandamine.
5. Äriplaani koostamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Veisekasvatus
A.2.5 Veiste taastootmine
1. Põhikarja uuendamine.
2. Inna avastamine.
3. Veise seemendamiseks või paaritamiseks ettevalmistamine.
4. Tiinuse kontrollimine.
5. Veise poegimise jälgimine ja abistamine.
6. Vastsündinu registreerimine.
7. Poeginud veise ja vastsündinud vasika tervislikku seisundi ning käitumise jälgimine.
8. Ternespiima käsitlemine.
9. Lihaveiste noorloomade võõrutamine.

A.2.6 Piima tootmine
1. Lüpsiinventari ja piimajahuti töökorrasoleku tagamine.
2. Lüpsmise korraldamine.
3. Lüpsiroboti seadistamine.
4. Lüpsitulemuste analüüsimine.
5. Looma kinnisperioodi ettevalmistamine.

Seakasvatus
A.2.7 Sigade taastootmine
1. Aretusloomade valimine.
2. Indleva emise avastamine.
3. Emise paarituseks või seemenduseks ettevalmistamine.
4. Paaritamine ja seemendamine.
5. Emise tiinuse määramine.
6. Poegimise ettevalmistamine.
7. Poegimise jälgimine ja abistamine.
8. Järglase identifitseerimine.
9. Poeginud emise ja vastsündinud tervislikku seisundi ning käitumise jälgimine.
10. Ternespiima olemasolu ja selle kättesaadavuse kontrollimine.
11. Sündinud põrsaste, hukkunud ja surnultsündide registreerimine.
12. Ammemiste ja kasuemade valimine.
13. Põrsaste hooldamine.
14. Põrsaste võõrutamine.

Lamba- ja kitsekasvatus
A.2.8 Lammaste ja kitsede taastootmine
1. Aretusplaani koostamine ja paarituse korraldamine
2. Poegimise kavandamine.
3. Poegimise jälgimine ja abistamine.
4. Poeginud ute või kitse ja vastsündinu tervisliku seisundi ja käitumise jälgimine.
5. Amme ja/või kasuema valimine.
6. Tallede registreerimine ja märgistamine.
7. Võõrutamine.

A.2.9 Lamba- ja kitsesaaduste tootmine
1. Lammaste pügamine.
2. Villa sorteerimine ja pakendamine.
3. Lamba- või kitsenaha parkimiseks ettevalmistamine.
4. Piimalammaste ja -kitsede lüpsmine.

Hobusekasvatus
A.2.10 Hobuste taastootmine
1. Aretusplaani koostamine ja suguloomade valik
2. Inna avastamine ja paarituse või seemenduse korraldamine
3. Poegimiseelse seisundi tuvastamine ja abistamine sünnitusel.
4. Varssade esmane hooldamine.
5. Varssunud märade hooldamine tervisliku seisundi jälgimine.
6. Sünni registreerimine
7. Varsaga märade talutamine ja sotsialiseerimine.
8. Võõrutamine.

Linnukasvatus
A.2.11 Lindude taastootmine
1. Põhikarja uuendamise korraldamine.
2. Lindude kunstlik seemendamine .
3. Haudemunade kogumine ja ettevalmistamine hautamiseks.
4. Haude- ja koorumiskappide töö jälgimine.
5. Tibude kvaliteedi kontroll.
6. Munemise jõudluskontroll.
7. Tibude ja noorte sugulindude kasvamise jälgimine.

A.2.12 Linnusaaduste tootmine
1. Linnu realiseerimisaja määramine
2. Lindude hukkamisele saatmise korraldamine
3. Munade kogumine ja müügiks ettevalmistamine.
4. Sulgede puhastamine, pesemine, kuivatamine, sorteerimine ja pakendamine.

Küülikukasvatus
A.2.13 Küülikute taastootmine
1. Aretusplaani koostamine ja paarituse korraldamine.
2. Indlevate küülikute tuvastamine ja paaritamise/seemendamise ettevalmistamine.
3. Poegimise kavandamine.
4. Poegimise jälgimine ja abistamine.
5. Registreerimine, märgistamine ja ümberpaigutamine.
6. Pesakonna tervisliku seisundi ja käitumise jälgimine.
7. Võõrutamine

A.2.14 Küülikusaaduste tootmine
1. Loomade väljavalimine nahastamiseks.
2. Nahastuse ruumide ettevalmistamine.
3. Looma tapmine.
4. Nahastamine ja nahkade puhastamine.
5. Naha esmane töötlemine, sorteerimine ja pakendamine.
6. Küülikute lihakehade töötlemine ja müügiks ettevalmistamine.
Karusloomakasvatus
A.2.15 Karusloomade taastootmine
1. Aretusplaani koostamine ja paarituse korraldamine.
2. Indlevate karusloomade tuvastamine ja paaritamise/seemendamise ettevalmistamine.
3. Seemendamine
4. Poegimise kavandamine.
5. Poegimise jälgimine ja abistamine.
6. Sündinud poegade, hukkude ja surnultsündide registreerimine ning ümberpaigutamine ja märgistamine.
7. Pesakonna tervisliku seisundi ja käitumise jälgimine.
8. Võõrutamine

A.2.16 Karusloomasaaduste toomine
1. Loomade väljavalimine nahastamiseks.
2. Nahastuse ruumide ettevalmistamine.
3. Looma tapmine.
4. Nahastamine ja nahkade puhastamine.
5. Naha esmane töötlemine, sorteerimine ja pakendamine.

Valitavad tööosad:
A.2.17 Loomade karjatamine
1. Karjatamisplaani koostamine.
2. Aedade rajamine ja nende korrasoleku kontrollimine.
3. Karja jälgimine ja ajamine.
4. Söötmine ja jootmine karjatamisel.
5. Karjamaade seisukorra jälgimine ning hooldamine.
6. Karja järelevalve karjatamisel.