Kutsestandardid

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener, tase 6

Versiooni number: 11

Kutsestandardi tähis: 22-29112018-3.1/11k

Spetsialiseerumised:
Hoone veevarustus ja kanalisatsioon
Välisveevarustus ja kanalisatsioon

Valdkond: EHITUS, ARHITEKTUUR, KINNISVARA, GEOMAATIKA

Kutseala: Inseneeria (ehitus)

Kutsetegevuse valdkond: Arhitektuur, Geomaatika, Ehitus ja Kinnisvara

Vastutav kutsenõukogu: Arhitektuuri, Geomaatika, Ehituse ja Kinnisvara Kutsenõukogu

Otsus: 18/29.11.2018

Kehtib alates: 29.11.2018

Kehtib kuni: 28.11.2023

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
21 Loodus- ja tehnikateaduste tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
M KUTSE-, TEADUS- JA TEHNIKAALANE TEGEVUS
71 Arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

ISCED klassifikaator:
073 Arhitektuur ja ehitus
0732 Ehitus ja tsiviilrajatised

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinsener (edaspidi VK insener) tegutseb spetsialistina hoonete veevarustuse ja kanalisatsiooni ning välisveevarustuse, väliskanalisatsiooni ehitiste ja
-seadmete rajamisel, laiendamisel ja rekonstrueerimisel ning veevarustus- ja kanalisatsiooniehitiste ning seadmete lammutamisel. VK inseneri ülesanne on ettenähtud tehniliste lahenduste väljatöötamine ja projektlahenduste realiseerimine, pidades silmas sotsiaalseid, majanduslikke ja eetilisi aspekte, keskkonnahoidu, tööohutust ja töötervishoidu. VK insener teeb koostööd teiste sidusvaldkondade spetsialistidega.

VK inseneri kutsealal on välja töötatud järgmised kutsestandardid:
- Veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 6
- Diplomeeritud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 7
- Volitatud veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 8

VK inseneri kutse koosneb kahest spetsialiseerumisest:
1) hoone veevarustus ja kanalisatsioon
2) välisveevarustus ja -kanalisatsioon

Sõltuvalt spetsialiseerumisest on vajalik valida vähemalt üks järgnevatest ametialadest:
1) Hoone veevarustus ja -kanalisatsioon
- hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
- ehitusjuhtimine
- ehitustegevuse juhtimine
- omanikujärelevalve
- hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
- projekteerimise juhtimine¹
2) Välisveevarustus ja -kanalisatsioon
- välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
- ehitusjuhtimine
- ehitustegevuse juhtimine
- omanikujärelevalve
- välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
- projekteerimise juhtimine¹

Veevarustuse ja kanalisatsiooniinsener, tase 6 on spetsialist, kes vastutab nii iseenda kui enda poolt juhitud töörühma töö tulemuste eest.
VK insener, tase 6 kutsetunnistus annab selle omanikule seadusest tulenevatel alustel õiguse tegutseda pädeva isikuna iseseisvalt ja omal vastutusel ainult järgnevalt kirjeldatud piirangute ulatuses:

I HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE
Hooned (v.a. maa-aluse korrusega hooned) pindalaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe² järgi
- ühe korteriga elamud (kood 11100)
- kahe korteriga elamud (kood 11210)
- kolme või enama korteriga elamud (kood 11220)

II VÄLISVEEVARUSTUSE JA -KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI KOOSTAMINE
a) Korterelamute (kood 11100, 11210 ja 11220) juurde kuuluvad kinnistusisesed torustikud ja seadmed (sh pumplad ja omapuhastid);
b) Ühte (1) kinnistut teenindavad kinnistuvälised VK torustikud;
c) Puurkaev-pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese vajaduseks.

III HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
Kõik hooned köetava pinnaga kuni 10 000 m², välja arvatud:
- hooned, mis arhitektuursest eripärast on jagatud kahte või enamasse veevarustuse rõhutsooni
- veekeskused, ujulad
- uurimis- ja teaduslaborid
- tunnelid ja allmaarajatised
- kõrgendatud tuleohuga hooned

IV VÄLISVEEVARUSTUSE JA -KANALISATSIOONI EHITAMINE, EHITUSJUHTIMINE
a) välisveevarustuse süsteemid (ka ühisveevärk), mille torustiku siseläbimõõt ei ületa 300mm;
b) väliskanalisatsiooni süsteemid (ka ühiskanalisatsioon), mille torustiku läbimõõt ei ületa 1000 mm;
c) reoveepuhastid koormusega kuni 5000 ie ning mis ei asu nõrgalt kaitstud või kaitsmata põhjaveega alal;
d) veetöötlusjaamad tootlikkusega kuni 2500 m³/d.

V OMANIKUJÄRELEVALVE
1) Hoonesisene või selle juurde kuuluv veevarustuse ja kanalisatsioon
Hooned (v.a. maa-aluse korrusega hooned) pindalaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe¹ järgi
- ühe korteriga elamud (kood 11100)
- kahe korteriga elamud (kood 11210)
- kolme või enama korteriga elamud (kood 11220)
2) Välisveevarustus ja -kanalisatsioon
- Korterelamute (kood 11100, 11210 ja 11220) juurde kuuluvad kinnistusisesed torustikud ja seadmed (sh pumplad ja omapuhastid);
- Ühte (1) kinnistut teenindavad kinnistuvälised VK torustikud;
- Puurkaev-pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese vajaduseks.

VI HOONE VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
Hooned (v.a. maa-aluse korrusega hooned) pindalaga kuni 1000 m², mis on ehitise kasutamise otstarbe¹ järgi
- ühe korteriga elamud (kood 11100)
- kahe korteriga elamud (kood 11210)
- kolme või enama korteriga elamud (kood 11220)

VII VÄLISVEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKTI EKSPERTIIS
a) Korterelamute (kood 11100, 11210 ja 11220) juurde kuuluvad kinnistusisesed torustikud ja seadmed (sh pumplad ja omapuhastid);
b) Ühte (1) kinnistut teenindavad kinnistuvälised VK torustikud;
c) Puurkaev-pumplad, mille projektikohane tootlikkus on alla 10 kuupmeetri ööpäevas ühe kinnisasja või kuni 50 inimese vajaduseks.

VII PROJKTEERIMISE JUHTIMINE
Võrdne samal tasemel hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni (I) ning välisveevarustuse ja kanalisatsiooni (II) ehitusprojektide koostamise pädevusega.

__________
¹ - projekteerimise juhtimise tegevuse all peetakse silmas mitte kitsa eriala, vaid kogu tervikprojekti projekteerimise projektijuhtimist.
² - EVS-NE 1997-1:2006 liigituse järgi.

Tööosad

A.2.1 Veevarustuse- ja kanalisatsiooniinseneri tööd läbiv kohustuslik kompetents
1. Kutse-eetika nõuete järgimine
2. Erialane enesearendamine
3. Meeskonnatöös osalemine, meeskonna juhtimine
4. Keskkonnahoidlikkuse ja energiatõhususe põhimõtete rakendamine
5. Valdkondlike teadmiste rakendamine töös
6. Digipädevus ja keeleoskus

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
HOONE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
A.2.2 Hoone veevarustus ja kanalisatsioon
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise ja üleandmise korraldamine

VÄLISVEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON
A.2.3 Välisveevarustus ja kanalisatsioon
1. Tööde juhtimine ja korraldamine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Valminud tööde ja nende osade kvaliteedi kontrollimine
3. Valminud tööde kompleksse vastavuse ja sobivuse kontrollimine
4. Valminud tööde tellijale esitamise ja üleandmise korraldamine

Valitavad tööosad:
A.2.4 Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
1. Projekti koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tehniliste lahenduste kavandamine
4. Lähteandmete edastamine teistele projekti osapooltele
5. Seletuskirja koostamine
6. Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni projekti koostamine ja vormistamine
7. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
8. Projekteerija järelevalve tegemine
9. Täiendavate dokumentide koostamine

A.2.5 Välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni ehitusprojekti koostamine
1. Projekti koostamine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Lähteandmete kogumine ja analüüs
3. Tehniliste lahenduste kavandamine
4. Lähteandmete edastamine teistele projekti osapooltele
5. Seletuskirja koostamine
6. Välisveevarustuse ja -kanalisatsiooni projekti koostamine ja vormistamine
7. Koostöö projekteerimismeeskonnaga
8. Projekteerija järelevalve tegemine
9. Täiendavate dokumentide koostamine

A.2.6 Ehitustegevuse juhtimine
1. Ehitustegevuse juhtimine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Ehituspakkumise koostamine
3. Ehitamise kavandamine
4. Ehituse ressursside kavandamine
5. Alltööhangete korraldamine ja lepingute sõlmimine
6. Ehitustoodete hankimine
7. Ehitustegevuse korraldamine ehitustööde kestel
8. Kvaliteedikontrolli ja mõõdistustööde tegemise korraldamine
9. Objekti üleandmisdokumentatsiooni koostamine
10. Objekti üleandmise korraldamine

A.2.7 Ehitusjuhtimine
1. Ehitusjuhtimine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Vajadusuuringu läbiviimine
3. Hanke ettevalmistamine ja hankedokumentatsiooni koostamine
4. Ehitise elutsükli kavandamine
5. Ehitusmaksumuse arvutamine
6. Projekteerimise ettevalmistamine ja tööde korraldamine
7. Projekteerijate valimine ja lepingute ettevalmistamine
8. Ehitustööde ettevalmistamine
9. Pakkumusdokumentatsiooni ettevalmistamine
10. Alltöövõtjate valimine
11. Ehitusprotsessi koordineerimine tellija esindajana
12. Objekti üleandmine ja kasutuselevõtmine
13. Garantiiperioodi toimingud

A.2.8 Omanikujärelevalve
1. Omanikujärelevalve tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Järelevalveprogrammi koostamine
3. Ehitusprojekti nõuetele vastavuse kontrollimine
4. Ehitustegevuse lepingule vastavuse kontrollimine
5. Kvaliteedi vastavuse kontrollimine ja hindamine
6. Ohutusele vastavuse kontrollimine
7. Vajaliku dokumentatsiooni kontrollimine
8. Ehitise vastuvõtmine
9. Teavitustegevus
10. Ettepanekute tegemine

A.2.9 Hoone veevarustuse ja kanalisatsiooni ehitusprojekti ekspertiis
1. Ehitusprojekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega etteantud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele vastavuse kontrollimine
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.10 Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti ekspertiis
1. Välisveevarustuse ja kanalisatsiooni projekti ekspertiisi tegemine kutsetasemega ettenähtud pädevuse piires
2. Projektiga tutvumine, lähteandmete kogumine ja analüüsimine
3. Projekti mahulise vastavuse kontrollimine
4. Projekti lahenduste eesmärgile ja nõuetele
5. Ekspertiisi aruande koostamine

A.2.11 Projekteerimise juhtimine
1. Projekteerimislepingu ettevalmistamine
2. Projekteerimismeeskonna komplekteerimine
3. Infovahetuse korraldamine
4. Projekteerimise koordineerimine ja kvaliteedijuhtimine
5. Projekteerija järelevalve korraldamine