Kutsestandardid

Taimekasvatustootja, tase 5

Versiooni number: 8

Kutsestandardi tähis: 11-22112018-2.3/8k

Valdkond: PÕLLUMAJANDUS, KALANDUS, METSANDUS, TOIDUAINETÖÖSTUS

Kutseala: Looma- ja taimekasvatus. Põllumajandustehnika

Kutsetegevuse valdkond: Toiduainetööstus ja Põllumajandus

Vastutav kutsenõukogu: Toiduainetööstuse ja Põllumajanduse Kutsenõukogu

Otsus: 11/22.11.2018

Kehtib alates: 22.11.2018

Kehtib kuni: 21.11.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
6 Põllumajanduse, metsanduse, kalanduse ja jahinduse oskustöölised
61 Põllumajanduse oskustöölised

EMTAK klassifikaator:
A PÕLLUMAJANDUS, METSAMAJANDUS JA KALAPÜÜK
01 Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

ISCED klassifikaator:
081 Põllumajandus
0811 Põllundus ja loomakasvatus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Taime- ja loomakasvatusega seotud kompetentsid on kirjeldatud nüüd eraldi kutsestandardites. Eraldi teadmisi välja toodud ei ole, vajalikud teadmised on integreeritud tegevusnäitajatesse. Senisest selgemalt on välja toodud vajalikud IKT-kompetentsid. Parandatud on ka sõnastusi ja ühtlustatud detailsusastet.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Taimekasvatuse põllumajandustootja on erialase töökogemusega spetsialist, kes planeerib, analüüsib, korraldab ja vastutab taimekasvatusliku tava- ja mahetootmise eest. Ta toodab, esmatöötleb ja turustab põllumajandussaadusi.
Tema peamisteks tööülesanneteks on ettevõtte tootmistegevuse kavandamine ja korraldamine, tootmismahtude ja tööjõu vajaduste planeerimine, tööde juhtimine, majandustegevuse üle arvestuse ja aruandluse pidamine, vajadusel ettevõtte esindamine ning klientide ja vahendajatega suhtlemine. Ta on kursis valdkonna arengutega ja on vajadusel valmis rakendama asjakohaseid muudatusi. Töötamine põllumajandustootjana eeldab tööd inimestega, organiseerides ja vastutades meeskonna töö eest.
Töötamine põllumajanduse tootmisettevõttes eeldab heade põllumajandustavade järgimist ja tegutsemist viisil, mis tagab ohutu toidu ja sööda tootmise.

Taimekasvatuse põllumajanduse kutsealal on ka Taimekasvataja, tase 4 kutse.

Tööosad

A.2.1 Põllu- ja rohumaakultuuride kasvatamine
1. Mullaproovide võtmine.
2. Viljavaheldusplaani koostamine.
3. Maa külviks ettevalmistamine.
4. Seemnete kvaliteedi hindamine.
5. Põllu- ja rohumaakultuuride külvamine.
6. Väetamisplaani koostamine ning väetamise ja hooldustööde korraldamine
7. Taimekaitsetööde tegemine

A.2.2 Põllukultuuride koristamine ja säilitamine
1. Küpsusfaasi hindamine, koristamine ja saagikuse määramine.
2. Saagi esmane töötlemine, hoiustamine ja säilitamine, proovide võtmine.

A.2.3 Rohumaakultuuride koristamine ja säilitamine
1. Koresöödaks kasvatatavate rohumaakultuuride kasvufaasi hindamine ja tehnika seadistamine.
2. Koresööda valmistamine.
3. Koresööda ladustamine, proovide võtmine.

A.2.4 Põllumajandusmasinate hooldamine ning remontimine
1. Põllumajandusmasinate ja -seadmete hooldamine.
2. Masinate ja seadmete ettevalmistamine hoiustamiseks või hooajatöödeks.
3. Tööseadmete kuluvosade seisundi määramine ja hindamine.
4. Põllumajandusmasina ja -seadme remontimine.

A.2.5 Juhtimine ja majandamine
1. Tootmisprotsessi ja -ressursside kavandamine.
2. Personali juhtimine.
3. Aruannete koostamine.
4. Müügiprotsessi ja turundustegevuse kavandamine.
5. Äriplaani koostamine.