Kutsestandardid

Loomakasvatustöötaja, tase 3

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 11-22112018-2.4/8k

Spetsialiseerumised:
Veisekasvatustöötaja, tase 3
Seakasvatustöötaja, tase 3
Lamba- ja kitsekasvatustöötaja, tase 3
Hobusekasvatustöötaja, tase 3
Linnukasvatustöötaja, tase 3
Karusloomakasvatustöötaja, tase 3

Osakutsed:
Lüpsja, tase 3

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 11/22.11.2018

Kehtib alates: 22.11.2018

Kehtib kuni: 21.11.2023

EKR tase: 3

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 3

Muudatused:
Taime- ja loomakasvatusega seotud kompetentsid on kirjeldatud nüüd eraldi kutsestandardites. Enam ei ole eraldi osakutset Põllumajandusmasinatega töötamine. Eraldi teadmisi välja toodud ei ole, vajalikud teadmised on integreeritud tegevusnäitajatesse. Senisest selgemalt on välja toodud vajalikud IKT-kompetentsid. Parandatud on ka sõnastusi ja ühtlustatud detailsusastet.
Standardis on küüliku- ja karusloomakasvatusega seotud kompetentsid kirjeldatud eraldi spetsialiseerumistena.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

3. taseme looma-või linnukasvatustöötaja põhiliseks tööülesandeks on loomade või lindude heaolu tagamine. Ta töötab iseseisvalt temale etteantud tootmislõigus ja omab algteadmisi põllumajandusloomadest ja farmitehnikast.
Ta hooldab loomi või linde ja täidab muid liigispetsiifilisi tööülesandeid, nt lüpsmine, karjatamine, pügamine, karusloomade nahastamine.

Loomakasvatuse kutsealal on ka Loomakasvataja, tase 4 ja Loomakasvatustootja, tase 5 kutsed.

Tööosad

A.2.1 Loomade või lindude hooldamine
1. Looma/linnu üldise heaolu jälgimine, hindamine ja hooldamine.
2. Looma/linnu grupeerimine ja/või ümberpaigutamine.
3. Looma/linnu igapäevane vaatlemine.
4. Looma/linnu puhastamine.
5. Loomade sõrgade hooldusvärkimine ja küüniste korrastamine.
6. Farmiseadmete töökorras oleku kontrollimine ja hooldamine.

A.2.2 Loomade või lindude söötmine
1. Toitumuse ja söömuse hindamine.
2. Sööda ladustamine ja kvaliteedi hindamine.
3. Söötmisala ja -vahendite puhastamine.
4. Söötmine ja jootmine.
5. Söötmis- ja jootmisseadmete töökorras oleku kontrollimine ja hooldamine.

A.2.3 Loomade või lindude tervisliku seisundi jälgimine ja ravi loomaarsti juhendamisel
1. Looma või linnu üldise tervisliku seisundi hindamine.
2. Haige looma ja linnu ravimine ning hooldamine.
3. Lõpnud looma või linnu kahjutustamine.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Veisekasvatus
A.2.4 Veiste taastootmine
1. Inna avastamine.
2. Veise seemendamiseks või paaritamiseks ettevalmistamine.
3. Tiinuse kontrollimine.
4. Veise poegimise jälgimine ja abistamine.
5. Poeginud veise ja vastsündinud vasika tervislikku seisundi ning käitumise jälgimine.
6. Ternespiima käsitlemine.
7. Lihaveiste noorloomade võõrutamine.

A.2.5 Lüpsmine
1. Lüpsiinventari ja piimajahuti lüpsiks ettevalmistamine.
2. Loomade lüpsialale ja -alalt suunamine.
3. Udara ettevalmistamine lüpsiks.
4. Loomade lüpsmine.
5. Lüpsinventari ja lüpsiala puhastamine.
6. Kinnisloomade grupeerimine.

Seakasvatus
A.2.6 Sigade taastootmine
1. Indleva emise avastamine.
2. Emise paarituseks või seemenduseks ettevalmistamine.
3. Paaritamisel ja seemendamisel abistamine.
4. Emise tiinuse määramine.
5. Poegimise ettevalmistamine.
6. Järglase identifitseerimine.
7. Poeginud emise ja vastsündinud tervislikku seisundi ning käitumise jälgimine.
8. Ternespiima olemasolu ja selle kättesaadavuse kontrollimine.
9. Põrsaste hooldamine.
10. Põrsaste võõrutamine.

Lamba- ja kitsekasvatus
A.2.7 Lammaste ja kitsede taastootmine
1. Paaritusgruppide moodustamine.
2. Poegimisala ettevalmistamine.
3. Poegimise jälgimine ja abistamine.
4. Poeginud ute või kitse ja vastsündinu tervisliku seisundi ja käitumise jälgimine.
5. Tallede registreerimine ja märgistamine.
6. Võõrutamine.

A.2.8 Lamba- ja kitsesaaduste tootmine
1. Lammaste pügamine.
2. Villa sorteerimine ja pakendamine.
3. Lamba- või kitsenaha parkimiseks ettevalmistamine.
4. Piimalammaste ja -kitsede lüpsmine.

Hobusekasvatus
A.2.9 Hobuste taastootmine
1. Inna avastamine ja abistamine paaritusel või seemendusel.
2. Poegimiseelse seisundi tuvastamine ja abistamine sünnitusel.
3. Varssade esmane hooldamine.
4. Varssunud märade hooldamine tervisliku seisundi jälgimine.
5. Varsaga märade talutamine ja sotsialiseerimine.
6. Võõrutamine.

Linnukasvatus
A.2.10 Linnusaaduste tootmine
1. Munade kogumine ja müügiks ettevalmistamine.
2. Sulgede puhastamine, pesemine, kuivatamine, sorteerimine ja pakendamine

Karusloomakasvatus
A.2.11 Karusloomade taastootmine
1. Indlevate karusloomade tuvastamine ja paaritamise/seemendamise ettevalmistamine.
2. Poegimise kavandamine.
3. Poegimise jälgimine ja abistamine.
4. Sündinud poegade, hukkude ja surnultsündide registreerimine ning ümberpaigutamine ja märgistamine.
5. Pesakonna tervisliku seisundi ja käitumise jälgimine.
6. Võõrutamine

Valitavad tööosad:
A.2.12 Loomade karjatamine
1. Aedade rajamine ja nende korrasoleku kontrollimine.
2. Karja jälgimine ja ajamine.
3. Söötmine ja jootmine karjatamisel.
4. Karjamaade seisukorra jälgimine ning hooldamine.
5. Karja järelevalve karjatamisel.