Kutsestandardid

Kohtuarst, tase 7

Versiooni number: 6

Kutsestandardi tähis: 26-06112018-1.1/6k

Spetsialiseerumised:
Kohtuarst-ekspert, tase 7
Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert, tase 7
Kohtuhistoloogiaekspert, tase 7
Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert, tase 7

Valdkond: VARA- JA ISIKUKAITSE

Kutseala: Justiits- ja kohtuteenistused

Kutsetegevuse valdkond: Vara- ja Isikukaitse

Vastutav kutsenõukogu: Vara- ja Isikukaitse Kutsenõukogu

Otsus: 11/06.11.2018

Kehtib alates: 01.03.2019

Kehtib kuni: 29.02.2024

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
22 Tervishoiu tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
O AVALIK HALDUS JA RIIGIKAITSE; KOHUSTUSLIK SOTSIAALKINDLUSTUS
84 Avalik haldus ja riigikaitse; kohustuslik sotsiaalkindlustus

ISCED klassifikaator:
103 Turvateenused
1032 Vara- ja isikukaitse

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Muudatused:
Kutsestandard uuendati tulenevalt lõppevast kehtivusajast. Uuendamisel parendati sõnastust ja täpsustati kompetentsusnõudeid.

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

7. taseme kohtuarst teeb isiku ja surnu kohtuarstlikke ekspertiise või uuringuid, lahanguid ning annab igakülgse, erapooletu ja teaduslikult põhjendatud eksperdiarvamuse. Kohtuarst, tase 7 töötab iseseisvalt ning vastutab antud eksperdiarvamuse eest ning kaitseb oma arvamust kohtus. Kohtuarst on meeskonna liige, kes juhendab abipersonali ja suhtleb kolleegide ning klientidega.

Kohtuarsti kutsealal on järgmised spetsialiseerumised:

Kohtuarst-ekspert, kes on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja teeb kohtuarstlikke isiku ja surnu ekspertiise, uuringuid ning lahanguid.

Arstlik kohtutoksikoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse, laborimeditsiini, farmakoloogia või muu arstliku eriala residentuuri ja saanud väljaõppe toksikoloogia valdkonnas. Ta teeb arstlikke kohtutoksikoloogilisi ekspertiise ja uuringuid.

Kohtuhistoloogiaekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala või patoloogia eriala residentuuri ning saanud väljaõppe histoloogia valdkonnas. Ta teeb kohtuhistoloogilisi uuringuid.

Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspert on läbinud kohtuarstiteaduse eriala residentuuri ja saanud väljaõppe meditsiinilise kriminalistika ja/või kohtuantropoloogia valdkonnas. Ta teeb meditsiinilis-kriminalistilisi (kohtuantropoloogilisi) ekspertiise ja uuringuid.

Kohtuarsti kutsealal on ka kohtuarst, tase 8 kutse, kes tegeleb lisaks ekspertiiside ja uuringute tegemisele ka valdkonna arendamise, juhendite ja valdkonda puudutavate seaduste väljatöötamise ning koolitamise ja juhendamisega.

Tööosad

A.2.1 Ekspertiiside ja uuringute tegemine
1. Ekspertiisi või uuringuga seotud dokumentidega tutvumine, lisamaterjali tellimine.
2. Ekspertiisiks või uuringuks vajaliku informatsiooni sisestamine akti.
3. Ekspertiisi ja/või uuringu läbiviimine.
4. Täiendavate uuringute tegemine/tellimine ja tulemuste interpreteerimine.
5. Eksperdiarvamuse põhjenduse koostamine.
6. Eksperdiarvamuse koostamine, vastates menetleja küsimustele.
7. Tasuliste uuringute tegemine.

A.2.2 Bioloogilise materjali võtmine ekspertiisiks või uuringuks
1. Bioloogilise materjali võtmise vajalikkuse hindamine.
2. Bioloogilise materjali võtmine ja pakendamine.
3. Bioloogilise materjali saatmiseks dokumentatsiooni täitmine.
4. Tulemuste interpreteerimine.

A.2.3 Väljakutsetel osalemine
1. Isiku meditsiiniline läbivaatus.
2. Surnu vaatlus surnu leidmise kohas ja surnu muus asukohas.
3. Esialgse arvamuse andmine menetlejale.

A.2.4 Osalemine kompleks- ja/või komisjonilistes ekspertiisides
1. Kompleks- ja/või komisjonilise ekspertiisi vajalikkuse hindamine.
2. Kompleks- ja/või komisjoniliste ekspertiiside tegemine.
3. Eriarvamusele jäämise põhjendamine.

A.2.5 Osalemine kohtuistungil
1. Kohtuistungiks valmistumine.
2. Kohtuistungil esinemine.
3. Kirjalik vastamine kohtuistungil esitatud aega või ettevalmistust vajavatele küsimustele.

A.2.6 Enesearendamine ja valdkonna arendamine
1. Enese täiendamine täienduskoolitustel ja erialase kirjandusega.
2. Kohtuarsti eriala arendamine.
3. Osalemine riiklikes ja/või rahvusvahelistes projektides.

Spetsialiseerumisega seotud tööosad:
Kohtuarstlik ekspertiis
A.2.7 Isiku kohtuarstliku ekspertiisi ja uuringu tegemine
1. Isiku kohtuarstliku, sh günekoloogilise/androloogilise (ka laste) läbivaatuse tegemine.
2. Meditsiiniliste dokumentide läbitöötamine.
3. Vigastuse vastavuse hindamine asitõendile.
4. Tervisekahjustuse hindamine, sh traumamehhanismi ja tekitamise aja määramine.
5. Terviseseisundi hindamine.

A.2.8 Surnu kohtuarstliku ekspertiisi ja lahangu tegemine
1. Kohtuarstliku lahangu tegemine.
2. Abipersonali juhendamine.
3. Vigastuse vastavuse hindamine asitõendile.
4. Lahangumaterjali väljalõikamine ja histoloogiliste preparaatide interpreteerimine.
5. Kohtuarstliku diagnoosi vormistamine.
6. Surma põhjuse, surma aja ja tervisekahjustuse tekkemehhanismi määramine.
7. Arstliku surmateatise vormistamine.

Arstlik kohtutoksikoloogiaekspertiis
A.2.9 Toksilise aine toime hindamise ekspertiisi ja uuringu tegemine
1. Toksilise aine toime hindamine surnu ekspertiisil või uuringul.
2. Asitõendite kirjeldamine.
3. Toksilise aine toimest tekkinud tervisekahjustuse hindamine isikul.
4. Kohtuarsti konsulteerimine.

A.2.10 Narkootiliste ainete suurte ja väikeste koguste hindamine
1. Kohtukeemia ekspertiisiaktide läbitöötamine.
2. Joovet tekitava narkootiliste/psühhotroopsete ainete annuse kindlakstegemine.

A.2.11 Joobe tuvastamine
1. Joobe tuvastamine kliinilise leiu ja /või dokumentide alusel.
2. Alkoholi/narkootilise aine kontsentratsiooni sündmuse hetkele tagasiarvutamine.

Kohtuhistoloogiaekspertiis
A.2.12 Histoloogiliste preparaatide interpreteerimine
1. Histoloogilise uuringu vastuse ja histoloogilise diagnoosi vormistamine.
2. Lisavärvingute valimine.
3. Histoloogialaborantide tegevuse juhendamine, histoloogiliste preparaatide kvaliteedi tagamine.
4. Kohtuarsti konsulteerimine.

Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspertiis
A.2.13 Meditsiinilise kriminalistika (kohtuantropoloogia) ekspertiiside ja uuringute tegemine
1. Skeletiluude alusel surnu soo, skeletiluude vanuse, surma aja ja vigastuste tekkemehhanismide kindlaksmääramine.
2. Eksperimentaalne vigastuste tekitamine ja vigastuste rekonstruktsioon traumamehhanismi kindlakstegemiseks.
3. Kohtuarsti konsulteerimine.