Kutsestandardid

Noorem tarkvaraarendaja, tase 4

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 08-13112018-1.2/6k

Valdkond: IT, TELEKOMMUNIKATSIOON JA ELEKTROONIKA

Kutseala: Tarkvaraarendus

Kutsetegevuse valdkond: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsioon

Vastutav kutsenõukogu: Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Kutsenõukogu

Otsus: 12/13.11.2018

Kehtib alates: 13.11.2018

Kehtib kuni: 12.11.2023

EKR tase: 4

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
25 IKT tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
J INFO JA SIDE
62 Programmeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

ISCED klassifikaator:
061 Informatsiooni- ja kommunikatsioonitehnoloogiad
0613 Tarkvara ja rakenduste arendus ning analüüs

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 4

Muudatused:
Uuendatud versioonis on kompetentsid kirjeldatud tegevusnäitajatena, mistõttu kadus vajadus tuua eraldi välja kirjeldus, teadmised ja oskused. Uues versioonis on välja toodud tarkvaraarendaja põhilised tööülesanded (välja on jäänud tööosad, mis ei ole otseselt tarkvaraarendaja tavapärase tööga seotud), mistõttu on uus kutsestandard varasemast oluliselt kompaktsem ja fokusseeritum.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Noorem tarkvaraarendaja, tase 4 põhiliseks tööks on tarkvara lähtekoodi kirjutamine vastavalt väljatöötatud ja kokkulepitud arhitektuurile ning disainile. Ta osaleb süsteemi disaini väljatöötamisel ja pakub välja erinevaid tehnilisi lahendusi, arvestades süsteemi kui tervikut. Tema põhilised tööülesanded on toote või projekti kavandamine, rakenduse projekteerimine, kavandamine ja väljatöötamine, süsteemide integreerimine, testimine, lahenduse kasutuselevõtt ja dokumenteerimine. Ta oskab leida ebakõlasid ülesande püstitusel ja anda sisendit analüütikule ülesande täpsustamiseks, anda sisendit testijale muudatuste ja arenduste testimiseks.
Tarkvaraarendaja töötab meeskonnas ja lahendab tööülesandeid iseseisvalt, mõistes ja rakendades meeskonnas kasutatavat tarkvaraarenduse metoodikat.
Tarkvaraarendaja töö eeldab analüütilist ja loovat tehnilist mõtlemist ning pidevat kutsealast enesetäiendamist. Ta peab mõistma süsteemi erinevate komponentide omavahelist mõju ning oskama muudatuste ja arenduste tegemisel sellega arvestada. Tarkvaraarendaja töö eeldab head meeskonnatöö oskust.

IKT-kutsete kirjeldamisel on aluseks Euroopa IKT-kompetentside raamistik (e-CF), mis määratleb kokku 40 e-CF-põhikompetentsi.

Tööosad

1. Toote või projekti kavandamine (e-CF kompetents A.4.)
2. Rakenduse projekteerimine (e-CF kompetents A.6.)
3. Tehnoloogia arengu jälgimine (e-CF kompetents A.7.)
4. Kavandamine ja väljatöötamine (e-CF kompetents B.1. ja B.2.)
5. Testimine (e-CF kompetents B.3.)
6. Lahenduse juurutamine/paigaldamine/kasutuselevõtt (e-CF kompetents B.4.)
7. Dokumentatsiooni koostamine (e-CF kompetents B.5.)