Kutsestandardid

Turvajuht, tase 5

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 26-06112018-1.8/7k

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Turvateenistus

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 11/06.11.2018

Kehtib alates: 11.12.2018

Kehtib kuni: 10.12.2023

EKR tase: 5

Ametite (ISCO) klassifikaator:
5 Teenindus- ja müügitöötajad
54 Pääste-, politsei- ja turvatöötajad

EMTAK klassifikaator:
N HALDUS- JA ABITEGEVUSED
80 Turvatöö ja juurdlus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 5

Muudatused:
Kutsestandard uuendati seoses lõppeva kehtivusajaga. Kohustuslikes kompetentsides parendati sõnastust, oodatav kompetentsus ei ole muutunud. Uuendusena lisati valitavad kompetentsid Inkassatsioon, Isikukaitse, IT-vahendite kasutamine turvatöös ning Turvatöötajate esmaõppe ja täienduskoolituse ettevalmistamine ning läbiviimine.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Turvaettevõtluse eesmärgiks on tagada lepingulistel alustel kliendi turvalisus ning vara säilimine.
Turvajuht töötab turvateenuseid osutavas ettevõttes, korraldades teenuse osutamist kliendi objektil, tema ülesandeks on korraldada ja juhtida turvateenuste osutamist.

Lisaks turvajuhi kutsele on turvateenistuja kutsealal turvatöötaja, tase 3 kutse, kelle tööülesanneteks on objekti turvalisuse tagamine, sh läbipääsude tagamine, ringkäikude teostamine ja ohuolukordade ennetamine ning lahendamine.

Tööosad

A.2.1 Töökoha/tööpiirkonna ettevalmistamine
1. Tööpiirkonna ülevaatamine
2. Töövahendite kontrollimine.
3. Puuduste kõrvaldamine.

A.2.2 Valveobjekti (isiku, vara või korra) valvamine ja kaitsmine
1. Valveobjekti valvamine.
2. Valveobjekti kaitsmine.
3. Korra tagamine üritusel.

A.2.3 Isiku ajutine vabaduse piiramine
1. Isikute tegevuste piiramine/tõkestamine.
2. Isiku kinnipidamine.
3. Isiku tuvastamine.
4. Kinnipeetu üleandmine.
5. Sündmuskoha puutumatuse tagamine.

A.2.4 Füüsilise jõu, erivahendite ja relvade kasutamine
1. Füüsilise jõu kasutamine.
2. Käeraudade kasutamine.
3. Gaasipihusti kasutamine.
4. Kumminuia kasutamine.

A.2.5 Ohu- ja eriolukordade ennetamine ja tegutsemine nendes
1. Tuleohutuse tagamine ja tegutsemine tulekahju korral.
2. Tegutsemine muudes ohuolukordades.

A.2.6 Valvealase informatsiooni käitlemine
1. Jälgimine ja informatsiooni analüüs.
2. Informatsiooni vahetamine ja edastamine.
3. Sündmuse dokumenteerimine

A.2.7 Tehniliste süsteemide kasutamine
1. Valveseadmestike kasutamine.
2. Tuleohutuspaigaldiste kasutamine.
3. Sidevahendite jt infoedastusvahendite kasutamine.
4. Mehaanilise kaitse vahendite kasutamine.

A.2.8 Läbipääsurežiimide tagamine
1. Läbipääsuõiguse tuvastamine.
2. Isiku, temaga kaasas olevate esemete ja transpordivahendite kontrollimine.

A.2.9 Raha ja väärtpaberite saatmine
1. Raha ja väärtpaberite saatmine jalgsi.
2. Raha ja väärtpaberite saatmine/vedamine transpordivahendiga.

A.2.10 Juhtimine ja juhendamine
1. Turvatöötaja esmaõppe või täiendusõppe organiseerimine.
2. Turvatöö ettevalmistamine.
3. Turva-/ valvetöötaja valveobjektipõhine juhendamine.
4. Koostöö erinevate ettevõttesiseste ja -väliste isikute ning asutustega.
5. Ohuolukordade juhtimine.
6. Meeskonna juhtimine.

A.2.11 Turvakonsultatsioon
1. Valveobjekti ohustavate riskide tuvastamine.
2. Valveobjekti turvalisust tagavate soovituste kirjalik koostamine.

Valitavad tööosad:
A.2.12 Inkassatsioon
1. Raha, väärtpaberite ja väärtuste vastuvõtmine ja üleandmine.
2. Inkassatsiooni teostamine jalgsi.
3. Inkassatsiooni teostamine sõidukiga.
4. Relvade, turvaseadmete ja -vahendite kasutamine raha, väärtpaberite ja väärtuste veol.

A.2.13 Isikukaitse
1. Isikukaitse planeerimine ja korraldus.
2. Kaitstava isiku vastuvõtmine objektil (eelihukaitse).
3. Isikukaitse teostamine jalgsi liikumisel (lähikaitse).
4. Isikukaitse teostamine sõidukiga (mobiilkaitse).

A.2.14 IT-vahendite kasutamine turvatöös
1. Info ja andmete kasutamine.
2. Tehnoloogia kasutamine.
3. Protsesside juhtimine.

A.2.15 Turvatöötajate esmaõppe ja täienduskoolituse ettevalmistamine ning läbiviimine
1. Sihtgrupi koolitusvajaduse väljaselgitamine ja koolituskava koostamine.
2. Koolituse sisuline ettevalmistamine ja läbiviimine.
3. Koolituse tulemuse hindamine ja tagasiside andmine.
4. Koolitustegevuse dokumenteerimine.