Kutsestandardid

Hingehoidja, tase 6

Versiooni number: 4

Kutsestandardi tähis: 05-09112018-03/4k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Sotsiaaltöö ja nõustamine

Kutsetegevuse valdkond: Sotsiaalhoolekanne

Vastutav kutsenõukogu: Sotsiaalhoolekande Kutsenõukogu

Otsus: 12/09.11.2018

Kehtib alates: 09.11.2018

Kehtib kuni: 08.11.2019

EKR tase: 6

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
88 Sotsiaalhoolekanne ilma majutuseta

ISCED klassifikaator:
022 Humanitaaria
0221 Usundiõpetus ja usuteadus

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 6

Muudatused:
Muudatusteta pikendamine 1 aastaks.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Hingehoidja töö eesmärk on olla kannatavale/kriisis inimesele toeks tema enda vajadustest ja veendumustest lähtuvalt. Hingehoidja hoolitseb inimese kui terviku eest, keskendudes eksistentsiaalsetele ja usulistele teemadele.
Hingehoidja kuulub Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikusse või Eesti Vabariigis registreeritud usuühendusse ning tal on oma kiriku/usuühenduse juhtorgani volitus või nõusolek selleks tööks. Teistesse usuühendustesse kuuluvate hingehoidjate töö kooskõlastatakse EKN-iga.
6. taseme hingehoidja teeb hingehoiutööd abivajajaga, koolitab hingehoiu valdkonnas, esindab organisatsiooni ja teeb koostööd kolleegide ja teiste spetsialistidega. Ta töötab nii üksi kui ka meeskonnas. Hingehoidja töö keskmes on suhtlemine nii abivajaja, tema lähedaste, kolleegide kui ka teiste erialade spetsialistidega.

Hingehoiu kutsealal on lisaks 6. taseme hingehoidja kutsele veel järgmised kutsed:
- hingehoidja, tase 7, kes lisaks hingehoiutööle arendab erialast tegevust, juhendab ning koolitab hingehoiu valdkonnas, esindab organisatsiooni ja teeb koostööd riigisiseselt ning rahvusvaheliselt, koordineerib koostööd kolleegide ja teiste spetsialistidega.
- kaplan, tase 6, kes viib läbi jumalateenistusi ja teisi usulisi talitusi, teeb hingehoiutööd abivajajaga, koolitab ja nõustab usu-, eetika- ja moraaliküsimustes ning teeb koostööd teiste erialade spetsialistidega; vangla kaplan viib läbi taasühiskonnastava eesmärgiga usulise suunitlusega sotsiaalprogramme.
- kaplan, tase 7, kes lisaks jumalateenistuste ja teiste usuliste talituste läbiviimisele ning hingehoiutööle arendab erialast tegevust, juhendab ning koolitab hingehoiu valdkonnas, esindab organisatsiooni ja teeb koostööd riigisiseselt ning rahvusvaheliselt, koordineerib koostööd kolleegide ja teiste spetsialistidega.

Tööosad

A.2.1 Jumalateenistuste ja usuliste talituste korraldamine
1. Jumalateenistuste ja usuliste talituste, sh oikumeenilise teenistuse ettevalmistamine.

A.2.2 Koostöö erinevate usuliste ja ühiskondlike ühendustega
1. Erinevate usuliste ühenduste vaimulike tegevuse koordineerimine ning korraldamine.
2. Teiste spetsialistide ja vabatahtlike kaasamine ja nende töö korraldamine.
3. Osalemine ühiskondlike ja rahvusvaheliste organisatsioonide tegevuses.

A.2.3 Hingehoidlik nõustamine
1. Abivajaja seisundi kaardistamine.
2. Nõustamine religiooni alal.
3. Nõustamine eetika ja moraali alal.
4. Nõustamine sotsiaalse toimetuleku küsimustes.
5. Hingehoidlik vestlus.
6. Nõustamine lepitusprotsessis.
7. Hukkunute ja vigastatute hooldus.
8. Nõustamine surnuga ümberkäimisel.
9. Leinanõustamine.
10. Kultuuride- ja religioonidevaheline kommunikatsioon.
11. Töö peredega.

A.2.4 Koolitamine
1. Koolitusvajaduse väljaselgitamine.
2. Koolituse ettevalmistamine ja läbiviimine.
3. Koolitustulemuse hindamine ja tagasiside andmine.

A.2.5 Kriisiabi
1. Kriisikommunikatsioon.
2. Kriisiolukorra lahendamine.
3. Kriisinõustamine.

A.2.6 Kutsealase tegevuse arendamine ja juhtimine
1. Töö planeerimine ja analüüsimine.
2. Dokumentatsiooni koostamine.
3. Osalemine organisatsiooni väärtuste ja hoiakute kujundamises.

A.2.7 Ennetustöö
1. Koostöö teiste erialade spetsialistidega.
2. Koostöö abivajaja lähedastega, töö peredega.
3. Suitsiidipreventsioon.
4. Rahvusvaheliste õigusaktide järgimise jälgimine.