Kutsestandardid

Spordipsühholoog, tase 7

Versiooni number: 1

Kutsestandardi tähis: 23-28112018-1.4/1k

Valdkond: TERVIS JA HEAOLU

Kutseala: Psühholoogia

Kutsetegevuse valdkond: Tervishoid

Vastutav kutsenõukogu: Tervishoiu Kutsenõukogu

Otsus: 13/28.11.2018

Kehtib alates: 28.11.2018

Kehtib kuni: 27.11.2023

EKR tase: 7

Ametite (ISCO) klassifikaator:
2 Tippspetsialistid
26 Õigus-, sotsiaal- ja kultuurivaldkonna tippspetsialistid

EMTAK klassifikaator:
Q TERVISHOID JA SOTSIAALHOOLEKANNE
86 Tervishoid

ISCED klassifikaator:
031 Sotsiaal- ja käitumisteadused
0313 Psühholoogia

Viide Euroopa kvalifikatsiooniraamistikule (EQF): 7

Kutsestandard on dokument, milles kirjeldatakse tööd ning töö edukaks tegemiseks vajalike oskuste, teadmiste ja hoiakute kogumit ehk kompetentsusnõudeid. Kutsestandardeid kasutatakse õppekavade koostamiseks ja kutse andmiseks.

Töö kirjeldus

Spordipsühholoog suunab ja toetab eelduste loomist spordiga tegelevate indiviidide, võistkondade ja organisatsioonide spordi ja liikumisharrastustega seotud eesmärkide ning potentsiaali realiseerimist, spordi kontekstis vaimse tervise probleemide ennetamist ja spordiga tegelemise läbi elukvaliteedi tõstmist. Spordipsühholoog rakendab oma töös sobivaid teaduspõhiseid psühholoogia põhimõtteid ja sekkumisviise ning kaasab vajadusel teiste erialade spetsialiste.

Tööosad

A.2.1 Koostöösuhte loomine ja arendamine
1. Kliendi sotsialiseerimine spordipsühholoogiasse.
2. Professionaalse lähenemise tutvustamine.
3. Koostöösuhte arendamine.
4. Kokkulepete sõlmimine.

A.2.2 Spordipsühholoogiline hindamine ja kliendi vajaduste määratlemine
1. Kliendi psühholoogiline hindamine sportlikus kontekstis.
2. Kliendi psühholoogiline hindamine üldise psühhosotsiaalse funktsioneerimise kontekstis.
3. Hindamistulemuste analüüsimine.
4. Eesmärkide seadmine.
5. Psühhiaatrilise hindamise ja sekkumise vajaduse märkamine.

A.2.3 Psühholoogilise heaolu toetamine spordi kontekstis
1. Vaimse tervise alane harimine.
2. Vaimse tervise probleemide ennetamine.

A.2.4 Sekkumise planeerimine, läbiviimine ja hindamine (individuaaltöö ja grupitöö)
1. Sekkumiste planeerimine.
2. Sekkumise läbiviimine.
3. Sekkumise analüüsimine, kohandamine ja järgnevate tegevuste planeerimine.

Valitavad tööosad:
A.2.7 Koolitamine
1. Koolituste disainimine ja õppekava koostamine.
2. Koolitusmaterjalide koostamine.
3. Koolituste läbiviimine.
4. Tulemuste hindamine ja tagasiside kogumine.