Kutsestandardid

Kohtukriminalistikaekspert, tase 8

Versiooni number: 5

Kutsestandardi tähis: 26-06112018-1.4/5k

Spetsialiseerumised

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 11/06.11.2018

Kehtib alates: 01.03.2019

Kehtib kuni: 29.02.2024

EKR tase: 8

Ametite (ISCO) klassifikaator:
3 Tehnikud ja keskastme spetsialistid
31 Loodus- ja inseneriteaduste keskastme spetsialistid

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 8

Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast. Uuendamisel parendati sõnastust ja täpsustati kompetentsusnõudeid. Spetsialiseerumisel sõrmejäljeeksperdiks muutus kutsenimetus ning endise kahe spetsialiseerumise (sõrmejäljeekspert-esiletooja ning sõrmejäljeekspert-identija) asemel saab taotleja tõendada ühe või mõlemad kompetentsid/tegutsemissuunad valitavate kompetentsidena.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Kohtukriminalistikaekspert on riiklikus ekspertiisiasutuses töötav kohtuekspert, kelle peamine tööülesanne on menetlusasjades ekspertiiside ja uuringute tegemine ja mitteõiguslikele eriteadmistele põhineva eksperdiarvamuse andmine.

8. kohtukriminalistikaekspert teeb oma eriteadmiste valdkonnas ekspertiise ja uuringuid, mille alusel koostab kirjalikult põhjendatud eksperdiarvamuse. Kohtu kutsel osaleb kohtuistungil eksperdi/tunnistajana või oma eriteadmiste valdkonnas asjatundjana. Lisaks ekspertiiside ja uuringute tegemisele tegeleb ta valdkonna arendamise, uute metoodikate ja valdkonda puudutavate seaduste väljatöötamise ning koolitamise ja juhendamisega.

8. taseme kohtukriminalistikaekspert on oma töös erapooletu, järgib konfidentsiaalsuse ja teisi riikliku ekspertiisiasutuse põhikirjast ja kvaliteedisüsteemist tulenevaid nõudeid.

Kohtukriminalistikaeksperdi kutsealal on järgmised spetsialiseerumised:
DNA-ekspert võrdleb sündmuskoha DNA-profiile isiku DNA-profiilidega ja viib läbi DNA analüüsil baseeruvaid sugulusuuringuid.

Jäljeekspert uurib jalatsi-, rehvi-, murdmisriista- jm jälgi ning võrdleb neid esitatud võrdlusmaterjaliga.

Tulirelvaekspert uurib tulirelvi, laskemoona, nende komponente ja laskmisel tekkivaid jälgi.

Tulekahjuekspert teeb kindlaks tulekahjukolde asukoha, uurib objekti süttimise võimalikkust kontrollitavast süüteallikast ja tuvastab tulekahju tehnilise tekkepõhjuse.

Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspert uurib lõhkeseadeldisi, lõhkematerjale, pürotehnilisi tooteid ja nende osi ning plahvatusjärgseid fragmente jm.

Liiklusekspert rekonstrueerib ja analüüsib liiklusõnnetusi, hindab sõidukite liiklusohutust tagavate süsteemide töövõimet ja rikke esinemisel tuvastab selle põhjuse, identifitseerib sõidukeid, analüüsib sõidukite vahelise kontakti toimumise võimalikkust.

Dokumendiekspert uurib tähtsaid isikuttõendavaid dokumente, paberraha, teisi trükitooteid ja dokumente, tehes kindlaks, kas on tegemist ehtsate või võltsitud dokumentidega.

Käekirjaekspert uurib kirjutaja tuvastamiseks tekste ja/või allkirju.

Raamatupidamiseekspert uurib raamatupidamiskohuslase raamatupidamisarvestuse ja aruandluse korraldamist, raamatupidamisandmete moonutamist või ebaõigete andmete esitamist, ainelise kahju tekitamist ja selle ulatust, revisjonijärelduste õigsust jm kuriteo toimepanemise tõendamisel tähtsust omavaid asjaolusid.

Hääleekspert parandab salvestuste arusaadavust, tuvastab kõneleja, määrab salvestiste õigsust ja transkribeerib kõnesid.

Kujutiseekspert parandab kujutava materjali kvaliteeti, eraldab sündmusega seotud kaadreid ja töötleb erivormingus videofaile.

Infotehnoloogiaekspert otsib ja taastab kuritegeliku tegevuse tuvastamiseks andmekandjatelt informatsiooni ning testib elektroonikaseadmeid.

Narkootilise aine ekspert teeb kindlaks, kas ja millise narkootilise või psühhotroopse ainega on tegemist.

Alkoholiekspert teeb kindlaks, kas on tegemist omavalmistatud või tööstusliku alkoholiga, samuti tuvastab puskariaparaate.

Põlevvedelikuekspert uurib, kas tulekahju sündmuskohalt võetud objektides leidub põlevvedelike jälgi.

Lõhkeaineekspert teeb kindlaks, kas on tegemist lõhkeainega või missugust lõhkeainet kasutati plahvatuse tekitamiseks.

Kiuekspert uurib objektidel leiduvaid kiudusid ja karvu.

Värvkatteekspert uurib ühe värvitud eseme värviosakeste leidumist teisel esemel.

Metalli- ja lasujäägiekspert teeb kindlaks, kas inimese kätel või riietel leidub tulirelvast pärinevaid osakesi, tuvastab metalli elementkoostise või metallijäljed objektidel, tuvastab ja klassifitseerib võltsmünte.

Toksikoloogiaekspert uurib joobeseisundi tuvastamiseks või surma põhjuse kindlakstegemiseks, milliseid aineid on isik tarvitanud.

Sõrmejäljeekspert toob esiletoojana esemetelt ja pindadelt naha papillaarkurrustiku jäljed esile ning hindab esiletoodud naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseeritavust. Identijana hindab sõrmejäljeekspert naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseeritavust ning identifitseerib naha papillaarkurrustiku jälje alusel isiku.

Kohtukriminalistikaeksperdi kutsealal on lisaks 8. tasemele ka 7. taseme kohtukriminalistikaekspert, kes teeb ekspertiise ja uuringuid vastavalt oma eriteadmistele.

Tööosad

A.2.1 Ekspertiiside ja/või uuringute tegemine
1. Materjalidega tutvumine.
2. Ekspertiisi ja/või uuringu läbiviimine.
3. Tulemuste vormistamine.
4. Menetlustoimingus osalemine.

A.2.2 Osalemine kohtuistungil
1. Kohtuistungiks valmistumine.
2. Kohtuistungil esinemine.
3. Kirjalik vastamine kohtuistungil esitatud aega või ettevalmistust vajavatele küsimustele.

A.2.3 Enesearendamine ja valdkonna arendamine
1. Valdkonna/eriala arendamine.
2. Osalemine rahvusvahelistes võrdluskatsetes.
3. Ettepanekute tegemine/osalemine õigusaktide väljatöötamisel
4. Ettekannete tegemine siseriiklikel ja/või rahvusvahelistel erialakonverentsidel või -seminaridel.
5. Erialaste artiklite avaldamine siseriiklikes ja/või rahvusvahelistes väljaannetes.
6. Enese täiendamine erialaga seonduvatel koolitustel ja erialase kirjandusega.

A.2.4 Koolitamine ja juhendamine
1. Erialaste koolituste läbiviimine
2. Spetsialistide, eksperdiõpilaste ja/või üliõpilaste juhendamine

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
DNA-ekspertiis
A.2.5 DNA ekspertiiside ja uuringute tegemine
1. DNA proovide võtmine ekspertiisideks ja uuringuteks.
2. DNA analüüsi käigus saadud tulemuste interpreteerimine.
3. DNA-tõendi kaalukuse hindamine.

Jäljeekspertiis
A.2.6 Jäljeekspertiisi tegemine
1. Jalatsi-, rehvi-, kinda- jms jälgede uurimine ja võrdlemine.
2. Murdmisriista-, tööriista jms jälgede uurimine ja võrdlemine.
3. Teiste jälgede uurimine.

Tulirelvaekspertiis
A.2.7 Tulirelvaekspertiisi tegemine
1. Esemete tulirelvade hulka kuuluvuse tuvastamine.
2. Padrunite tulirelva laskemoona hulka kuuluvuse tuvastamine.
3. Relva grupikuuluvuse identifitseerimine kuulide ja padrunikestade järgi.
4. Relva identifitseerimine kuulide ja padrunikestade järgi.
5. Laskmise asjaolude tuvastamine lasujälgede ja laskmise olustiku järgi.

Tulekahjuekspertiis
A.2.8 Tulekahjuekspertiisi tegemine
1. Tulekahju tehnilise tekkepõhjuse (süüteallika) tuvastamine.
2. Tulekahjukolde asukoha (süttimiskoha) tuvastamine.
3. Sündmuskoha olustiku uurimine.
4. Ekspertiisiobjektide uurimine laboris.
5. Muude tulekahju tekkimist ja arengut puudutavate asjaolude tuvastamine.

Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiis
A.2.9 Lõhkeseadeldise ja plahvatuse ekspertiisi tegemine
1. Lõhkeseadeldiste, lõhkematerjalide, pürotehniliste toodete ja nende osade uurimine ning identifitseerimine.
2. Ekspertiisiobjektide ehituse ning omaduste tuvastamine.
3. Ekspertiisiobjektide katsetamine nende kasutuskõlbulikkuse ja/või plahvatusvõimelisuse kontrollimiseks.
4. Plahvatuskohalt kogutud objektide ja fragmentide uurimine, võrdlemine ja ühildamine.
5. Plahvatanud objekti rekonstrueerimine ning plahvatuse tekkepõhjuse ja muude asjaolude tuvastamine.

Liiklusekspertiis
A.2.10 Liiklustehnilise ekspertiisi tegemine
1. Sõidukite vastastikuse kokkupõrkeasendi määramine.
2. Sõidukite asendite määramine kokkupõrke hetkel tee suhtes.
3. Sõidukite liikumiskiiruste tuvastamine.
4. Liiklusõnnetuse vältimisvõimaluse hindamine.
5. Jalakäijatele otsasõitude rekonstrueerimine.
6. Liiklusõnnetuses osalenud sõiduki juhi väljaselgitamine.

A.2.11 Autotehnilise ekspertiisi tegemine
1. Sõiduki liiklusohutust tagavate süsteemide töövõime hindamine.
2. Sõiduki tehniliste rikete korral põhjuse tuvastamine.

A.2.12 Liiklustrassoloogia ekspertiisi tegemine
1. Sõidukite identifitseerimine.
2. Sõidukite vahelise kontakti toimumise analüüs.

Dokumendiekspertiis
A.2.13 Dokumendiekspertiisi tegemine
1. Dokumendi õigsuse tuvastamine.
2. Võltsimiskahtlusega dokumendi võltsituse tuvastamine.
3. Võltsingute klassifitseerimine ja infovahetus.

Käekirjaekspertiis
A.2.14 Käekirjaekspertiisi tegemine
1. Ühise kirjutaja määramine.
2. Allkirja ja/või teksti kirjutaja tuvastamine.

Raamatupidamiseekspertiis
A.2.15 Raamatupidamisekspertiisi tegemine
1. Raamatupidamise usaldusväärsuse uurimine.
2. Raamatupidamise mittevastavuse tuvastamine Raamatupidamise seaduse või Riigi Raamatupidamise Üldeeskirja nõuetele.
3. Pankrotiseisu ja püsiva maksejõuetuse tekkimise aja tuvastamine.

Hääleekspertiis
A.2.16 Hääleekspertiisi tegemine
1. Kõneleja tuvastamine.
2. Autentimine ehk salvestiste õigsuse määramine.
3. Salvestiste arusaadavuse parandamine.
4. Transkribeerimine.

Kujutiseekspertiis
A.2.17 Kujutiseekspertiisi tegemine
1. Kujutava materjali kvaliteedi parandamine.
2. Sündmusega seotud kaadrite eraldamine ja kujutise analüüs.
3. Digitaalsete videovalveseadmete analüüs.
4. Salvestiste autentsuse määramine.

Infotehnoloogiaekspertiis
A.2.18 Infotehnoloogiaekspertiisi tegemine
1. Andmete kopeerimine.
2. Märksõnade ja viidete alusel informatsiooni tuvastamine.
3. Kustutatud informatsiooni taastamine.
4. Tegevuste modelleerimine.
5. Pahavara analüüs.
6. Mobiilsetest seadmetest andmete kopeerimine.
7. Elektroonikaseadmete testimine.

Narkootilise aine ekspertiis
A.2.19 Narkootilise aine ekspertiisi tegemine
1. Narkootilise aine tuvastamine.
2. Narkootilise aine protsendilise sisalduse määramine.

Alkoholiekspertiis
A.2.20 Alkoholiekspertiisi tegemine
1. Etanooli sisalduse määramine.
2. Alkoholi liigi määramine.
3. Illegaalsete alkoholivalmistamise seadmete uurimine.

Põlevvedelikuekspertiis
A.2.21 Põlevvedelikuekspertiisi tegemine
1. Põlevvedeliku olemasolu tuvastamine.
2. Põlevvedeliku identifitseerimine.

Lõhkeaineekspertiis
A.2.22 Lõhkeaineekspertiisi tegemine
1. Lõhkeaine olemasolu tuvastamine.
2. Lõhkeaine identifitseerimine.

Kiuekspertiis
A.2.23 Kiuekspertiisi tegemine
1. Kiudude/karvade olemasolu tuvastamine.
2. Kiudude/karvade võrdlemine.
3. Kiudude/karvade identifitseerimine.

Värvkatteekspertiis
A.2.24 Värvkatteekspertiisi tegemine
1. Värvkatte osakeste olemasolu tuvastamine.
2. Värvkatte osakeste võrdlemine.
3. Värvkatte osakeste identifitseerimine.

Metalli- ja lasujäägiekspertiis
A.2.25 Metalli- (sh mündi-) ja lasujäägiekspertiisi tegemine
1. Metalli, klaasi, värvkatte, aine, materjali võrdlusanalüüsi tegemine elektronmikroskoobiga.
2. Lasujääkide olemasolu tuvastamine.
3. Hõõglambi mikroskoopiline uurimine.
4. Võltsmüntide uurimine ja klassifitseerimine.

Toksikoloogiaekspertiis
A.2.26 Toksikoloogiaekspertiisi tegemine
1. Etanooli määramine.
2. Ühealuseliste alkoholide ja teiste kergestilenduvate ühendite määramine.
3. Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete määramine.
4. Ravimite toimeainete määramine.
5. Karboksühemoglobiini määramine.
6. Muude mürgistavate ainete määramine.

Valitavad tööosad:
Spetsialiseerumisel sõrmejäljeeksperdiks on järgmised valitavad tööosad:
A.2.27 Naha papillaarkurrustiku jälgede esiletoomine
1. Naha papillaarkurrustiku jälgede esiletoomine esemetelt ja pindadelt.
2. Naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseerimine.

A.2.28 Naha papillaarkurrustiku jälgede alusel isikute identifitseerimine
1. Naha papillaarkurrustiku jälgede individualiseerimine.
2. Naha papillaarkurrustiku jälgede kokkulangevuse tuvastamine.